Pracownicy akademiccy

studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek studiów nowe media stanowi unikatową ofertę edukacyjną nie tylko w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale także w skali pozostałych polskich uczelni artystycznych. Interdyscyplinarne studia, łączące sztukę i innowacyjne technologie o ogromnym twórczym potencjale, są odpowiedzią na dynamiczną ewolucję mediów cyfrowych we współczesnej kulturze oraz ich stale rosnący wpływ na wszelkie obszary ludzkiej aktywności, w tym na sztuki wizualne. Celem studiów jest kształcenie nowego pokolenia artystów potrafiących w sposób twórczy posługiwać się zaawansowanymi technologiami w zakresie interaktywnych mediów cyfrowych, sztuki algorytmicznej i generatywnej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Kierunek oferuje zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalizujących się w problematyce nowych mediów i na ich styku z innymi sztukami wizualnymi. W programie kształcenia przewidziano praktyczne zajęcia w zakresie zarówno tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania własnych projektów zawodowych oraz artystycznych, korzystając z wiedzy i nabytych umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze szeroko rozumianej sztuki nowych mediów.

Atuty kierunku nowe media:

 • unikatowa w skali kraju, interdyscyplinarna oferta studiów łącząca sztukę i najnowsze technologie cyfrowe,
 • indywidualizacja toku studiów dzięki ośmiu pracowniom specjalistycznym (daje to możliwości kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań studentów),
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy i najnowszych technologii,
 • profesjonalna kadra wykładowców,
 • zaplecze techniczne w postaci multimedialnych sal projekcyjnych, pracowni komputerowych oraz specjalistycznych warsztatów.

Pracownie specjalistyczne:  

 • Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Podstaw Kodowania Obrazów Cyfrowych,
 • Pracownia Kreatywnego Kodowania
 • Pracownia Mediów Cyfrowych
 • Pracownia Struktur Wizualnych
 • Pracownia Obrazu Cyfrowego
 • Pracownia Obrazu w Przestrzeni
 • Pracownia Działań i Struktur Wizualnych

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta prowadzący działalność twórczą w zakresie sztuki nowomedialnej (opartej o nowe technologie cyfrowe, np. sztuka generatywna, interaktywna), transdyscyplinarnej (tworzącej relacje z innymi pozaartystycznymi dyscyplinami praktyk społecznych, np. z nauką, aktywizmem społecznym itp.) oraz transmedialnej (integrującej nowe media i tradycyjne media sztuki),
 • projektant grafiki multimedialnej i generatywnej oraz interaktywnej komunikacji wizualnej w przemyśle kreatywnym (agencje interaktywne, software house, studia graficzne, agencje eventowe, studia filmowe),
 • kurator i animator działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych.

Informacje o kierunku

Pok. 222
piętro II, pawilon B
ul. Wojska Polskiego 121

Renata Czerwińska | specjalista ds. dziekanatu

+48 42 254 75 32


Godziny przyjęć:

poniedziałek: 10.00 – 13.00
wtorek: 10.00 – 13.00
środa – nieczynne
czwartek: 10.00 – 13.00
piątek: 10.00 – 13.00

Dyrektor Instytutu Nowych Mediów i Kompozycji:

dr Krzysztof Guzek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownicy pracowni:

Pracownia Kompozycji 1 – dr hab. Danuta Wieczorek, prof. uczelni

Pracownia Kompozycji 2 – prof. Lesław Miśkiewicz

Pracownia Kompozycji 3 – dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni

Pracownia Kreatywnego Kodowania – dr Krzysztof Guzek

Pracownia Mediów Cyfrowych – dr Piotr Gryz

Pracownia Obrazu Cyfrowego – dr Krzysztof Guzek

Pracownia Obrazu w Przestrzeni – prof. Piotr Ciesielski

Pracownia Struktur Wizualnych – prof. Piotr Ciesielski

Utworzenie Instytutu Nowych Mediów i Kompozycji poprzedzały ewolucyjne zmiany w koncepcjach programowych wielu jednostek administracyjno-dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Modyfikacje wynikały głównie z różnego typu przemian zachodzących w sztuce czystej ale także z konieczności zaspokajania zmieniających się społecznych potrzeb w obszarze sztuki użytkowej. Najważniejszymi protoplastami instytutu były kolejno Katedra Wybranych Zagadnień Plastycznych, Katedra Multimediów i Katedra Kompozycji. Katedra Wybranych Zagadnień Plastycznych stanowiła w latach 1978 – 2007 nie tylko kluczową bazę kształcenia ogólnoplastycznego, ale była przede wszystkim źródłem interesujących i unikalnych w szkolnictwie artystycznym programów nauczania. Dążenia do poszerzania spectrum zainteresowań problemowych w katedrze pojawiały się w latach 1999 – 2007. Znamienne w tym czasie były na przykład pierwsze próby włączenia nowych technologii informatycznych do programów kształcenia na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Już w roku 1999 we współpracy z informatykami został opracowany program nauczania dotyczący tworzenia obrazów cyfrowych oraz komputerowego wspomagania projektowania graficznego. Niestety program ten, pionierski na gruncie ówczesnego szkolnictwa artystycznego, nie został zaakceptowany przez Radę Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dopiero po sześciu latach, kiedy to w nowych standardach nauczania dla kierunku grafika wprowadzono specjalizację „multimedia i techniki przetwarzania obrazu”, zaistniały sprzyjające warunki, które umożliwiły realizację tego zamierzenia i przeprowadzenie głębszej programowej reformy katedry. Szansa została wykorzystana w 2007 roku, zmieniono wtedy nazwę Katedry Wybranych Zagadnień Plastycznych na Katedrę Multimediów oraz wdrożono nowy program dydaktyczny. W Katedrze Multimediów prowadzone było nauczanie podstawowe w zakresie kompozycji i multimediów oraz specjalizacyjne zajmujące się różnymi zastosowaniami mediów cyfrowych. Pracownie wchodzące w skład katedry stosowały szeroką gamę środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych do fotografii, filmów wideo, obrazów rejestrowanych i przetwarzanych cyfrowo oraz podejmowały zadania związane z działaniami i prezentacjami multimedialnymi. Celem kształcenia było uczenie zasad budowy formy w utworach plastycznych i wizualnych oraz gruntowne przygotowanie studentów do świadomego wykorzystania klasycznych oraz nowych technik i technologii cyfrowych w tworzeniu różnego typu obrazów funkcjonujących w ikonosferze sztuki współczesnej.

Szczególnie ważną rolę do spełnienia w katedrze miała Pracownia Obrazu Komputerowego (ostateczna nazwa pracowni − Pracownia Obrazu Cyfrowego została ustalona w 2011 roku). Pracownia Obrazu Komputerowego miała wypełnić lukę programową głównie w dziedzinie zaawansowanych technologicznie mediów cyfrowych. Drugą ważną pracownią w katedrze była powołana w 2013 roku Pracownia Obrazu w Przestrzeni. W pracowni tej w ramach zadań dydaktycznych wprowadzano między innymi działania i zdarzenia interdyscyplinarne. Kolejny przełom programowy katedry nastąpił w roku 2016. Dotyczył on głównie opracowania programu Pracowni Obrazu Cyfrowego, który realizowałby ideowe założenia z roku 2011. Nowy program koncentrował się wokół unikalnych cech obrazu cyfrowego, jakimi są generatywność, zmienność w czasie i interaktywność. Tworzenie obrazów cyfrowych o takich cechach wymagało stosowania najnowszych technik i technologii informatycznych, w tym nauczania programowania.

Ponieważ fundamentem katedry w kształceniu podstawowym były nadal pracownie kompozycji a programy pracowni specjalizacyjnych zajmowały się, w coraz mniejszym stopniu tematami stricte multimedialnymi, toteż w 2017 roku Katedra Multimediów została przemianowana na Katedrę Kompozycji.

Kolejne lata obserwacji specyfiki nauczania oraz dokonań dydaktycznych we wszystkich pracowniach katedry wskazywały, że podejmowana w ramach zajęć problematyka artystyczna zawiera się w wyodrębnionym przez teoretyków obszarze trzech porządków sztuki współczesnej, sztuki nowomedialnej, transmedialnej i transdyscyplinarnej. Zauważenie tych faktów stało się najistotniejszą przyczyną opracowania, unikalnego w skali polskiego szkolnictwa artystycznego, programu odrębnego kierunku studiów: nowe media, którego realizację w zakresie dydaktycznym, badawczym, organizacyjnym i administracyjnym umożliwia utworzony w 2022 roku Instytut Nowych Mediów i Kompozycji.

Pracownia Podstaw Kompozycji 1

Kierownik pracowni: dr hab. Danuta Wieczorek, prof. uczelni

dr Joanna Paljocha, adiunkt

dr Magdalena Kacperska, adiunkt

współpraca, dr Łukasz Leszczyński, wykładowca

Nr sali: 270, CPM 03/14, CPM 03/17

Charakterystyka:

Studia w Pracowni Podstaw Kompozycji 1 obowiązują studentów z dwóch kierunków kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych: grafiki i malarstwa. Program obejmuje kompozycje na płaszczyźnie (semestry 1 i 2), układy przestrzenne (semestr 3), utwory przebiegające w czasie (semestr 4). Nauka polega na rozwiązywaniu specjalnie zaprojektowanych zadań kompozycyjnych opartych głównie o problemy formalne.

W czasie zajęć przeznaczonym na ćwiczenia nauczyciel konsultuje ze studentem każdą propozycję rozwiązania zadania. Kształci w praktyce zdolność rozróżniania części i łączenia ich w układ o określonym charakterze. Zbudowana w ten sposób wizualna całość jest pod względem artystycznym wyraźnie bogatsza od sumy elementów. Ta metoda kształcenia potwierdza swoją skuteczność przez pięć dziesięcioleci istnienia pracowni, bo wciąż na nowo uświadamia studentom wagę skupienia i celowego działania w procesie twórczym.

Pracownia Podstaw Kompozycji 2

Kierownik pracowni: prof. Lesław Miśkiewicz

dr Tomasz Kawełczyk, adiunkt

dr Łukasz Leszczyński, wykładowca

Nr sali: 40, 104

Charakterystyka:

Pracownia Podstaw Kompozycji 2 została utworzona na Wydziale Grafiki w 1990 roku. W latach 1998-2008 na stanowisku asystenta zatrudniony był dr Robert Jankowski, a od roku 2009 dr Tomasz Kawełczyk, w 2022 pracę w pracowni rozpoczął dr Łukasz Leszczyński. Od 1990 roku pracownią kieruje prof. Lesław Miśkiewicz. Obecnie przedmiot podstawy kompozycji prowadzony jest przez wyżej wymienionych nauczycieli akademickich na Wydziale Sztuk Pięknych dla kierunków nowe media, rzeźba, fotografia i multimedia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, a także na Wydziale Sztuk Projektowych dla kierunku grafika projektowa.

W Pracowni Podstaw Kompozycji 2 realizowane są programy, które nawiązują do tradycji nauczania kompozycji w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, przede wszystkim do autorskiego programu profesora Andrzeja Łobodzińskiego. Programy uwzględniają specyfikę kierunków dla których są dedykowane. Wykorzystywane metody dydaktyczne bazują na wykładach oraz na omówieniach i korektach realizowanych przez studentów zadań.

Głównym celem Pracowni Podstaw Kompozycji 2 jest nauczanie komponowania różnego typu obrazów na płaszczyźnie oraz utworów przestrzennych i czasoprzestrzennych. Podejmowana jest również problematyka dotycząca tworzenia utworów przekształcalnych oraz interaktywnych w przestrzeni wirtualnej.

Zgodnie z poszczególnymi programami przekazywana jest wiedza z zakresu teorii i historii kompozycji oraz wyjaśniane są reguły wynikające z psychofizjologicznych procesów postrzegania. Poznawane są właściwości podstawowych elementów używanych w sztukach plastycznych i wizualnych oraz uświadamiane cechy obszarów, w obrębie których są one stosowane. Doświadczalnie sprawdza się rozmaite sposoby tworzenia spójnych całości plastycznych i wizualnych oraz doskonali techniczne umiejętności realizacyjne.

Pracownia Podstaw Kompozycji 3

Kierownik pracowni: dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni

dr Małgorzata Borek, adiunkt

Nr sali: CPM 03/14, CPM 03/17

Charakterystyka:

I. RYS HISTORYCZNY PRACOWNI PODSTAW KOMPOZYCJI NR 3

Pracownie Podstaw Kompozycji, których kontynuatorką jest obecnie Pracownia Podstaw Kompozycji nr 3, od 1958 do 1960 roku znajdowały się w strukturze Studium Druku (doc. Lech Kunka, st. as. Tomasz Jaśkiewicz). Następnie w latach 1961-1964 były przyporządkowane do Studium Ogólnego w V Katedrze Kompozycji i Podstaw Architektury oraz w IV Katedrze Kompozycji i Podstaw Projektowania (doc. Lech Kunka, st. as. Tomasz Jaśkiewicz).

W latach 1964-1971 pracownie mieściły się na Wydziale Ubioru, m.in.: w VI Międzywydziałowej Katedrze Kompozycji i Podstaw Architektury, a także w Katedrze Malarstwa i Rysunku (ad. Tomasz Jaśkiewicz, ad. Krystyn Zieliński, ad. Bogusław Balicki, st. as. Zbigniew Kosiński, st. as. Henryk Strumiłło, as. Bogumił Łukaszewski).

Od 1971 do 1978 roku Pracownie Kompozycji znajdowały się w strukturach Studium Kształcenia Podstawowego, m.in.: w Katedrze Podstaw Projektowania i Kompozycji, Katedrze Podstaw Projektowania, Katedrze Metodyki Projektowania i Podstaw Kompozycji oraz Katedrze Kompozycji i Metodyki Projektowania (ad./doc. Tomasz Jaśkiewicz, st. as./ad. Bogumił Łukaszewski, wykł. Ireneusz Pierzgalski, as. Henryk Hoffman, as. Zbigniew Iwaszkiewicz, as. Jarosław Zduniewski). Od 1978 do 1984 roku Pracownie Kompozycji mieściły się na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego (doc. Tomasz Jaśkiewicz, ad. Bogumił Łukaszewski, st.as. Henryk Hoffman, as. Jarosław Zduniewski). Od 1984 do 1991 roku znajdowały się one w strukturach Wydziału Włókienniczego w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego (doc./prof. Tomasz Jaśkiewicz, ad. Bogumił Łukaszewski, ad./ad. II stop. Henryk Hoffman, st. as./ad. Jarosław Zduniewski, as./st. as. Bogdan Misztela). Najdłużej, tj. od roku akademickiego 1991/1992 do 2016 roku, Pracownie Podstaw Kompozycji usytuowane były na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego (ad./ad. II stop./prof. tytularny na st. prof. nadzw. Bogumił Łukaszewski, ad. II stop./prof. tytularny na st. prof. nadzw. Henryk Hoffman, ad./ad. II stop. Jarosław Zduniewski, as./ad./prof. nadzw. Wojciech Leder, as./ad./prof. nadzw. Agnieszka Wasiak, as./ad. dr Małgorzata Borek). W 2016 roku, po rozwiązaniu Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Tkaniny i Ubioru, Pracownie Podstaw Kompozycji nr 1 i nr 2 zostały przeniesione do nowo utworzonej Katedry Kompozycji kierowanej przez prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale Grafiki i Malarstwa.

