Dysponowanie zgromadzonymi środkami

0

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami:

801 32 32 80

22 358 56 56

Infolinia:

800 775 775

Na stałe wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są wyłożone przy Biurze Kadr (pok. 146-148) i przy dziale Księgowości na IV piętrze.

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność oszczędzającego.

Środki te nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej (nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów).

Pracownik może w dowolnym momencie skorzystać ze zgromadzonych w PPK oszczędności, dokonując w dowolnym momencie zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK lub wypłaty w trudnych sytuacjach życiowych. 

Zwrot środków to wycofanie oszczędności zgromadzonych na rachunku PPK w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia, bez konieczności podawania przyczyny. Wypłata nie obejmie jednak całości zgromadzonych środków. Zostanie ona pomniejszona o dopłaty pochodzące ze środków publicznych, 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika. Dokonanie zwrotu środków nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK.  Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu , nadal jest bowiem prowadzony dla uczestnika PPK. Dokonanie zwrotu nie pozbawia również uczestnika prawa do dopłaty rocznej( jeżeli spełnił warunki do uzyskania takiej dopłaty).

Uczestnik PPK może również wnioskować o wypłatę środków w tzw. trudnych sytuacjach życiowych.

Wypłata środków w trudnych  sytuacjach życiowych dotyczy:

Poważnej choroby uczestnika PPK, jego współmałżonka, dziecka w razie zdiagnozowania jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK (odrębny katalog dla osoby dorosłej i dla dziecka).

Poważna choroba:

  • uczestnika
  • małżonka
  • dziecka (własne uczestnika PPK, dziecko małżonka uczestnika PPK, przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, w sprawie, którego toczy się- z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka -postępowanie o przysposobienie, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek).

Nie każda poważna choroba umożliwi wcześniejszą wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK. Ustawa o PPK wymienia zamknięty katalog chorób -art. 2 ust.1 pkt 23 -Ustawa o PPK.

Wypłata taka ograniczona jest tylko do wysokości 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Aby dokonać wcześniejszej wypłaty w przypadku poważnego zachorowania nie ma znaczenia, kiedy doszło do takiego zachorowania. Konieczne jest złożenie wniosku do instytucji finansowej zarządzającej środkami.

Do wniosku należy załączyć orzeczenie lekarza orzecznika, zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania.

Uczestnik może zdecydować czy wypłata ma być jednorazowa, czy też rozłożona na raty. Informacja ta powinna znaleźć się we wniosku. Wypłata środków, zarówno w przypadku jednorazowej wypłaty jak i pierwszej raty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie wypłaty środków wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim.

Na cele mieszkaniowe - wypłata na pokrycie wkładu własnego - w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu hipotecznego na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu - do 100% środków dla osób poniżej 45. roku życia z obowiązkiem zwrotu, przy czym zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków. 

Źródło:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.)

do góry