Studia podyplomowe

0
 • miniatura
  Filename: Projektowanie graficzne.png
  Size: 114.73 KB

jednostka dydaktyczna: Instytut Projektowania Graficznego

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 250 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: prof. Sławomir Kosmynka


Studia podyplomowe Projektowanie graficzne, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 
Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem:Cel studiów

Zakładanym celem studiów podyplomowych jest:

 • nauczenie uczestnika wszystkich etapów kreacji komunikatu reklamowego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach komputerowych,
 • wykształcenie świadomego projektanta mogącego samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać.

Główne grupy zagadnień projektowych to:

 • umiejętność tworzenia kreatywnej grafiki - ważnego elementu we współczesnej komunikacji wizualnej,
 • umiejętność budowania złożonych układów typograficznych,
 • umiejętność budowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego,
 • umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych,
 • umiejętność budowania skrótu plastycznego,
 • umiejętność projektowania identyfikacji korporacyjnej.

Zajęcia realizowane są zarówno w formie wykładów, warsztatów komputerowych jak i ćwiczeń praktycznych wykonywanych po indywidualnych korektach z wykładowcą.

Akademia nie zapewnia uczestnikowi studiów podyplomowych programów komputerowych z wyjątkiem platformy Ofice.com, która zawiera wersję instalacyjną Taems oraz pakier office 365 w wersji przez przeglądarkę (w tym pocztę uczelnianą).

Na zajęcia projektowe należy przyjeżdżać z własnym laptopem, prace do korekt uczestnik udostępnia na własnym laptopie.

Na warsztatach komputerowych osoby, które nie przyjadą z własnym laptopem mogą korzystać z komputerów znajdujących się w pracowni.

Program studiów zakłada naukę programów ADOBE Photoshop, InDesign, Ilustrator.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją prac zrealizowanych podczas całego toku studiów oraz zbiorową wystawą


Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem graficznym, szeroko pojętą grafiką reklamową, pracujących bądź pragnących w przyszłości pracować w agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach powiązanych z mediami. Wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć się intelektualnie, technicznie i twórczo we wszystkich dziedzinach niezbędnych w pracy współczesnego projektanta grafika.


Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie graficzne gotowy jest do funkcjonowania jako świadomy projektant mogący samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać. Zna proces kreacji komunikatu graficznego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach graficznych. Zna procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej. Potrafi samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak grafika wydawnicza, plakat, typografia, identyfikacja wizualna czy fotografia reklamowa. Potrafi świadomie posługiwać się kompozycją, kolorem i typografią, zagadnieniami funkcjonalności i hierarchizowaniem struktury informacji. Posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną, wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe. Samodzielnie organizuje sobie pracę, zbiera i analizuje informacje, dokonuje ich syntezy i wykorzystuje w procesie twórczym i projektowym. Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, zdolność twórczego i elastycznego myślenia w pracy projektowej, a także w trakcie rozwiązywania problemów projektowych oraz przy współpracy z innymi osobami. Posługuje się formami graficznymi jako narzędziem komunikacji. Jest przygotowana do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki oraz umiejętnej oceny jakości projektu. Wykorzystuje programy komputerowe do przygotowania projektów graficznych. Jako projektant potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach projektowych. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych firm związanych z procesem realizacji projektu. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji autorskich projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy projektanta grafiki mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych projektów oraz wynikającą z tego odpowiedzialnością.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

 • za pierwszy semestr: 2.900 zł
 • za drugi semestr: 2.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry