Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2020/2021

Informacja o stypendium socjalnym (socjalnym w zwiększonej wysokości)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości)

Dyspozycja „numer rachunku bankowego”

Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta

Wzór nr 1 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu

Wzór nr 2 – oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Wzór nr 3 – oświadczenie studenta o zamieszkaniu w Łodzi

Wzór nr 4 – oświadczenie o dochodzie utraconym

Wzór nr 5 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Wzór nr 6 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1)

Wzór nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2)

Wzór nr 8 – oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta


Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

Informacja o stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Dyspozycja „numer rachunku bankowego"

Zaświadczenie Karta ocen


Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021

Informacja o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Dyspozycja „numer rachunku bankowego"


Zapomoga w roku akademickim 2020/2021

Informacja o zapomodze

Wniosek o przyznanie zapomogi

Dyspozycja „numer rachunku bankowego"


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego oraz stypendium projektowe Vectorworks

Informacja o stypendium naukowym oraz stypendium projektowym

do góry