0
  • miniatura
    Filename: miniatura.png
    Size: 22.16 KB

Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela) zgodnie z planem zajęć, zajęcia teoretyczne (wykłady) prowadzone są onlinezajęcia praktyczne w Akademii.

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która ukończyła studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie dowolnego kierunku w każdym wieku,

Uczestnikiem studiów podyplomowych dla nauczycieli Nauczanie plastyki może być osoba, która ukończyła studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie oraz posiada przygotowanie/wykształcenie pedagogiczne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji. Data wpływu w/w dokumentów jest datą wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych główną bądź rezerwową

W zależności od kierunku, przewidywana minimalna liczba osób to 16 a maksymalna 32.

W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc Rektor może podjąć decyzję o ich nie otwieraniu, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, niezwłocznie informując o tym fakcie kandydatów.

Uczestnik studiów podyplomowych po przyjęciu na studia podyplomowe może przystąpić do zajęć pod warunkiem:

  1. zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
  2. dokonania opłaty za studia podyplomowe w terminie wyznaczonym w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Uczestnik studiów podyplomowych nie ma prawa do:

  1. legitymacji studenckiej,
  2. świadczeń pomocy materialnej.

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, prowadzone są od semestru zimowego.

Rok akademicki studiów podyplomowych to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie kształcenia.

Terminy zjazdów znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Opłata za studia:

Akademia nie pobiera opłat rekrutacyjnych ani wpisowych.

Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (czesne) podane są w opisach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe może być wnoszona jednorazowo za cały rok, semestralnie, lub w 8 ratach, zgodnie z deklaracją uczestnika studiów podyplomowych a tym samym postanowieniami umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.


Wpłaty czesnego należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego uczestnika studiów podyplomowych, który będzie widoczny po zalogowaniu się na indywidualne konto Uczestnika studiów podyplomowych w Wirtualnym Dziekanacie Akademii Sztuk Pięknych oraz w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

do góry