Akademickie Centrum Designu

0

Projekt „Akademickie Centrum Designu 
na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” 
jest realizowany w ramach VIII Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

ue belka fundusze europejskie mkidn 670ee

Wartość całkowita projektu:

21 608 339,05 pln

Wartość dofinansowania z EFRR:

14 939 814,43 pln

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Głównym celem projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” jest rewitalizacja zasobów kultury oraz wzmocnienie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego celem osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych poprzez wdrożenie programu ACD. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obiektu położonego przy ul. Księży Młyn 13/15 oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programu kulturalno- edukacyjnego.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne:

Nazwa wskaźnika2Jednostka miaryWartość
docelowa3
Rok osiągnięcia
wartości docelowej4
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. 1 2020
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 1 2020
Liczba zakupionego trwałego wyposażenia szt. 293 2020
Liczba zabezpieczonych obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem szt. 1 2020
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin
w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
(CI 9)
odwiedziny/rok 1500 2020
 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby/rok  1500  2020
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC  4  2020
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji %  10,69% 2020 

Dziedzictwo kulturowe oraz zasoby kultury są ważnym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych, wpływają na wspieranie działań innowacyjnych, a tym samym pozytywnie oddziałują na rozwój gospodarczy, dlatego też niezbędne jest wdrażanie działań mających na celu ich wzmacnianie. Projekt ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych poprzez szerzenie i wspieranie sztuki współczesnej, w tym jako elementu dziedzictwa kulturowego zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Zdefiniowane cele projektu pozwoliły sprecyzować i określić konieczne do wykonania działania. Na ich podstawie zdefiniowano przedmiot projektu, z którego z kolei wynikają wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego. Realizacja projektu przyczyni się do generowania nowych kierunków rozwoju w dziedzinie sztuk projektowych i szerzenia designu jako kultury, rozwoju kompetencji kluczowych i wzrostu integracji społecznej – cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie programu edukacji artystycznej i kulturlanej. Rezultatem projektu będzie wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i rozwój Księżego Młyna jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. ACD będzie bowiem miejscem kulturotwórczym zarówno w aspekcie lokalnym integrującym społeczność historycznego miejsca jakim dla Łodzi jest Księży Młyn, ale także miejscem otwartym na wszystkie ośrodki akademickie z ich szeroko pojętym potencjałem kreatywnym. Dotyczy to również działań w obszarze muzyki, teatru, filmu etc.

Realizacja projektu odpowiada na szeroko rozumiany problem, jakim jest brak promocji i edukacji w dziedzinie kreatywności i designu w sztuce, w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Na tak postawiony problem składa się kilka elementów: brak właściwej atrakcyjnej bazy lokalowej zapewniającej wzrost zainteresowania sztuką i kulturą, słaba edukacja w dziedzinie designu, brak promocji sztuki w poparciu o kierunki kreatywne. Niska świadomość roli designu w życiu, edukacji artystycznej, kulturze, gospodarce wpływa niekorzystnie na naszą pozycję w globalnej kulturze i gospodarce. Dlatego niezwykle ważnym jest stworzenia własnego innowacyjnego wizerunku dla polskiego przemysłu kreatywnego. Aby tego dokonać niezbędne jest uaktywnienie kulturowe społeczeństwa poprzez naukę kreatywnego myślenia. Działalność ACD w ramach programu kulturalno – edukacyjnego, ma więc na celu: przybliżyć w praktyczny sposób znaczenie terminów przemysł kreatywny i przemysł kultury poprzez edukację artystyczną (warsztaty, spotkania, festiwale), prowadzić działalność wystawienniczą i kulturową objaśniającą wagę działalności projektowej dla współczesnego świata, ekonomii i kultury, integrować środowisko wykładowców, profesjonalistów projektowania i otwierać je na przeciętnego odbiorcę, kształtować wrażliwości estetyczną społeczeństwa poprzez edukację kulturową mówiącą o pięknie rzeczy (wzornictwo otaczających nas produktów) i otoczenia, w którym żyjemy (architektura wnętrz, architektura krajobrazu, przestrzenie użyteczności publicznej), wzmacniać potencjał kulturalny regionu i jego społeczności.

ACD na Księżym Młynie powstało z potrzeby utworzenia miejsca, gdzie krzyżują się myśli, postawy, trendy. Będzie miejscem kulturotwórczym, przyczyniającym się do rozwoju kapitału kulturowego i kreatywnego społeczności, a także miasta Łodzi w kontekście podnoszenia atrakcyjności turystycznej. Umiejscowienie ACD w Łodzi w partnerstwie z polskimi uczelniami artystycznymi klasyfikuje Miasto jako poważny ośrodek w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, przemysłu kultury i edukacji artystycznej. Taka sytuacja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój strategicznych dla Łodzi i konkurencyjnych w skali kraju form aktywności kulturalnej opartej o innowacyjne rozwiązania. ACD zaktywizuje powstawianie wokół KM małych form gospodarczych w zakresie gastronomii, handlu i usług.

do góry