Dokumenty rekrutacyjne

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych
im Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

Specjalista ds. studenckich i rekrutacji

 • mgr Agnieszka Fajfrowska
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 42 254 75 08

Od 12.03.2020 r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–15.00 lub kontakt mailowy.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskeigo w Łodzi przedstawia wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021:

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • jedna fotografia z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle). Fotografię należy przykleić na podaniu o przyjęcie na studia.
 • kserokopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:
  1. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
   lub
  2. świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
   lub
  3. świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
   lub
  4. świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
   lub
  5. świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 • kserokopia zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady (w przypadku laureata lub finalisty olimpiady artystycznej) 
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego w 2019 roku organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w przypadku laureata)
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) – dotyczy tylko niepełnoletnich kandydatów
 • oświadczenie kandydata o autorstwie prac składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).

Kandydaci legitymujący się świadectwem lub dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskane za granicą, zobowiązani są do złożenia wraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 • poświadczenia legalności świadectwa lub dokumentu w formie klauzuli apostille lub legalizacji
 • tłumaczenia na język polski świadectwa lub dokumentu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej 
 • w przypadku świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) należy dodatkowo dostarczyć decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa lub dokumentu uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję na wniosek kandydata wydaje właściwy kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub kurator oświaty w Łodzi, w przypadku braku miejsca zamieszkania kandydata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczają kandydaci:

 • zakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć)
 • niezakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć tzw. lista rezerwowa).

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia zostaną opublikowane:

13 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00 na stronie www.asp.lodz.pl w zakładce Dla kandydatów.


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 2 września 2020 r. do 4 września 2020 r.

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (osobiście i/lub za pośrednictwem poczty) zostanie podany w osobnym komunikacie.

W przypadku składania dokumentów:

 • osobiście, oprócz kserokopii dokumentów, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do wglądu
 • za pośrednictwem poczty, należy załączyć kserokopie dokumentów wraz z oryginałem. 

Wykaz dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie – kandydaci Polacy

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskeigo w Łodzi przedstawia wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021:

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • jedna fotografia z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle). Fotografię należy przykleić na podaniu o przyjęcie na studia.
 • kserokopia dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:
  1. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
   lub
  2. świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
   lub
  3. świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
   lub
  4. świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia
   lub
  5. świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 • kserokopia zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady (w przypadku laureata lub finalisty olimpiady artystycznej)
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego w 2019 roku organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w przypadku laureata)
 • Karta Polaka do wglądu (w przypadku kandydatów posiadających Kartę Polaka)
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) – dotyczy tylko niepełnoletnich kandydatów
 • oświadczenie kandydata o autorstwie prac składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • oświadczenie kandydata potwierdzające przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego kandydata cudzoziemca do podjęcia studiów w języku polskim (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)

Kandydat cudzoziemiec, posiadający:

 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  lub
 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

dostarcza wraz z dokumentami rekrutacyjnymi kserokopię zaświadczenia lub kserokopię certyfikatu.


Kandydaci legitymujący się świadectwem lub dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskane za granicą, zobowiązani są do złożenia wraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 • poświadczenia legalności świadectwa lub dokumentu w formie klauzuli apostille lub legalizacji
 • tłumaczenia na język polski świadectwa lub dokumentu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) należy dodatkowo dostarczyć decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa lub dokumentu uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję na wniosek kandydata wydaje właściwy kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub kurator oświaty w Łodzi, w przypadku braku miejsca zamieszkania kandydata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty rekrutacyjne dostarczają kandydaci:

 • zakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć)
 • niezakwalifkowani na studia (tzn. kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć tzw. lista rezerwowa).

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia zostaną opublikowane:

13 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00 na stronie www.asp.lodz.pl w zakładce Dla kandydatów.


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 2 września 2020 r. do 4 września 2020 r. 

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (osobiście i/lub za pośrednictwem poczty) zostanie podany w osobnym komunikacie.

W przypadku składania dokumentów:

 • osobiście, oprócz kserokopii dokumentów, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do wglądu
 • za pośrednictwem poczty, należy załączyć kserokopie dokumentów wraz z oryginałem.

Wykaz dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie – kandydaci cudzoziemcy

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskeigo w Łodzi przedstawia wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021:

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • jedna fotografia z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle). Fotografię należy przykleić na podaniu o przyjęcie na studia.
 • deklaracja wyboru języka obcego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub karta przebiegu ukończonych studiów – wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami i skalą ocen (tylko w przypadku, gdy dyplom nie posiada suplementu)
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów i karta przebiegu ukończonych studiów – wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami i skalą ocen (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia w innej uczelni niż ASP w Łodzi i oczekują na wystawienie dyplomu przez uczelnię macierzystą)
 • oświadczenie kandydata o autorstwie prac składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).

Kandydaci legitymujący się dyplomem lub dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskane za granicą, zobowiązani są do złożenia wraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 • poświadczenie legalności dyplomu lub dokumentu w formie klauzuli apostille lub legalizacji
 • tłumaczenie na język polski dyplomu lub dokumentu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 • pisemne potwierdzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o uznaniu dyplomu lub dokumentu, w przypadku wątpliwości czy dyplom lub dokument uprawnia kandydata do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia w Polsce.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 16 września 2020 r. do 18 września 2020 r.

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (osobiście i/lub za pośrednictwem poczty) zostanie podany w osobnym komunikacie.

W przypadku składania dokumentów:

 • osobiście, oprócz kserokopii dokumentów, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do wglądu
 • za pośrednictwem poczty, należy załączyć kserokopie dokumentów wraz z oryginałem.

Wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia – kandydaci Polacy

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskeigo w Łodzi przedstawia wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021:

 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • jedna fotografia z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle). Fotografię należy przykleić na podaniu o przyjęcie na studia.
 • deklaracja wyboru języka obcego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • Karta Polaka do wglądu (w przypadku kandydatów posiadających Kartę Polaka)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub karta przebiegu ukończonych studiów – wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami i skalą ocen (tylko w przypadku, gdy dyplom nie posiada suplementu)
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów i karta przebiegu ukończonych studiów wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami i skalą ocen (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia w innej uczelni niż ASP w Łodzi i oczekują na wystawienie dyplomu przez uczelnię macierzystą)
 • oświadczenie kandydata o autorstwie prac składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)
 • oświadczenie kandydata potwierdzające przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego kandydata cudzoziemca do podjęcia studiów w języku polskim (do pobrania z indywidualnego konta kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji)

Kandydat cudzoziemiec, posiadający:

 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
  lub 
 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

dostarcza wraz z dokumentami rekrutacyjnymi kserokopię zaświadczenia lub kserokopię certyfikatu.


Kandydaci legitymujący się dyplomem lub dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskane za granicą, zobowiązani są do złożenia wraz dokumentami rekrutacyjnymi: 

 • poświadczenie legalności dyplomu lub dokumentu w formie klauzuli apostille lub legalizacji
 • tłumaczenie na język polski dyplomu lub dokumentu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce albo sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
 • pisemne potwierdzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o uznaniu dyplomu lub dokumentu, w przypadku wątpliwości czy dyplom lub dokument uprawnia kandydata do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia w Polsce.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 16 września 2020 r. do 18 września 2020 r. 

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (osobiście i/lub za pośrednictwem poczty) zostanie podany w osobnym komunikacie.

W przypadku składania dokumentów:

 • osobiście, oprócz kserokopii dokumentów, należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do wglądu
 • za pośrednictwem poczty, należy załączyć kserokopie dokumentów wraz z oryginałem.

Wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia – kandydaci cudzoziemcy

do góry