Potwierdzenie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się jest przeprowadzane na wniosek kandydata.

Wniosek winien zostać złożony w terminach od 6 – 15 marca roku poprzedzającego rok akademicki na który Kandydat wnioskuje o przyjęcia na studia.

Wniosek o którym mowa powyżej, kandydat składa osobiście w sekretariacie Dziekana bądź listownie na adres:

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121,
Łódź 91-726.

Wniosek uważa się złożony w terminie, jeśli przed jego upływem wpłynął do Akademii. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się kandydata.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Uchwała nr 204/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

efekty uczenia się | stopień 1

efekty uczenia się | stopień 2

weryfikacja efektów | stopień 1

weryfikacja efektów | stopień 2

Kierunek: grafika

efekty uczenia się | jednolite studia magisterskie | I,II rok

efekty uczenia się | jednolite studia magisterskie | III,IV,V rok

Kierunek: wzornictwo

efekty uczenia się | stopień 1

efekty uczenia się | stopień 2

do góry