Działalność naukowa

0

Zakres egzaminów doktorskich dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed 1 października 2018 r.


TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH - Uchwała nr 181/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - postępowanie habilitacyjne

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH - Uchwała nr 180/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - postępowanie doktorskie

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pozostałe uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Akadmii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego Łodzi


Formularze - postępowanie doktorskie

Wzór Wniosku o wyznaczenie promotora

Wzór Wniosku o przeprowadzenie weryfikacji - 8 PRK

Wykaz osiągnięć

Wzór Kwestionariusza osobowego

Wzór Wniosku o wszczęcie postępowania

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wzór Wniosku o wyrażenie zgody na przeds tawie nie rozprawy doktorskiej w innym języku


Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 08 czerwca 2020 roku

w sprawie: wysokości i sposobu uiszczania opłaty za wydanie odpisu i duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w przewodach/postępowaniach wszczętych przed 30.04.2019 r oraz w postępowaniach wszczętych po 01.10.2019 r.

Zarządzenie nr56/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzania procedury przewodów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zarządzenie nr46/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniau habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki


Zarządzenie nr 41/2014 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2014 r.

W sprawie: wydawania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniacu na język obcy oraz odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora ASP w Łodzi nr 41/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki w tłumaczeniu na język obcy

do góry