Ubezpieczenia

Drodzy Studenci,

Ze względu na rozpoczęty nowy rok akademicki 2020/2021 i wygaśnięcie dotychczasowych polis ubezpieczenia NNW zawartych w ubiegłym roku, Akademia Sztuk Pięknych zachęca do skorzystania z ubezpieczenia zaproponowanego przez InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

Program ubezpieczenia na rok akademicki 2020/21

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków składka na jednego ubezpieczonego: 50 PLN

Świadczenie

Wysokość świadczenia

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

40 000,00 zł

2. Poniżej 100% uszczerbku za każdy 1% uszczerbku

400 zł za 1%

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU 12 000 zł

4. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

5. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU 40 000 zł

6. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

6 000,00 zł

7. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

4 000,00 zł

8. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

9. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

10. Śmierć Ubezpieczonego na terenie uczelni

60 000,00 zł

11. Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 zł za dzień SU 10 000 zł

12. Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

100 zł za dzień SU 10 000 zł

13. Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 000 zł

14. Odbudowa stomatologiczna

5 000 zł

15. Oparzenia

w zakresie

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej praktyk studenckich i plenerów.

Suma ubezpieczenia: 10 000 PLN. 
Składka na jednego ubezpieczonego: 5 PLN

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wpłacenie składki w wysokości 50 PLN (lub 55 PLN) od dnia 27 października do dnia 22 listopada 2020 r. na konto Interrisk Vienna Insurance Group

numer konta: 22 1020 3378 0000 1602 0122 4542

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu studenta, za którego opłacana jest składka

Studenci odbywający praktyki i plenery w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej Praktyk

Po terminie 22.11.2020 r. ubezpieczenie się w Uczelni nie będzie możliwe.

do góry