Od 2017 roku funkcjonuje jedna Pracownia Podstaw Kompozycji nr 3, znajdująca się obecnie w strukturze Instytutu Nowych Mediów i Kompozycji na Wydziale Sztuk Pięknych. Wykładowczyniami w Pracowni Podstaw Kompozycji nr 3 są: dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni (obecnie prowadzi zajęcia dla kierunku grafika na Wydziale Sztuk Pięknych, a wcześniej dla kierunku projektowanie ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych, na kierunku malarstwo na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz Wydziale Malarstwa i Rysunku, a także dla Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych) oraz dr Małgorzata Borek (obecnie prowadzi zajęcia dla kierunków tkanina i stylizacja wnętrz oraz biżuteria).

Wieloletnim kierownikiem Katedry Projektowania oraz Katedry Kompozycji, a także twórcą jej programu nauczania, był prof. Tomasz Jaśkiewicz. Jego asystentami byli wybitni pedagodzy, przez wiele lat prowadzący ten przedmiot: prof. Bogumił Łukaszewski oraz prof. Henryk Hoffman, którzy kontynuowali jego założenia i idee. Asystentami prof. Bogumiła Łukaszewskiego byli: Zbigniew Iwaszkiewicz (od 1976 do 1977/1978), Jarosław Zduniewski (od 1977/1978 do 2000) oraz Agnieszka Wasiak (od 2001 do 2014). Asystentami prof. Henryka Hoffmana byli: Bogdan Misztela (od 1988/1989 do 1990/1991), Wojciech Leder (od 1991 do 2005) oraz Małgorzata Borek (od 2006 do 2017).

II. TREŚCI PROGRAMOWE PRACOWNI PODSTAW KOMPOZYCJI NR 3

            Od października 2014 roku samodzielnie realizuję program o długoletnich tradycjach, którego korzenie sięgają czasów patrona naszej uczelni – Władysława Strzemińskiego. Program w obecnym kształcie został opracowany przez prof. Tomasza Jaśkiewicza i z pewnymi modyfikacjami był między innymi przedmiotem moich studiów. W dalszym ciągu dobrze „służy” on zarówno kształceniu w pracowniach ogólnoplastycznych, jak i pracowniach specjalistycznych naszych wydziałów.

Program jest oparty o elementy psychofizjologii widzenia. Obszerne wyjaśnienie na temat tych związków studenci pierwszego roku uzyskują podczas wykładu wstępnego. Ma on za zadanie uświadomić im, jakie prawidłowości zachodzą między elementami formy, w obrębie budowy komunikatów wizualnych, którymi są np. rysunek, obraz, rzeźba, tkanina, biżuteria, jak i o wiele bardziej złożone struktury, w tym zespoły przestrzenne i architektoniczne.

Oto krótka charakterystyka istoty dydaktycznej tego programu: na pierwszym roku uczymy studentów podstaw języka wizualnego, jakim jest forma plastyczna. Zaczynamy od kształtowania najprostszych elementów na powierzchni płaskiej. W ramach przekazywanej wiedzy prezentowany jest obszerny wykład na temat barwy i wykład dotyczący rytmu. Poruszamy także zagadnienie różnych typów kompozycji, jak i rodzajów przestrzeni, które spotykamy w działaniach plastycznych: przestrzeń dwuwymiarowa, trójwymiarowa oraz czasoprzestrzeń. Wiedza teoretyczna jest ugruntowywana w oparciu o stosowne ćwiczenia praktyczne, w których nacisk położony jest na indywidualne rozwijanie osobowości każdego studenta. Dużą wagę przywiązujemy do wypracowania umiejętności warsztatowych, traktując warsztat jako istotny element wykształcenia zawodowego studenta. Akademia powinna dawać możliwość zdobywania tego rodzaju umiejętności zarówno w przedmiotach ogólnoplastycznych, jak i projektowych. Na drugim roku studiów pogłębiamy i rozszerzamy tę wiedzę, starając się stymulować studentów do rozwiązań coraz bardziej kreatywnych.

