Klauzula RODO

0

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1.

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź.

2.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz dokumentowania przebiegu studiów na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z poźń. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2787).

3.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Dane osobowe podane w podaniu o przyjęcie na studia przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o przyjęcie na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz dokumentowania przebiegu studiów.

5.

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dostarczają i serwisują systemy informatyczne Akademii. Dane mogą zostać także przekazane innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

7.

Dane osobowe i inne informacje dotyczące kandydatów na studia, przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w systemie informatycznym, będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania o przyjęcie na studia t.j. 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który przeprowadzane było postępowanie o przyjęcie na studia.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na studia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania o przyjęcie na studia t.j. po 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który przeprowadzane było postępowanie o przyjęcie na studia.

Dane osobowe kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami prawa.

8.

Każdemu, kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w ramach obowiązujących przepisów.

9.

Podanie danych osobowych, wymaganych w toku rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jest niezbędne w celu przyjęcia na studia, a w przypadku ich niepodania osoby, które nie podały danych nie będą mogły uczestniczyć w postępowaniu o przyjęcie na studia.

10.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

do góry