Katedra Wzornictwa

 • 01a.jpg
  Filename: 01a.jpg
  Size: 75.34 KB
 • 02a.jpg
  Filename: 02a.jpg
  Size: 1964.07 KB
 • 03a.jpg
  Filename: 03a.jpg
  Size: 64.88 KB
 • 04a.jpg
  Filename: 04a.jpg
  Size: 71.59 KB
 • 05a.jpg
  Filename: 05a.jpg
  Size: 55.6 KB
 • 06a.jpg
  Filename: 06a.jpg
  Size: 48.18 KB
 • 07a.jpg
  Filename: 07a.jpg
  Size: 61.45 KB
 • 08a.jpg
  Filename: 08a.jpg
  Size: 67.44 KB
 • 09a.jpg
  Filename: 09a.jpg
  Size: 80.03 KB
 • 10a.jpg
  Filename: 10a.jpg
  Size: 70.85 KB
 • 11a.jpg
  Filename: 11a.jpg
  Size: 787.9 KB
 • 12a.jpg
  Filename: 12a.jpg
  Size: 51.85 KB
 • 13a.jpg
  Filename: 13a.jpg
  Size: 235.41 KB
 • 14a.jpg
  Filename: 14a.jpg
  Size: 64.09 KB
 • 15a.jpg
  Filename: 15a.jpg
  Size: 849.84 KB
 • 16a.jpg
  Filename: 16a.jpg
  Size: 316.11 KB
 • 17a.jpg
  Filename: 17a.jpg
  Size: 182.75 KB
 • 18a.jpg
  Filename: 18a.jpg
  Size: 747.26 KB
 • 19a.jpg
  Filename: 19a.jpg
  Size: 56.5 KB

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia

Nr sali: 300, 237

Charakterystyka:
Cel zajęć dydaktycznych w Pracowni Ergonomii Projektowej wynika ze związków wzornictwa z ergonomią, a tkwi w istocie ich funkcji służenia człowiekowi. W jakim stopniu wzornictwo spełni tę funkcję zależy od poznania potrzeb i możliwości człowieka - od poznania zagadnień ergonomii. Najistotniejszym celem zajęć dydaktycznych jest w związku z tym przekazanie wiedzy o możliwościach i ulegających ciągłym zmianom - potrzebach człowieka. Kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania tej wiedzy przy projektowaniu jest naturalną konsekwencją procesu dydaktycznego. Wrażliwość na potrzeby ludzi i uważna obserwacja ich zachowań są dla przyszłego projektanta nieodzowne, dlatego też, tak ważne jest rozwijanie w studentach empatii i wnikliwości w zagadnienia użytkowe.

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, seminariów i ćwiczeń projektowych, w warunkach rzeczywistych oraz konsultacji.Program dydaktyczny zakłada projektowanie produktów i przestrzeni uwzględniających potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników z wykorzystaniem postulatów projektowania uniwersalnego. Szczególną uwagę poświęcamy na badania potrzeb i projektowanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, osób starszych oraz użytkowników z wyjątkowymi wymaganiami.

Aby mieć najaktualniejszą wiedzę na temat ich oczekiwań współpracujemy ze szpitalami, fizjoterapeutami, fundacjami, szkołą dla dzieci niewidomych i niedowidzących, szkołą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpośrednie kontakty z odbiorcami wspomagają proces projektowy i czynią go skuteczniejszym. Badania, analizy, testy na prototypach to główne metody pracy nad kolejnymi projektami.

W roku akademickim 2014/2015 Pracownia Ergonomii Projektowej prowadzi kursy obowiązkowe dla studentów 1 roku studiów licencjackich kierunku wzornictwo i architektura wnętrz oraz 1 roku studiów magisterskich kierunku wzornictwo.

 

