Informacje dla osób przyjętych na studia

0

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku. zgodnie z planem zajęć, który zostanie umieszczony na stronie asp.lodz.pl w ostatnim tygodniu września.

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

W pierwszym tygodniu po rozpoczęciu zajęć należy zgłosić się do Biura Obsługi Studenta - dziekanatu swojego kierunku studiów w celu dopełnienia formalności (m.in. podpisanie aktu ślubowania, złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do studiowania, odbiór legitymacji studenckiej).

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł oraz opłatę za studia (w przypadku osób podejmujących studia na zasadach odpłatności) wnosi się na indywidualne konto, którego numer będzie widoczny na Twoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie.

Obowiązkiem każdego studenta jest korzystanie z Wirtualnego Dziekanatu. W systemie tym zamieszczane będą informacje dla studentów. Poprzez ten system każdy student musi dokonać zapisu na przedmioty i do pracowni. W tym systemie odbywa się komunikacja uczelni ze studentem.
Sposób logowania oraz szczegółowe zasady działania i obsługi systemu znajdują się w instrukcji na stronie asp.lodz.pl

W związku z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zniesiono obowiązek wydawania przez uczelnię decyzji administracyjnych o przyjęciu na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Dlatego też, uczelnia nie będzie wysyłała decyzji do osób przyjętych na studia (wyjątek stanowią kandydaci cudzoziemcy).
Oryginały dokumentów, które zostały przesłane do uczelni podczas procesu rekrutacji, osobom przyjętym na studia zostaną oddane w Biurze Obsługi Studenta – dziekanacie na początku października.

Uwaga!
BIURO REKRUTACJI NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWIE STUDIÓW.

Aktualne informacje dla studentów zamieszczane są na stronie internetowej uczelni asp.lodz.pl

W sprawach dotyczących studiów należy kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta - dziekanatem swojego kierunku studiów – dane kontaktowe

Osobę, przyjętą na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, obowiązuje wykonanie badań lekarskich na podstawie skierowania wydanego przez Akademię.

Kandydaci przyjęci na studia zgłaszają się do właściwego Biura Obsługi Studenta – dziekanatu (swojego kierunku) w celu odebrania skierowania na badania lekarskie. 

Skierowanie należy odbierać w pierwszym tygodniu października (3 – 7.10.2022 r.) 

Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi mają do dyspozycji 90 miejsc w Domu Studenta, mieszczącego się przy ul. Młynarskiej 42a. Szczegółowe informacje i zasady ubiegania się o miejsce w akademiku można znaleźć na stronie: asp.lodz.pl

do góry