0

Studia stacjonarne I stopnia

Pierwszy rok studiów to kształcenie na dwóch przedmiotach kierunkowych (Podstawy mediów cyfrowych i Podstawy kodowania obrazów cyfrowych) oraz w pracowniach kształcenia ogólnego. Na drugim roku studiów kontynuowane jest nauczanie ogólne i jednocześnie rozpoczyna się nauczanie na trzech przedmiotach kierunkowych (Media cyfrowe, Kreatywne kodowanie i Struktury wizualne). Fakultatywnie wybierane są i studiowane trzy przedmioty kształcenia uzupełniającego. Na I i II roku obowiązkowe są również dwa przedmioty teoretyczne. Ostatni rok to wybór przedmiotu kierunkowego oraz zakończenie nauczania teoretycznego ogólnego i kierunkowego. Studia kończy się pracą dyplomową zrealizowaną w wybranej pracowni kierunkowej.

Treści programowe przedmiotów kierunkowych dotyczą między innymi:

 • cech obrazu cyfrowego i jego roli w kontekście współczesnych mediów, np.: telewizji, Internetu, kanałów mobilnych, cech obrazów generowanych w czasie rzeczywistym (np. dynamicznych wizualizacji 3D, gier itp.),
 • wybranych zagadnień programowania ukierunkowanego na tworzenie obrazów cyfrowych oraz zdobycia podstawowych umiejętności kodowania utworów wizualnych w wybranym środowisku programistycznym, rozwijania umiejętności kreatywnego kodowania jako środka artystycznego wyrazu w zakresie sztuki i projektowania generatywnego,
 • zasad dotyczących struktury, techniki, technologii, teorii i kontekstów sztuki nowych mediów, między innymi koncepcji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR i VR), problematyki interakcji w sztuce oraz umiejętności w zakresie wizualizacji danych i obrazowania wiedzy.

II stopień kształcenia

Na pierwszym roku studiów realizowane są przedmioty z modułu kształcenia ogólnego, trzy przedmioty praktycznego kształcenia kierunkowego (Obraz cyfrowy, Obraz w przestrzeni oraz Działania i struktury wizualne), teoretyczny przedmiot kierunkowy oraz dwa przedmioty kształcenia uzupełniającego. Na drugim roku (semestr trzeci) studiuje się wybrany przedmiot kierunkowy oraz przedmioty kształcenia uzupełniającego. Semestr czwarty to przygotowanie w ramach seminarium dyplomowego pracy praktycznej i teoretycznej. Studia kończy się obroną pracy dyplomowej magisterskiej.

Treści programowe przedmiotów kierunkowych dotyczą między innymi:

 • eksploracji unikalnych cech obrazu cyfrowego jakimi są: zmienność w czasie, generatywność, interaktywność, tworzenia autonomicznych obrazów kinetycznych, nauczania zaawansowanych metod  interakcji oraz technik projekcji obrazu cyfrowego na obiekty przestrzenne (videomapping),
 • wybranych zagadnień dotyczących sztuki post-internetowej, w tym wykorzystania technik cyfrowych dla tworzenia specyficznych dla Internetu nowych struktur narracyjnych i technologicznych,
 • transmedialności polegającej na integracji nowych i tradycyjnych mediów, efektem łączenia jest wewnętrzne zróżnicowanie i niejednorodność dzieła,
 • transdyscyplinarności charakteryzującej się tym, że różne formy sztuki nowych mediów wchodzą w relacje z pozaartystycznymi dyscyplinami praktyk społecznych takich jak nauka, polityka, humanistyka itp.

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na kierunku animacja przygotowują absolwenta do pracy przy szeroko pojętym filmie animowanym, zarówno jako twórcy animacji, jak i animatora pracującego w zespole filmowym. Bazując na gruntownej podbudowie z zakresu kształcenia artystycznego, student kierunku animacja, jest zdolny do stworzenia własnego filmu animowanego, jak i współpracy z reżyserem czy studiem filmowym. Program kształcenia obejmuje blok przedmiotów ogólnoplastycznych i specjalistycznych, co w połączeniu z możliwością wyboru indywidualnego toku kształcenia, stwarza unikalne możliwości zdobywania wiedzy. Na kierunku prowadzone są zajęcia z konstrukcji laki do filmu animowanego w specjalistycznym, jedynym w Polsce warsztacie konstrukcji laki.

Absolwenci dotychczasowej specjalności animacja znajdowali zatrudnienie zarówno przy produkcjach filmów animowanych jak i u producentów gier video.

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składają się: projekty dyplomowe przygotowane w wybranej pracowni animacji oraz w pracowni artystycznej a także praca pisemna. Program kierunku umożliwia kształcenie w zakresie zaawansowanej animacji 2 i 3D, level designu, grafiki animacyjnej, mediów rysunkowych, malarstwa i multimediów.


Nauczysz się profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Poznasz zagadnienia kompozycji architektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania zieleni we wnętrzach, designu i nauczysz się jak projektować pełne projekty wnętrz oparte na analizie układów funkcjonalnych.


Sposób kształcenia

Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: podstaw projektowania biżuterii, biżuterii, emalii, form złotniczych, medalierstwa i interdyscyplinarnych działań wizualnych.

Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizujące program w zakresie realizacyjno-technicznym i pracownie komputerowego wspomagania projektowania.

Kierunek oferuje również możliwość korzystania z warsztatów złotniczych zarówno wspomagających realizację prac studenckich, jak i wprowadzających studentów w tajniki tradycyjnych i nowoczesnych technologii jubilerskich oraz wszelkich metod realizowania własnych projektów w zakresie biżuterii artystycznej.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia biżuterii; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem biżuterii i różnego rodzaju akcesoriów. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych.

Od kilku lat współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Gdańsku, Galerią Yes w Poznaniu, Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz wieloma polskimi firmami projektującymi biżuterię i dodatki modowe (oprawki okularów itp.). Dzięki tej współpracy nasi absolwenci uczestniczą w ciekawych praktykach i stażach, a także wchodzą w środowisko projektantów i właścicieli firm, mając możliwości zaprezentowania swojego potencjału i dorobku.

Studia stacjonarne I stopnia

Specjalności:

projekty wizualne
Podstawą programu specjalności jest kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i zagadnień twórczych oraz łączenia różnych środków wypowiedzi artystycznej. Blok wykładów i konwersatoriów z zakresu teorii i historii sztuki oraz metod upowszechniania kultury przygotowuje studenta do podjęcia interesującej pracy w charakterze artysty – animatora kultury. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego, działań intermedialnych, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D, interdyscyplinarne działania edukacyjne warsztaty animacji społeczno-kulturalnej, metody prowadzenia warsztatów twórczych, wykłady z historii sztuki, estetyki oraz percepcji wizualnej i twórczości artystycznej.

techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
Studia zawodowe przygotowujące do pracy związanej z projektowaniem scenografii, kostiumów, rekwizytów na potrzeby realizacji teatralnych i filmowych. Kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata i pozwala na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, fotografii użytkowej, rysunku koncepcyjnego, zagadnień scenografii teatralnej i filmowej, naukę projektowania kostiumu i rekwizytu, wykorzystania światła i oświetlenia w praktyce i teorii, scenografii do filmu animowanego, realizację etiudy filmowej, podstawy montażu filmowego, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D oraz wykłady z historii scenografii i kostiumu, historii filmu i analizy dzieła sztuki.

Studia stacjonarne II stopnia

Specjalność:

projekty wizualne
Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składa się projekt twórczy przygotowany w dwóch wybranych pracowniach artystycznych i praca pisemna. Program specjalności umożliwia kształcenie w zakresie mediów rysunkowych, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego i multimediów. Program wzbogacają zajęcia związane z organizacją projektów twórczych, działaniami artystycznymi w przestrzeni miejskiej oraz wykłady na temat najnowszych wydarzeń w sztuce.


Zostaniesz przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej w sektorze fotografii i multimediów oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także do podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych.

Szeroka oferta programowa kierunku grafika obejmuje wszystkie klasyczne, a także te najbardziej współczesne metody druku, pozwala studentom dokonać swobodnego wyboru techniki, która najlepiej odpowiada ich artystycznym aspiracjom. We wszystkich pracowniach dydaktyka oparta jest o autorskie programy stworzone przez kierujących nimi profesorów, wybitnych i uznanych w swojej dziedzinie twórców. Programy dydaktyczne zostały tak skonstruowane aby proces kształcenia dostosowywał się do indywidualnych predyspozycji intelektualnych, preferencji stylistycznych, uwzględniał możliwości manualne każdego studenta oraz skutecznie wspierał ich twórczą inwencję. Tą drogą edukacja artystyczna zmierza w kierunku zachowania odrębności i oryginalności postawy twórczej swoich adeptów. A to jest głównym warunkiem osiągnięcia celów jakie stawia przed sobą Instytut Grafiki Artystycznej.

Absolwent Instytutu Grafiki Artystycznej posiada szeroką wiedzę, wysokie umiejętności i doświadczenie w osiąganiu zindywidualizowanej intelektualnie i stylistycznie kreacji graficznej. Jest przygotowany do samodzielnego formułowania założeń tematycznych swoich dzieł, dokonywania wyboru techniki i metod postępowania, a także do sprawnego, profesjonalnego posługiwania się warsztatem. Rozumie znaczenie i implikacje artystyczne tkwiące w logice spójności idei i sposobów jej wyrażania. Potrafi podejmować właściwe decyzje podczas rozwiązywania problemów formalno-warsztatowych oraz definiować kryteria i korzystać z nich dla samooceny oraz analitycznego wartościowania dzieł sztuki. Tak więc posiada pełne kwalifikacje przynależności do grona artystów grafików.


Poznasz tajniki malarstwa i rysunku oraz działań interdyscyplinarnych, zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Dowiesz się jak pracują artyści plastycy m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych.

Każdy student Instytutu Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej otrzyma specjalistyczną, dogłębną wiedzę, zdobędzie kompetencje oraz umiejętności wystarczające by samodzielnie realizować prace projektowe wykorzystując w tym celu zarówno własną intuicję i kreatywność, jak również świadomość wynikającą z wiedzy popartej umiejętnościami technicznymi.

Zakresem działania Instytut obejmuje wszystkie obszary współczesnego projektowania graficznego poprzez komplementarne programy nauczania wszystkich znajdujących się w nim pracowni. Należy do nich projektowanie identyfikacji wizualnej, projektowanie brandu, grafiki outdoorowej, opakowań, grafika wydawnicza, projektowanie typografii, kaligrafia, a także nowe media: projektowanie aplikacji, gier, witryn, VR i UX. Instytut posiada również pracownię fotografii reklamowej. Proces dydaktyczny polega zarówno na samodzielnej realizacji przez studentów projektów, jak również na korektach indywidualnych, ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i praktykach zawodowych. Duży nacisk położony jest na bezpośredni kontakt z wykładowcą i indywidualne dostosowanie ćwiczeń do poziomu oraz możliwościach każdego studenta.

Sposób kształcenia

Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: ubioru; obuwia i galanterii skórzanej; ubioru dzianego; projektowania kostiumu scenicznego; ubioru sportowego i specjalistycznego; bielizny i ubioru rekreacyjnego.

Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizacyjno-techniczne.

Kierunek oferuje również możliwość korzystania z szerokiej gamy warsztatów praktycznych: warsztatów krawieckich, dziewiarskich, obuwia i galanterii skórzanej, a ponadto laboratorium fotograficznego i warsztatów komputerowych.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia ubioru; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

W tkacie studiów na kierunku projektowanie ubioru masz do wyboru:

 • Pracownię Projektowania Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Dzianego
 • Pracownię Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej
 • Pracownię Projektowania Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego
 • Pracownię Kształtowania Formy Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego
 • Pracownię Kostiumu Teatralnego i Filmowego

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem ubioru i obuwia. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych.

Absolwentami kierunku tkanina i ubiór w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi są m.in. Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Joanna Paradecka, Natalia Jaroszewska, Joanna Rusin, Agnieszka Czop, Aleksandra Richert, Klaudia Markiewicz, Ilona Majer i Rafał Michalak- twórcy marki MMC oraz wielu innych.


Poznasz tradycyjne i współczesne techniki rzeźbiarskie od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Absolwenci kierunku rzeźba mają szansę stać się twórcami i projektantami w nowoczesnym sensie, najnowsze technologie łącząc z tradycyjnym rzemiosłem.

Wyjątkowa specyfika nauczania polega na systematycznym rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych studentów poprzez łączenie doświadczeń z pracowni ogólnoplastycznych, tj. kompozycji, rysunku, malarstwa, rzeźby ze specjalistyczną wiedzą zawodową, którą zdobywają w dziewięciu pracowniach projektowych:

 • Pracowni Obiektu do Wnętrz
 • Pracowni Dywanu i Gobelinu
 • Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej
 • Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej
 • Pracowni Papieru
 • Pracownia Projektowania Druku I
 • Pracowni Projektowania Druku II
 • Pracownia Mediów Dekoracji Tkanin
 • Pracownia Tkaniny Unikatowej
 • Pracowni Stylizacji Wnętrz.

Ten sposób studiowania zapewnia w efekcie przyszłym projektantom tkanin oraz designerom wnętrz uzyskanie wysokich kwalifikacji. Studenci realizują projekty w doskonale wyposażonych w krosna nicielnicowe, żakardowe i gobelinowe warsztatach tkackich. Dysponujemy też jednymi z największych wśród uczelni europejskich warsztatami druku klasycznego na tkaninie. Posiadamy również wyposażenie pozwalające poznać technologię druku cyfrowego.

Współpracujemy z krajowymi instytutami badawczymi oraz tekstylnymi firmami przemysłowymi. Student ma szansę poznać najnowocześniejsze programy komputerowe służące do projektowania, konstruowania i zdobienia tkanin np. TEXCELLE Nedgraphics, TAJIMA DGML by Pulse.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (np. historia sztuki, estetyka, historia tkaniny, design XX w.).

Absolwenci gotowi są do podejmowania pracy zawodowej w szeroko rozumianym zakresie projektowania, tak indywidualnie, jak i w interdyscyplinarnych zespołach.


Na kierunku wzornictwo nauczysz się jak w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wzornictwa przedmiotów użytkowych zgodnie z najnowszymi trendami stylistycznymi, poznasz technologie materiałowe, technologie produkcyjne, konstrukcje i modelowanie oraz analizę budowy formy wzorniczej, ergonomii przedmiotu, metodyki projektowania i procesu wdrażania nowego projektu do produkcji.

do góry