Działalność naukowa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniau habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Kwestionariusz osobowy


Doktorat

Wykaz dokumentów do przewodu doktoskiego

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Wzór pierwszej strony rozprawy doktorskiej


Postępowanie habilitacyjne

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2014 r.

W sprawie: wydawania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniacu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora ASP w Łodzi nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki w tłumaczeniu na język obcy

Postępowanie o nadanie tytułu profesora sztuki

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora

Ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych kandydata do tytułu profesora


Za wydanie dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki
+ odpisu pobierana jest opłata w wysokości 120 zł:

  • osoby spoza ASP w Łodzi
    wpłata na konto:
    BGK 27 1130 1163 0014 7148 7820 0022
  • pracownicy ASP w Łodzi składają oświadczenie w pok. 404 (IV p) o potrąceniu z wynagrodzenia.

– za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski – 80 zł

do góry
Poprzednia wersja strony ASP