Działalność naukowa

Zakres egzaminów doktorskich dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed 1 października 2018 r.


TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH - Uchwała nr 181/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH - Uchwała nr 180/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pozostałe uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Akadmii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego Łodzi


Wzór Wniosku o wyznaczenie promotora

Wzór Wniosku o przeprowadzenie weryfikacji - 8 PRK

Wykaz osiągnięć

Wzór Kwestionariusza osobowego

Wzór Wniosku o wszczęcie postępowania

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wzór Wniosku o wyrażenie zgody na przeds tawie nie rozprawy doktorskiej w innym języku


Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie: wysokości i sposobu uiszczania opłaty za wydanie odpisu i duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w przewodach/postępowaniach wszczętych przed 30.04.2019 r oraz w postępowaniach wszczętych po 01.10.2019 r.

Zarządzenie nr56/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzania procedury przewodów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zarządzenie nr46/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniau habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Kwestionariusz osobowy


Doktorat

Wykaz dokumentów do przewodu doktoskiego

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wzór pierwszej strony rozprawy doktorskiej


Postępowanie habilitacyjne

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2014 r.

W sprawie: wydawania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniacu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora ASP w Łodzi nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki w tłumaczeniu na język obcy

Postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuki

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora

Ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych kandydata do tytułu profesora


Za wydanie dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki
+ odpisu pobierana jest opłata w wysokości 120 zł:

  • osoby spoza ASP w Łodzi
    wpłata na konto:
    BGK 27 1130 1163 0014 7148 7820 0022
  • pracownicy ASP w Łodzi składają oświadczenie w pok. 404 (IV p) o potrąceniu z wynagrodzenia.

– za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski – 80 zł

do góry