Studenci ostatniego roku studiów!!!

Informujemy, że osoby, które będą przystępowały do egzaminu dyplomowego  w VI lub IX 2021 r.  (studiów licencjackich i studiów magisterskich) mają możliwość zasięgnięcia konsultacji językowej odnośnie angielskich tłumaczeń tytułów swoich prac dyplomowych. Wprzypadku wątpliwości co do poprawności językowej własnego tłumaczenia, proszę o przesłanie tytułu polskiego oraz propozycji jego angielskiej wersji do Pani Magdaleny Maciaszczyk z Biura ds. Wymiany Międzynarodowej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Mail z prośbą o ewentualną korektę można wysyłać na podany adres najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem przekazania tytułu promotorowi pracy.


Uwaga dyplomanci!
Prace dyplomowe oraz oświadczenia składane będą tylko w wersji elektronicznej poprzez wirtualny dziekanat (zakładka dyplom)

Instrukcja dla dyplomanta – składanie pracy dyplomowej w wirtualnym dziekanacie


Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej
(dla wszystkich kierunków)

Najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego komisarz komisji dyplomów przekazuje studentom za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o oprogramowaniu i urządzeniach informatycznych wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na danym kierunku.

Student przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest złożyć (poprzez pocztę elektroniczną ze swojego adresu w domenie @edu.asp.pl)  komisarzowi komisji dyplomów oświadczenie o dostępie do urządzeń i oprogramowania o których mowa powyżej;

oświadczenie – dokument edytowalny


Poniższe oświadczenia są tylko do wglądu. Nie należy ich dołączać do pracy dyplomowej, gdyż znajdują się w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie

Oświadczenie – oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej – do wglądu

Oświadczenie – prawa autorskie do pracy dyplomowej – do wglądu

Formularz – badanie losów zawodowych absolwentów – do wglądu

Podstwa prawna:
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Klauzula informacyjna dotycząca badania losów zawodowych absolwenta


Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.

Osoby wznowione na studia w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu.


Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu, ich odpisów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Wniosek dla studentów, którzy wznowili lub rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Wniosek dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych


Karta obiegowa absolwenta

(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Komunikat nr 1/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych odbywających się we wrześniu i listopadzie 2020 r. oraz styczniu 2021 r.

Komunikat Rektora nr 1/2020


Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w tym egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych 

Zarządzenie Nr 44//2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Kierunkowy Regulamin Prac Dyplomowych

Załącznik nr 1 do Kierunkowego Regulaminu Prac Dyplomowych

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału | I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału | II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Nadruki na płytę:

Studia stacjonarne I st.

Studia stacjonarne II st.

Studia niestacjonarne I st.

Studia niestacjonarne II st.


Wzór pracy licencjackiej

Wersja PDF

Wersja DOC

Wzór pracy licencjackiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia

Instytut Ubioru

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Biżuterii

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Tkaniny

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Druku na Tkaninie

Wersja PDF

Wersja DOC


Wzór pracy magisterskiej

Wersja PDF

Wersja DOC

Wzór pracy magisterskiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia

Wersja PDF

Wersja DOC

Instytut Ubioru

Wersja PDF

Wersja DOC


Przypisy i bibliografia [01.10.2015]

Wersja PDF

Wersja DOC

Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich pisemnych prac dyplomowych powstających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  2. W elektronicznej wersji pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi zostać wyodrębniony plik części pisemnej (jeżeli przewiduje ją Regulamin Dyplomowania kierunku).
  3. Maksymalny rozmiar pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 15 MB.
    W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 15 MB.
  4. Plik/i, o którym/ch mowa w ust. 2 należy zapisać w formacie PDF.
  5. Nazwa pliku/ów z pracą dyplomową musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer albumu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr albumu_mgr
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic

Jeżeli plików jest kilka należy opatrzyć je kolejnym numerem na końcu nazwy np.:

Kowal_Tomasz_nr albumu_lic1
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic2 

  1. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu procedury antyplagiatowej JSA jest warunkiem dopuszczenia studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 51 – Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

do góry