Proces kształcenia kończymy podsumowaniem – odwołując się do twórczej wyobraźni studenta, oczekujemy od niego przedstawienia własnej propozycji tematycznej, w realizacji której staramy się mu pomóc. Program skonstruowany w ten sposób służy ogólnemu rozwojowi osobowości studentów i pełni istotną rolę w rozwoju twórczych osobowości. Na bazie zdobytych doświadczeń każdy student rozwija swój talent w wybranych pracowniach specjalizacyjnych. Poruszane przez nas zagadnienia mają charakter uniwersalny i są przydatne w każdej pracowni specjalizacyjnej oraz w pracowniach ogólnoplastycznych. Przekazujemy wiedzę zakorzenioną w psychofizjologii, nienarzucającą żadnej formuły estetycznej. Absolwent uczelni artystycznej swoją osobowość artystyczną musi budować sam, my dajemy mu jedynie podstawy do tego, by mógł się twórczo rozwijać. Zakładam, że student ma w przyszłości prześcignąć swojego mistrza i tego z całego serca życzę moim studentom.

            Program kształcenia studentów oparty jest o system ćwiczeń, wykładów, prezentacji oraz korekt indywidualnych i zbiorowych. Zadania mają między innymi na celu racjonalizację procesu twórczego i stymulowanie rozwoju artystycznego studentów. Jako metodę kształcenia preferujemy zasadę współpartnerstwa i odpowiedzialności za powstałe dzieło. Staramy się pomagać studentom w ich rozwoju oraz aktywizować w nich imperatyw ciągłego poszukiwania. Stwarzamy także warunki do artykułowania własnych sądów, a służą temu korekty zbiorowe, następnie przechodzące w korekty indywidualne. Celem dydaktycznym Pracowni Podstaw Kompozycji nr 3 jest przekazanie elementarnej wiedzy dotyczącej budowy formy plastycznej. Czynimy to podczas pracy nad ćwiczeniami, a polega to na celowym i świadomym wyborze elementów składowych kompozycji. Wprowadzamy także podstawy wiedzy o różnych rodzajach przestrzeni spotykanych w sztukach wizualnych. W takcie wykładów towarzyszących ćwiczeniom mówimy o barwie, rytmie i ich roli w sztuce. Ćwiczenia dotyczą plastycznych układów na powierzchni dwuwymiarowej (płaszczyźnie), organizowania przestrzeni trójwymiarowej oraz czasoprzestrzeni. Ćwiczenia te omawiają między innymi także problemy z zakresu podziału przestrzeni, rytmu, względności barwy, kontrastu (również czasoprzestrzennego) oraz praktycznego wykorzystania naturalnej ekspresji tworzyw i materiałów. Poprzez odpowiednie zadania staramy się ujawniać i badać związki, jakie zachodzą między poszczególnymi elementami. Zwracamy uwagę na pewne uniwersalne właściwości elementów kompozycji oraz ich zastosowanie w różnorodnych zadaniach (układy dynamiczne i statyczne – typy kompozycji). Ćwiczenia mają na celu zachęcenie studentów do samodzielnych, twórczych poszukiwań. Nie pochwalamy powielania schematów, za to stale poszerzamy granice inspiracji twórczych. Staramy się wpływać na rozwijanie świadomości, tak ważnej w posługiwaniu się środkami wypowiedzi plastycznej po to, aby zakomponowana całość stała się uporządkowanym zapisem artystycznej ekspresji, a przy tym była zrozumiałym komunikatem dla odbiorcy. Naszą rolą jest również pobudzenie aktywności oraz umiejętności dokonania autokorekty, tak niezbędnej w przyszłej, samodzielnej pracy twórczej. Oczekujemy, iż student po zakończeniu dwuletniego kursu kompozycji zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy formy plastycznej i będzie w stanie ją wykorzystać w przyszłości. Dotyczy to także jego działalności zawodowej jako przyszłego projektanta. „Umiejętność łączenia właściwych części w zamierzoną całość” (cytat z prof. Tomasza Jaśkiewicza) – oto główny cel, jaki przyświeca nam w dydaktyce. Pracownie Podstaw Kompozycji nr 1 i nr 2, prowadzone uprzednio przez profesorów Tomasza Jaśkiewicza, Bogumiła Łukaszewskiego oraz Henryka Hoffmana, mogą się pochwalić organizowaniem licznych wystaw prac studentów (co 4 lub 6 lat). W okresie, kiedy kierownikiem Katedry Ogólnoplastycznej był prof. Andrzej Gieraga, wystawy końcoworoczne były prezentowane corocznie w ramach dorobku Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Wystawy, w których brałam udział jeszcze jako studentka, a następnie jako asystent i kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji nr 1 na Wydziale Tkaniny i Ubioru, odbyły się odpowiednio w latach: 1996, 2002, 2010 oraz ostatnia w 2016 roku. Wszystkie wystawy prac studentów I i II roku Pracowni Podstaw Kompozycji nr 1, nr 2 i nr 3, jak również studentów nieistniejącego już Kolegium Mody, odbywały się w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Każda z tych wystaw była dokumentowana.

