Informacje dla dyplomantów

0

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z dnia 17.09.2021 r.

w sprawie: sposobu i szczegółowych warunków składania prac dyplomowych

Procedura antyplagiatowa

Standardy pracy teoretycznej

Maksymalny rozmiar pliku z pisemną (teoretyczną) częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 20 MB. W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 20 MB, a ich suma nie może przekroczyć 60 MB. Plik/i, należy zapisać w formacie PDF.

Zarządzenie Nr 64/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w tym egzaminów dyplomowych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej

do góry