Uwaga dyplomanci!
Prace dyplomowe oraz oświadczenia składane będą tylko w wersji elektronicznej poprzez wirtualny dziekanat (zakładka dyplom)

Instrukcja dla dyplomanta – składanie pracy dyplomowej w wirtualnym dziekanacie


Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej
(dla wszystkich kierunków)

Najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego komisarz komisji dyplomów przekazuje studentom za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o oprogramowaniu i urządzeniach informatycznych wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na danym kierunku.

Student przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest złożyć (poprzez pocztę elektroniczną ze swojego adresu w domenie @edu.asp.pl)  komisarzowi komisji dyplomów oświadczenie o dostępie do urządzeń i oprogramowania o których mowa powyżej;

oświadczenie – dokument edytowalny


Poniższe oświadczenia są tylko do wglądu. Nie należy ich dołączać do pracy dyplomowej, gdyż znajdują się w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie

Oświadczenie – oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej – do wglądu

Oświadczenie – prawa autorskie do pracy dyplomowej – do wglądu

Formularz – badanie losów zawodowych absolwentów – do wglądu

Podstwa prawna:
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Klauzula informacyjna dotycząca badania losów zawodowych absolwenta


Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.

Osoby wznowione na studia w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu.


Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu, ich odpisów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Wniosek dla studentów, którzy wznowili lub rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Wniosek dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych


Karta obiegowa absolwenta

(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Komunikat nr 1/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych odbywających się we wrześniu i listopadzie 2020 r. oraz styczniu 2021 r.

Komunikat Rektora nr 1/2020


Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w tym egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych 

Zarządzenie Nr 44//2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie: terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich pisemnych prac dyplomowych powstających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  2. W elektronicznej wersji pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi zostać wyodrębniony plik części pisemnej (jeżeli przewiduje ją Regulamin Dyplomowania kierunku).
  3. Maksymalny rozmiar pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 15 MB.
    W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 15 MB.
  4. Plik/i, o którym/ch mowa w ust. 2 należy zapisać w formacie PDF.
  5. Nazwa pliku/ów z pracą dyplomową musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer albumu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr albumu_mgr
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic

Jeżeli plików jest kilka należy opatrzyć je kolejnym numerem na końcu nazwy np.:

Kowal_Tomasz_nr albumu_lic1
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic2 

  1. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu procedury antyplagiatowej JSA jest warunkiem dopuszczenia studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 51 – Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

do góry