Płatności

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi.

studia stacjonarne

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 31.03.2017 r.

studia niestacjonarne (kierunki: grafika, tkanina i ubiór)

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 31.03.2017 r.

kierunki:

grafika

tkanina i ubiór

Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami określa:

Uchwała nr 42/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP