Studia podyplomowe

0
 • miniatura
  Filename: Projektowanie architektury wnętrz.png
  Size: 273.7 KB

jednostka dydaktyczna: Instytut Architektury Wnętrz

tryb studiów: studia niestacjonarne (sobota – niedziela)

czas trwania: 2 semestry

ilość godzin: 250 godz. (2 semestry)

czesne za semestr: 2.900 zł (4 raty x 725 zł)

program studiów

plan zajęć

terminy zjazdów

zakładane efekty uczenia

opiekun: prof. Bartosz Hunger


Studia podyplomowe Projektowanie architektury wnętrz, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem:Cel studiów

Zakładanym celem kształcenia na studiach podyplomowych Projektowanie architektury wnętrz jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz o różnych funkcjach, od mieszkalnych po wnętrza użyteczności publicznej.

Wykładowcy to architekci posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe jak i dydaktyczne, to osoby, które inspirują, uwalniają tkwiący w uczestnikach potencjał twórczy i wiarę we własne siły, prowadząc ich w tworzeniu niepowtarzalnych wnętrz.

Program studiów podyplomowych dopasowany jest do wymagań rynku i obowiązujących trendów oprócz przedmiotów kierunkowych zakłada warsztaty wykonawcze, podczas, których uczestnicy w praktyce, poznają wybrane technologie budowlane oraz rzemieślnicze co pozwala odpowiedzieć na wiele pytań z zakresu wykonawstwa, które pojawiają się w procesie projektowym a to z kolei pozwala uniknąć wielu błędów w dokumentacji budowlanej.

Ponadto w toku studiów, w podziale na poszczególne zajęcia/ moduły odpowiadamy min. na pytania:

Moduł praktyczny:

 • jak przeprowadzić inwentaryzację
 • jak zaprojektować ergonomiczną i funkcjonalną przestrzeń
 • jakie materiały i technologie wykorzystać w projekcie
 • jak zaprojektować instalację, oświetlenie
 • jak przygotować kosztorys
 • jak się odnaleźć na budowie
 • jak rozmawiać z wykonawcami i klientem
 • jak sprawnie zrobić zakupy z klientem
 • jak prowadzić własną pracownię projektową

Moduł wizualny:
(Canva, Archicad, Sketchup, Twinmotion, D5 Render)

 • jak wykonać mood board
 • jak pokazać koncepcję projektu
 • jak pokazać plany aby były czytelne dla inwestora
 • jak zwizualizować projekt

Moduł techniczny:
(Autocad / Zwcad, Archicad)

 • jak czytać dokumentację projektową
 • jak przygotować dokumentację projektową 
 • jak zarządzać pracami na budowie

Moduł modelowania:
(Archicad, Sketchup)

 • jak wymodelować model mieszkania
 • jak wykorzystać model przy tworzeniu dokumentacji
 • jak eksportować model do programów do wizualizacji

Moduł projektowy:

 • wykonanie zadania projektowego stosując wszystkie w/w techniki

Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych CYCERON w podziale na grupy w zależności od poziomu znajomości programu.

Akademia nie zapewnia uczestnikowi studiów podyplomowych programów komputerowych z wyjątkiem platformy Ofice.com, która zawiera wersję instalacyjną Taems oraz pakier office 365 w wersji przez przeglądarkę (w tym pocztę uczelnianą).

Uczestnik sam pobiera darmowe, w pełni funkcjonalne, wersje edukacyjne programów oprócz SketUp, którego wersja edukacyjna jest płatna.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej - projektu koncepcyjnego przestrzeni rozwiązywanego w istniejącym lub projektowanym wnętrzu przedstawionym na jednej bądź dwóch planszach prezentacyjnych.


Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową, do tych, którzy zawodowo zajmują się wyposażaniem i wystrojem wnętrz jak i do osób niezwiązanych wcześniej z tą tematyką, ale zainteresowanych projektowaniem wnętrz i rozwijaniem swojej kreatywności


Po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie architektury wnętrz potrafi samodzielnie przejść przez proces projektowy - od idei, poprzez tworzenie profesjonalnej dokumentacji projektowej (odręcznej i cyfrowej), niezbędnej do rzetelnej realizacji projektu. Jest przygotowany do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki do wymagań klienta/inwestora oraz umiejętnej oceny jakości rozwiązań. Wykorzystuje programy komputerowe do projektowania wnętrz i wizualizacji. Jako projektant wnętrz potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych branż związanych z procesem realizacji projektu. Posługuje się wiedzą z zakresu architektury wnętrz, designu, kompozycji architektonicznej, ergonomii przestrzeni, zasad perspektywy, modelunku światłocieniowego, barwy. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat aktualnych zjawisk w architekturze i designie. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy architekta wnętrz.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.

Czesne za cały rok: 5.800 zł

 • za pierwszy semestr: 2.900 zł
 • za drugi semestr: 2.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.

do góry