Rekrutacja cudzoziemców

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych
im Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

Specjalista ds. studenckich i rekrutacji

 • mgr Agnieszka Fajfrowska
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • +48 42 254 75 08

Od 12.03.2020 r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–15.00 lub kontakt mailowy.

Myślisz o podjęciu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi?
Sprawdź kierunki studiów, które oferuje uczelnia.
Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji:

e-rekrutacja.asp.lodz.pl

System Elektronicznej Rekrutacji zostanie uruchomiony w maju.

Serdecznie zapraszamy!!!

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej:

rekrutacja.asp.lodz.pl

Abyś mógł zostać kandydatem na studia wykonaj następujące czynności:

zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl i wykonaj w tym systemie następujące kroki:

 • wybierz kierunek studiów w określonym terminie
 • uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe. Wpisz swoje imię/imiona i nazwisko w zgodnie z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • wpisz adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny
 • załaduj zdjęcie (obowiązkowo) – to zdjęcie będzie umieszczone w Twojej legitymacji studenckiej
 • wnieś opłatę rekrutacyjną.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz obsługa administracyjna prowadzone są w języku polskim.

Przed przystąpeniem do egzaminu wstępnego w formie on-line, każdy kandydat cudzoziemiec zobowiązany jest oświadczyć na swoim koncie rekrutacyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, że posiada przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający mu podjąć studia w języku polskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 października 2020 r.

Ponadto, oprócz złożenia ww. oświadczenia on-line, kandydat cudzoziemiec dostarcza wraz z dokumentami rekrutacyjnymi podpisane oświadczenie (do pobrania z konta rekrutacyjnego).

Kandydat składa również z dokumentami rekrutacyjnymi, o ile posiada,

 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

 • kserokopię certyfikatu wraz z oryginałem poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego wydanego zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Przygotuj dokumenty rekrutacyjne zgodnie z wymaganiami uczelni.

Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz na stronie internetowej.

Tłumaczenie dokumentów

Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia świadectw/dyplomów i dokumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce;

albo

 • sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Legalizacja dokumentów

Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W większości przypadków, dokumenty należy poświadczyć klauzulą apostille.

Wymagania egzaminacyjne i przebieg egzaminów wstępnych na kierunki studiów są dokładnie opisane w Zasadach egzaminu wstępnego.

Pamiętaj, że kandydaci cudzoziemcy zdają takie same egzaminy wstępne i są przyjmowani na studia w takim samym limicie jak kandydaci obywatele Polski.

Wynik egzaminu wstępnego

Wynik egzaminu wstępnego oraz swój status w procesie rekrutacji na studia sprawdzisz na swoim elektronicznym koncie rejestracyjnym. Wyniki będą dostępne w systemie w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Natomiast listy osób:

 • dopuszczonych/niedopuszczonych do II etapu rekrutacji;
 • zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia
 • przyjętych/nieprzyjętych na studia

znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Wyniki rekrutacji.

Listy będą publikowane przez uczelnię w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Cudzoziemcy – przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów w ASP w Łodzi winni we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi podejmowania studiów w Polsce.

Cenne wskazówki znajdziesz na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

Przyjęcie kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia lub studia jednolite na polskiej uczelni uzależnione jest od posiadania świadectwa, które zostało w Polsce uznane na podstawie umów międzynarodowych lub w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty.

Szczegółowe informacje na temat procedur uznawania zagranicznych świadectw znajdują się na stronie: www.gov.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod adresem: nawa.gov.pl

Podstawy prawne dotyczące kształcenia cudzoziemców w Polsce oraz zasady zwolnienia z opłat za studia stacjonarne reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (T.j. Dz.U. z 2020, poz. 85)

Art. 323.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  3. decyzji ministra;
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.
 2. Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.
 3. Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 324.

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:
  1. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
 2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od:
  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2–8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.
 4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293).

Art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5

Art. 79. 1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3) kształceniem na studiach w języku obcym;

5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

do góry