0

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi studia licencjackie oraz magisterskie. W ofercie są także studia podyplomowe.

Rekrutujemy na:

 • 10 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich),
 • 3 kierunki studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich,
 • 9 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich),
 • 6 rodzajów studiów podyplomowych.

Spośród kierunków studiów stacjonarnych do wyboru są:

 • animacja – studia stacjonarne I i II stopnia
 • architektura wnętrz – studia stacjonarne I i II stopnia
 • biżuteria – studia stacjonarne I i II stopnia
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I i II stopnia
 • fotografia i multimedia – studia stacjonarne I i II stopnia
 • grafika – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • malarstwo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • projektowanie graficzne – studia stacjonarne I stopnia
 • projektowanie ubioru – studia stacjonarne I i II stopnia
 • rzeźba – studia stacjonarne jednolite magisterskie i stacjonarne II stopnia
 • tkanina i stylizacja wnętrz – studia stacjonarne I i II stopnia
 • wzornictwo – studia stacjonarne I i II stopnia.

Nowy kierunek studiów !

 • nowe media - studia stacjonarne I stopnia

Spośród kierunków studiów podyplomowych do wyboru są:

•    Projektowanie ubioru
•    Projektowanie architektury wnętrz
•    Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz
•    Projektowanie graficzne
•    Projektowanie biżuterii
•    Malarstwo i rysunek (Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty studiów podyplomowych znajdują się na stronie podyplomowe.asp.lodz.pl

Na rok akademicki 2022/2023 nie prowadzimy rekrutacji na studia niestacjonarne ani na studia doktoranckie.

Studia prowadzone są w języku polskim.

Za kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich pobierane są opłaty od studentów cudzoziemców, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia I stopnia (zwane studiami licencjackimi) oraz jednolite studia magisterskie to pierwsze studia, jakie można rozpocząć po zdaniu matury.

Studia I stopnia trwają w ASP w Łodzi trzy lata (sześć semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oraz dają możliwość dalszego studiowania na studiach II stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra.

Niektóre kierunki studiów nie są podzielone na dwa stopnie i prowadzą od razu do uzyskania tytułu magistra, z pominięciem tytułu licencjata. Takie studia nazywają się jednolitymi studiami magisterskimi i trwają pięć lat (dziesięć semestrów). W ASP w Łodzi w takim trybie prowadzone są grafika i malarstwo.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, oprócz zdanego egzaminu wstępnego, jest dostarczenie do ASP w Łodzi świadectwa dojrzałości.

Wyniki matury znajdujące się na świadectwie dojrzałości nie są brane pod uwagę. Uczelnia nie przelicza wyników matury. Wynik egzaminu wstępnego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata, stanowi 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

Studia II stopnia trwają w ASP w Łodzi dwa lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Do egzaminu wstępnego na studia II stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów I stopnia lub studiów II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich, lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów II stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w zasadach egzaminu wstępnego.

do góry