Historia Pracowni
Pracownia Ergonomii Projektowej stanowiła trzon dla powołania w 1978 roku Katedry Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych przy Wydziale Wzornictwa Przemysłowego (obecnie Wydział Tkaniny i Ubioru), a w 1983 roku pozostała jedną z istotniejszych Pracowni w powołanym Instytucie Form Przemysłowych. Fakt ten potwierdza posiadane przez Instytut Form Przemysłowych prawo do dyplomowania ze specjalności projektowanie dla służby zdrowia i osób z niepełnosprawnością - dyscyplin nierozerwalnie powiązanych z ergonomią.
Założycielką i wieloletnim kierownikiem Pracowni była prof. Joanna Lecewicz-Bartoszewska, członek Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, przez wiele lat przewodnicząca Międzynarodowej Konferencji Ergonomia Niepełnosprawnym, autorka szeregu projektów i publikacji dotykających zagadnień osób z niepełnosprawnością.
Pierwszą ważniejszą prezentacją na forum krajowym była wystawa prac studentów IFP "Projektowanie dla służby zdrowia i opieki społecznej", połączona z seminarium, odbyła się w kwietniu 1985 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
Kolejna istotna dla Pracowni Wystawa „Z dizajnem przyjazny świat" odbyła się również w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie w 2006 roku pokazano projekty zabawek edukacyjnych, sprzętów i akcesoriów, które ułatwiają niepełnosprawnym codzienne życie – zabiegi higieniczne, poruszanie się, czytanie i służą odzyskiwaniu sprawności. Zaprezentowane prace studenckie powstały pod kierunkiem prof. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej i mgr Anny Miarki. Podczas seminarium asystentka Anna Miarka wygłosiła referat pt: „Projekty wzornicze produktów wspomagających rehabilitację szpitalną i domową."
Na przestrzeni lat z Pracownią Ergonomii Projektowej związani byli: prof. Joanna Lecewicz-Bartoszewska, dr Piotr Rejman, dr Emil Saryusz-Wolski, mgr Agata Surdziel. Przez te lata w Pracowni zrealizowano kilkadziesiąt prac magisterskich projektowych i pisemnych wielokrotnie nagradzanych w konkursach i prezentowanych na szeregu wystaw tematycznych.
Do dnia dzisiejszego Pracownia Ergonomii Projektowej czynnie angażuje się w Międzynarodową Konferencję Ergonomia Niepełnosprawnym realizując tematyczne wystawy towarzyszące - prezentujące projekty studentów tworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnością, dzieciach, osobach starszych.
W roku 2009 przechodząc na emeryturę prof Joanna Lecewicz-Bartoszewska została odznaczona orderem Gloria Artis, a obowiązki kierownika pracowni przejęła dr Anna Miarka.

 

 • Batogowska A., Słowikowski J.: Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania. Prace i Materiały IWP, zeszyt 137, Warszawa 1989
 • Batogowska A., Słowikowski J.: Fantomy płaskie dla potrzeb projektowania. Prace i Materiały IWP zeszyt 16, Warszawa 1973
 • Ergonomiczna lista kontrolna. Ergonomiczne rozwiązania na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Opracowane przez Międzynarodowe Biuro Pracy we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Ergonomicznym. Tłum. Jóźwiak Z. W. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998
 • Gedliczka A. (red.): Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej. CIOP, Warszawa 2001
 • Gedliczka A., Gierasimiuk J.: Zasady ergonomii w projektowaniu struktury przestrzennej stanowisk pracy. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. CIOP, Warszawa 1999.
 • Górska E.: Ergonomia, projektowanie, diagnoza, eksperymenty. Oficyna wydawnicza Politechnika Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • Grandjean E.: Fizjologia pracy. Zarys ergonomii. PZWL, Warszawa 1980.
 • Grandjean E.: Ergonomia mieszkania . PZWL, Warszawa 1980.
 • Jarosz E., Nowak E.: Dane antropometryczne do projektowania stref pracy dla osób niepełnosprawnych, w: Na miarę człowieka. Ergonomia a wzornictwo. IWP, Warszawa 1993.
 • Koradecka D. (red.): Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Ergonomia – pojęcia podstawowe. Tom 1 - 8. CIOP, Warszawa 2000.
 • Lecewicz-Bartoszewska J., Polak A.: Ergonomic spatial arrangement of assembly elements on working post as the basic condition of work effectiveness. Wissenschaftliche Berichte.
 • Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mitteweida. Innovative Produkt- und Prozessentwicklung Nr 2 (16th International Scientific Conference Mittweida), IWKM 2003.
 • Lecewicz-Bartoszewska J., Poliński Z., Retman P.: Określenie dla potrzeb projektowania wielkości powierzchni chwytnej ręki w funkcji rodzaju chwytu wg typologii chwytów. Prace własne w ramach statutowej działalności ASP w Łodzi, 2000.
 • Mc Cormick E.: Antropotechnika. Przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka. WNT, Warszawa 1964.
 • Lecewicz – Bartoszewska J., Miarka A. Problemy w projektowaniu wzorniczym dla osób niepełnosprawnych, w Ergonomia niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych,
 • Monografie red. Lewandowski J., Lecewicz – Bartoszewska J. Polak – Sopińska A. Łódź 2007
 • Nowak E.: Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania. IWP, Warszawa 2000.
 • Nowak E.: Próba klasyfikacji chwytów ręki. Prace i Materiały, zeszyt 65. IWP, Warszawa 1984
 • Jabłoński J. red.: Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
do góry