Drodzy Studenci,

Ze względu na rozpoczęty nowy rok akademicki 2019/2020 i wygaśnięcie dotychczasowych polis ubezpieczenia NNW zawartych w ubiegłym roku, Akademia Sztuk Pięknych zachęca do skorzystania z ubezpieczenia zaproponowanego przez InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

Program ubezpieczenia na rok akademicki 2019/20

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków składka na jednego ubezpieczonego: 50 PLN

Świadczenie

Wysokość świadczenia

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000,00 zł

2. Poniżej 100% uszczerbku za każdy 1% uszczerbku

300 zł za 1%

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU 9 000 zł

4. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

5. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU 25 000 zł

6. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

3 000,00 zł

7. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3 000,00 zł

8. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

9. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

10. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

40 000,00 zł

11. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 zł za dzień SU 10 000 zł

12. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

100 zł za dzień SU 10 000 zł

13. Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

14. Odbudowa stomatologiczna

5 000 zł

15. Oparzenia

w zakresie

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyk studenckich.

Suma ubezpieczenia: 10 000 PLN. 
Składka na jednego ubezpieczonego: 5 PLN

UWAGA!
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wpłacenie składki w wysokości 50 PLN (lub 55 PLN) od dnia 28 października do dnia 29 listopada 2019 r. w pokoju 308.
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 10.00 – 13.00

Studenci odbywający praktyki i plenery w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej Praktyk

Po terminie 29.11.2019 r. ubezpieczenie się w Uczelni nie będzie możliwe.

 1. Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego współmałżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na współmałżonku;
  • z ubezpieczeń zdrowotnych mogą korzystać również małoletnie dzieci studenta i współmałżonkowie nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego. 
 2. Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub współmałżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) na pisemny wniosek studenta, po rozpoznaniu sytuacji tego  studenta, może ubezpieczyć Uczelnia. 

Pełna informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym dla studentów

Załącznik nr 1 do informacji o ubezpieczeniu – Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych studenta

Załącznik nr 2 do informacji o ubezepieczeniu – Wniosek o okresowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń zdrowotnych studenta

Załącznik nr 3 do informacji o ubezpieczeniu – Oświadczenie

Załącznikr nr 4 do informacji o ubezpieczeniu – Zgłoszenie danych członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego


NFZ – Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ!


Czy student zagraniczny musi posiadać ubezpieczenie obejmujące świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia koronawirusa, by otrzymać pomoc?

do góry