Studia podyplomowe

0
 • miniatura
  Filename: Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz.png.jpg
  Size: 105.99 KB

jednostka dydaktyczna: Instytut Tkaniny i Dekoracji Wnętrz

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 230 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: dr Izabela Walczak


Studia podyplomowe Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowane pod linkiem:


Cel studiów

Zakładanym celem studiów jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, aranżacji, stylizacji wnętrz oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Uwolnienie tkwiącego w uczestnikach studiów podyplomowych potencjału twórczego i wiarę we własne siły. Uświadomienie uczestnikowi współdziałania i współzależności wszystkich dziedzin sztuki.

Program przewiduje zajęcia warsztatowe związane z:

 • projektowaniem i stylizacją wnętrz, wsparte nauką programu komputerowego ArchiCAD,
 • kompozycją, percepcją wzrokową, światłem, kolorem we wnętrzu,
 • historią designu XX wieku,
 • projektowaniem i realizacją obiektu do wnętrza takim jak: dywan, siedzisko, stoły, lampy i inne dekoracyjne obiekty,
 • drukiem na tkaninie,
 • rysunkiem architektonicznym - odręcznym,
 • ceramiką,
 • technikami rękodzielniczymi – nauką tradycyjnych technik tkackich,
 • renowacją mebli stylowych,
 • kreatywnym papierem jako nowoczesnym medium twórczym,
 • tworzeniem profesjonalnego portfolio.

Akademia nie zapewnia uczestnikowi studiów podyplomowych programów komputerowyc z wyjątkiem platformy Ofice.com, która zawiera wersję instalacyjną Taems oraz pakier office 365 w wersji przez przeglądarkę (w tym pocztę uczelnianą).

Nauka programu komputerowego odbywa się w pracowniach komputerowych.

Uczestnik studiów podyplomowych, by móc pracować na programie w domu może pobrać darmową, w pełni funkcjonalną wersję edukacyjną programu Archicad ze strony

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją prac zrealizowanych podczas całego toku studiów.


Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem, stylizacja i aranżacją wnętrz w sposób hobbystyczny jak i do osób, które zajmują się wyposażeniem i wystrojem wnętrz zawodowo, do osób , które planują swoje życie zawodowe związać z aranżacją przestrzeni we wnętrzach.


Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz potrafi samodzielnie przejść przez proces z zakresu tworzenia autorskich projektów stylizacji, aranżacji wnętrz, obiektów do wnętrza, druku na tkaninie, papieru ręcznie czerpanego, renowacji mebli, tkaniny unikatowej, ceramiki, - od szukania inspiracji, tworzenia koncepcji, założeń po ich realizację i dokumentację. Posiada umiejętności planowania, stylizowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu, wykonywania autorskich obiektów do wnętrza. Jest przygotowana do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki do wymagań klienta/inwestora oraz umiejętnej oceny jakości rozwiązań. Wykorzystuje programy komputerowe do projektowania wnętrz i wizualizacji. Jako stylista wnętrz potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych branż związanych z procesem realizacji projektu. Posługuje się wiedzą z zakresu architektury wnętrz, designu i ich historii, kompozycji architektonicznej, ergonomii przestrzeni, zasad perspektywy, modelunku światłocieniowego, barwy  oraz dekoratorstwa. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat aktualnych zjawisk w architekturze i designie. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy stylisty wnętrz.

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy jako stylista, dekorator, projektant wnętrz, home stager.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku. 

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

 • za pierwszy semestr: 2.900 zł
 • za drugi semestr: 2.900 zł

W cenę wliczone są:

 • farby oraz sita na warsztaty "Druk na tkaninie"
 • narzędzia i materiały (klej stolarski, bejce, farby, pędzle itp.) na warsztaty "Renowacja mebli stylowych"
 • glina i szkliwo na warsztaty "ceramika",
 • materiały na warsztaty "Kreatywny papier"

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat. 

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje. 

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry