Studia podyplomowe

0
 • miniatura
  Filename: Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych (Malarstwo i rysunek).png
  Size: 304.3 KB

jednostka dydaktyczna: Instytut Malarstwa i Rysunku

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 250 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: dr hab. Zbigniew Nowicki, prof uczelni


Studia podyplomowe Tworzenie dziel malarskich i rysunkowych, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem:


Cel studiów

Program studiów podyplomowych Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych oparty jest o ćwiczenia praktyczne. Główny celem jest rozwinięcie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów. Uczestnik poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

Umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnika studiów podyplomowych:

w zakresie teoretycznych realizacji nawiązujących do własnej pracy artystycznej oraz wiedzy kreatywnej:

 • wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego przedmiotu,
 • posiada wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz innych pokrewnych dyscyplin artystycznych i nauki koniecznej do zrozumienia zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną,
 • umie wykorzystywać nabytą wiedzę na temat historii, tradycji, okresów i stylów w sztuce do realizowania własnych działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności,

w zakresie umiejętności realizacji prac malarskich i rysunkowych:

 • samodzielnie podejmuje decyzje w odniesieniu do realizowanych prac malarskich i rysunkowych,
 • zachowuje otwartość na odmienne światopoglądy i sposoby postrzegania twórczej rzeczywistości,
 • dba o oryginalność i estetykę prac, pamiętając o zachowaniu wysokiego poziomu wykonywanych ćwiczeń,

w zakresie umiejętności kreacji ekspresji artystycznej, warsztatowych i technologicznych:

 • posługuje się warsztatem malarskim i rysunkowym w praktyce,
 • wykorzystuje nabytą wiedzę do stworzenia autorskiej wypowiedzi artystycznej, znajduje twórcze rozwiązania problemów artystycznych w zakresie rysunku i malarstwa,
 • w swoich działaniach łączy intelekt, intuicję i wyobraźnię, tworząc dzieła nawiązujące do klasycznych kanonów sztuki oraz o charakterze niekonwencjonalnych eksperymentów artystycznych,
 • orientuje się zarówno w historii jak i w aktualiach sztuki, wypowiada się na temat aktualnych zjawisk w sztuce,
 • potrafi przygotować ekspozycję własnych prac,
 • stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy artysty.

Malarstwo realistyczne – uczy wnikliwej obserwacji, jest punktem wyjścia i zarazem odniesienia do postrzegania rzeczywistości. Wnikliwe studium mimetyzmu jest drogą do odnalezienia autorskiej tożsamości.

Malarstwo eksperymentalne – daje możliwość doświadczenia nieskrępowanej ekspresji. Jest niezwykle ważnym etapem do odkrycia własnego potencjału twórczego. Laboratorium możliwości!

Rysunek studyjny – podstawa kształcenia akademickiego– praca z modelem (rysunek anatomiczny). Każde zajęcia rozpoczynają się treningiem- sesje szybkich szkiców z natury (modela w ruchu), mające także na celu usprawnienie obserwacji prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego.

Kompozycja w malarstwie i rysunku – zajęcia mają charakter wprowadzający. Są to ćwiczenia akademickie oparte na wiedzy i konkretnych przykładach.

Historia i teoria sztuki – zajęcia teoretyczne niezbędne w edukacji. Mają na celu usystematyzować i uzupełnić widzę.

Analiza dzieł sztuki – zajęcia teoretyczne mają za zadanie nauczyć interpretacji dzieła i wprowadzić w aktualia sztuki.

Prawo autorskie – zajęcia uświadamiają autorom ich prawa.

Studia podyplomowe Malarstwo i rysunek kończą się wystawą prac uczestników zrealizowanych podczas całego toku studiów podyplomowych.


Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych gotowy jest do samodzielnego funkcjonowania jako artysta, potrafi w interesujący sposób interpretować bieżące tendencje artystyczne i projektowe, jak i tworzyć kreacyjne projekty autorskie.

Posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną.

Wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki, analizy dzieł sztuki, teorii koloru, kompozycji, zasad perspektywy, modelunku światłocieniowego, technologii malarskich i rysunkowych. Potrafi obserwować zjawiska natury i wrażać je w pracach artystycznych. Wychodzi poza schemat rysunku, malarstwa na papierze, eksperymentuje z nowymi mediami i materiałami. W swoich działaniach łączy intelekt, intuicję i wyobraźnię, tworząc dzieła nawiązujące do klasycznych kanonów sztuki oraz o charakterze niekonwencjonalnych eksperymentów artystycznych. Potrafi przygotować ekspozycję własnych prac, wypowiadać się na temat aktualnych zjawisk w sztuce. Znajduje twórcze rozwiązania problemów artystycznych w zakresie rysunku i malarstwa. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy artysty mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych prac plastycznych i wynikającą z tego odpowiedzialnością.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć,


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

 • za pierwszy semestr: 2.900 zł
 • za drugi semestr: 2.900 zł

W cenę wliczone są:

 • farby oraz sita na warsztaty "Druk na tkaninie"
 • narzędzia i materiały (klej stolarski, bejce, farby, pędzle itp.) na warsztaty "Renowacja mebli stylowych"
 • glina i szkliwo na warsztaty "ceramika",
 • materiały na warsztaty "Kreatywny papier"

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

W cenę nie są wliczone materiały niezbędne na zajęciach.

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych.

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry