Uwaga dyplomanci!

Egzemplarz pracy dyplomowej do akt musi być wydrukowany dwustronnie w formacie A4, w sztywnej lub papierowej oprawie bez zewnętrznych elementów plastikowych oraz metalowych.


Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej (dla wszystkich kierunków)

Oświadczenie – oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej

Oświadczenie – prawa autorskie do pracy dyplomowej

Formularz – badanie losów zawodowych absolwentów

Podstwa prawna:
Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.


Karta obiegowa absolwenta

(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

Nieprzekraczalny termin złożenia to 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej (w pokoju 308).

Procedura antyplagiatowa dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich pisemnych prac dyplomowych powstających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie podlegają sprawdzaniu w JSA. Prace objęte klauzulą poufności z powodu zawierania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu przez system JSA.
  2. W elektronicznej wersji pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi zostać wyodrębniony plik części pisemnej (jeżeli przewiduje ją Regulamin Dyplomowania kierunku).
  3. Maksymalny rozmiar pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 15 MB.
    W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 15 MB.
  4. Plik/i, o którym/ch mowa w ust. 2 należy zapisać w formacie PDF.
  5. Nazwa pliku/ów z pracą dyplomową musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer albumu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr albumu_mgr
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic

Jeżeli plików jest kilka należy opatrzyć je kolejnym numerem na końcu nazwy np.:

Kowal_Tomasz_nr albumu_lic1
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic2 

  1. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wszystkich egzemplarzy pracy dyplomowej zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania w terminie określonym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania wraz z jednym egzemplarzem raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisanym przez promotora/opiekuna pisemnej pracy dyplomowej, a w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 12 powyżej z oświadczeniem o którym mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Praca nie będzie przyjmowana przez dziekanat bez ww. raportu lub oświadczenia.
  2. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu procedury antyplagiatowej JSA oraz wskazanej w § 2 ust. 12 powyżej jest warunkiem dopuszczenia studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16.04.2019 r.

do góry