Uwaga dyplomanci!

Egzemplarz pracy dyplomowej do akt musi być wydrukowany dwustronnie w formacie A4, w sztywnej lub papierowej oprawie bez zewnętrznych elementów plastikowych oraz metalowych.


Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej (dla wszystkich kierunków)

Oświadczenie – oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej

Oświadczenie – prawa autorskie do pracy dyplomowej

Formularz – badanie losów zawodowych absolwentów

Podstwa prawna:
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.


Karta obiegowa absolwenta

(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

Nieprzekraczalny termin złożenia to 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej (w pokoju 308).

Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału | I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału | II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych


Nadruki na płytę:

Studia stacjonarne I st.

Studia stacjonarne II st.

Studia niestacjonarne I st.

Studia niestacjonarne II st.


Wzór pracy licencjackiej

Wersja PDF

Wersja DOC

Wzór pracy licencjackiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia

Katedra Ubioru

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Biżuterii

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Tkaniny

Wersja PDF

Wersja DOC

Katedra Druku na Tkaninie

Wersja PDF

Wersja DOC


Wzór pracy magisterskiej

Wersja PDF

Wersja DOC

Wzór pracy magisterskiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia

Wersja PDF

Wersja DOC


Przypisy i bibliografia [01.10.2015]

Wersja PDF

Wersja DOC

Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich pisemnych prac dyplomowych powstających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie podlegają sprawdzaniu w JSA. Prace objęte klauzulą poufności z powodu zawierania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu przez system JSA.
  2. W elektronicznej wersji pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi zostać wyodrębniony plik części pisemnej (jeżeli przewiduje ją Regulamin Dyplomowania kierunku).
  3. Maksymalny rozmiar pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 15 MB.
    W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 15 MB.
  4. Plik/i, o którym/ch mowa w ust. 2 należy zapisać w formacie PDF.
  5. Nazwa pliku/ów z pracą dyplomową musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer albumu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr albumu_mgr
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic

Jeżeli plików jest kilka należy opatrzyć je kolejnym numerem na końcu nazwy np.:

Kowal_Tomasz_nr albumu_lic1
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic2 

  1. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wszystkich egzemplarzy pracy dyplomowej zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania w terminie określonym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania wraz z jednym egzemplarzem raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisanym przez promotora/opiekuna pisemnej pracy dyplomowej, a w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 12 powyżej z oświadczeniem o którym mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Praca nie będzie przyjmowana przez dziekanat bez ww. raportu lub oświadczenia.
  2. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu procedury antyplagiatowej JSA oraz wskazanej w § 2 ust. 12 powyżej jest warunkiem dopuszczenia studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16.04.2019 r.

do góry