Rekrutacja

0

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc, najpóźniej do 30 września 2024 r.

Do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 • Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.
 • Nie ma egzaminów wstępnych ani przeglądów.
 • Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani wpisowej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest poprawne przejście przez proces rekrutacji składający się z 3 etapów:


Etap 1
status Zainteresowany

 1. Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji e-rekrutacja.asp.lodz.pl.
  • Sprawdź potwierdzenie rejestracji wysłane na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
  • Zapamiętaj swoje hasło. Będziesz go używał/a przy każdym logowaniu do systemu.
 2. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny
  • Wybierz kierunek studiów podyplomowych (Moje kierunki).
  • Uzupełnij swoje dane (Moje dane).
  • Wpisz ukończone studia wyższe (Moje dane).

Pamiętaj, że data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym możesz wybrać drogą elektroniczną kierunek studiów podyplomowych.

Po poprawnym i kompletnym uzupełnieniu danych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji otrzymasz status Kandydat wtedy będziesz mógł pobrać podanie o przyjęcie na studia podyplomowe do druku.

Pamiętaj, że wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu. Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach.


Etap 2
status Kandydat

Przygotuj a następnie przynieś lub prześlij na adres korespondencyjny Akademii komplet dokumentów rekrutacyjnych tj.:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (podanie pobierzesz z Systemu Elektronicznej Rekrutacji z zakładki Moje dokumenty),
 2. jedną fotografię ze swoim wizerunkiem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) przyklejoną na podaniu o przyjęcie na studia,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – jeśli został wydany – oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy,
 4. deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowe
 5. prośbę o wystawienie faktury VAT (jeśli będziesz jej potrzebował),
 6. skierowanie na studia podyplomo we przez pracodawcę (jeśli to on będzie finansował koszty studiów),

Etap 3
status Przyjęty

Jak tylko Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną dostarczone do Akademii listem poleconym lub kurierem, otrzymasz status Przyjęty i zostaniesz wpisany na listę uczestników studiów podyplomowych, a w przypadku wypełnienia limitu miejsc na listę rezerwową.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji.

Data wpływu w/w dokumentów jest datą wpisania na listę główną uczestników studiów podyplomowych lub listę rezerwową,

Zasady rekrutacji Cudzoziemców

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Akademii:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
z dopiskiem: Zgłoszenie na studia podyplomowe

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii.

W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc na studiach podyplomowych Rektor może podjąć decyzję o ich nie otwieraniu, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, niezwłocznie informując o tym fakcie kandydatów.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia do 30 listopada.

Dokumenty rekrutacyjne kandydata, który nie podjął studiów podyplomowych przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, a po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone


Miejsce prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi położonym przy ul. Wojska Polskiego 121.

do góry