Student dokonuje wpłat na indywidualny numer konta bankowego, które wskazane jest na koncie studenta w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.asp.lodz.pl

login: st (pisane małymi literami) numer albumu (numer na legitymacji studenckiej)

logowanie:
- dla obywateli polskich – Xypesel
- dla cudzoziemców – Xydataurodzenia

>>> OBEJRZYJ SAMOUCZEK <<<

Roczne opłaty za:

 • kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych (czesne).
 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim,

należy wnieść w kwotach ustalonych zarządzeniem Rektora w następujących ratach:

za semestr zimowy w pięciu ratach:

 • I rata - do 20 października
 • II rata - do 20 listopada
 • III rata - do 20 grudnia
 • IV rata - do 20 stycznia
 • V rata - do 20 lutego

za semestr letni w pięciu ratach:

 • I rata - do 20 lutego
 • II rata - do 20 marca
 • III rata - do 20 kwietnia
 • IV rata - do 20 maja
 • V rata - do 20 czerwca

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce należy wnieść jednorazowo:

 • do 20 października za semestr zimowy
 • do 20 marca za semestr letni

Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na konto ASP w Łodzi. Nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to przypadków, gdy termin uiszczenia opłaty został zmieniony decyzją odpowiedniego organu ASP w Łodzi. Wpłaty zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Student, który: 

 • znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i nie jest w stanie ponosić opłat za usługi edukacyjne w pełnej wysokości lub/i w wymaganym terminie,

lub

 • osiąga wybitne wyniki w nauce

może ubiegać się o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne, która może polegać na:

 • zwolnieniu z części opłaty,
 • odroczeniu terminu uiszczenia opłaty,
 • rozłożeniu opłaty na raty.

Ulga w opłacie za usługi edukacyjne udzielana jest na wniosek studenta, który należy złożyć we właściwym Dziekanacie najpóźniej:

 • do 05 października – w przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłat, zmianę terminów opłat lub rozłożenie na raty na semestr zimowy,
 • do 15 lutego – w przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłat, zmianę terminów opłat lub rozłożenie na raty na semestr letni.

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA FORMULARZU ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ASP W ŁODZI ZAŁĄCZAJĄC DO NIEGO WSZYSTKIE WYMAGANE W FORMULARZU DOKUMENTY.

Wniosek złożony po terminie zostanie zwrócony studentowi bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, informuje się studenta o dostrzeżonych brakach we wniosku oraz wyznacza siedmiodniowy termin do złożenia uzupełnionego wniosku pod rygorem zwrócenia wniosku bez rozpatrzenia.

Ulga w opłacie za usługi edukacyjne nie może być przyznana studentowi pierwszego roku studiów.

Zwolnienie z części opłaty za usługi edukacyjne jest stosowane wyjątkowo i podlega limitowaniu. Student może skorzystać ze zwolnienia jeden raz w toku studiów. W przypadku wznowienia studiów na semestr dyplomowy lub w przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce, student nie może ubiegać się o zwolnienie z części opłaty w semestrze, który powtarza.

Wysokość zwolnienia z części opłat za usługi edukacyjne:

 1. z powodu trudnej sytuacji materialnej studenta nie może przekraczać 1/3 wysokości ustalonej opłaty za dany semestr studiów;
 2. z powodu wybitnych wyników w nauce nie może przekroczyć 2/3 wysokości ustalonej opłaty za dany semestr studiów.

O udzielenie ulgi w opłacie za usługi edukacyjne, z powodu trudnej sytuacji materialnej, może się ubiegać student, który łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej mu odpowiednio wniesienie opłaty w pełnej wysokości lub/i w wymaganym terminie, za dany semestr,
 2. do tej pory nie zalegał z żadnymi opłatami za usługi edukacyjne,
 3. wniósł w terminie wniosek o przyznanie ulgi w opłacie za usługi edukacyjne,
 4. wniosek o którym mowa w punkcie c) jest kompletny tj. zawiera dokumenty, zaświadczenia potwierdzające okoliczności podnoszone we wniosku.

O udzielenie ulgi w opłacie za usługi edukacyjne z powodu wybitnych wyników w nauce może ubiegać się student, który w poprzednim roku studiów osiągnął najwyższą średnią wyników w nauce na kierunku studiów, zgodnie z listą rankingową do stypendium rektora na dany rok akademicki i złożył w terminie wniosek o przyznanie ulgi.

Udzielona ulga w opłacie za usługi edukacyjne dotyczy tylko tego semestru, na który została przyznana.

do góry