Podsumowaniem wiedzy i doświadczeń dydaktycznych powstałych w trakcie pracy ze studentami w Pracowniach Podstaw Kompozycji są dwie książki napisane przez prof. Henryka Hoffmana, prof. Bogumiła Łukaszewskiego oraz prof. Aleksandra Olszewskiego „Podstawy kompozycji plastycznej – wybrane zagadnienia” z 1998 roku, a także „Forma plastyczna – teoria i praktyka” z 2008 roku, które są dostępne dla studentów w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji nr 3

dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni

Pracownia Kreatywnego Kodowania

Kierownik pracowni: dr Krzysztof Guzek

Nr sali: CPM 03/15

Charakterystyka:

Pracownia Kreatywnego Kodowania została utworzona w 2022 roku w ramach struktury Instytutu Nowych Mediów i Kompozycji z inicjatywy dr. Krzysztofa Guzka. Jest to pierwsza tego typu pracownia w skali polskich uczelni artystycznych, która realizuje kompleksowy autorski program nauczania kodowania obrazów cyfrowych dedykowany specjalnie dla artystów wizualnych i projektantów. W czasie postępującej informatyzacji społeczeństwa i dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, umiejętność programowania otwiera szereg kreatywnych zastosowań również w zakresie sztuk plastycznych i projektowych. Celem Pracowni Kreatywnego Kodowania jest eksploracja twórczego potencjału kodu komputerowego jako kreatywnego medium rozszerzającego tradycyjny warsztat artystyczny o nowe, interdyscyplinarne narzędzia ekspresji.

W pracowni prowadzone są przedmioty „Podstawy kodowania obrazów cyfrowych” oraz „Kreatywne kodowanie” dla studiów licencjackich kierunku nowe media na Wydziale Sztuk Pięknych oraz przedmiot „Projektowanie algorytmiczne” dla studiów licencjackich kierunku projektowanie graficzne na Wydziale Sztuk Projektowych. Treści programowe obejmują propedeutykę programowania ukierunkowanego na tworzenie obrazów cyfrowych, wybrane zagadnienia teoretyczne sztuki algorytmicznej i sztuki generatywnej, kreatywne wykorzystanie pseudo-losowości oraz błędu w procesie twórczym, wizualizację danych jako formę wypowiedzi artystycznej, dynamicznie generowane w czasie rzeczywistym obrazy kinetyczne, a także szeroko rozumianą problematykę interaktywności i współtworzenia dzieła przez odbiorcę. Sukcesywnie rozwijane projekty o stopniowanym poziomie trudności mają na celu poszerzanie praktycznych, technicznych umiejętności, prowadząc tym samym do realizacji za pomocą możliwości obliczeniowych maszyny własnych oryginalnych koncepcji i swobodnego kształtowania formy o indywidualnym artystycznym wyrazie. Studenci pracowni mogą w niej zrealizować swój dyplom licencjacki.

Pracownia Mediów Cyfrowych

Kierownik pracowni: dr Piotr Gryz

Nr sali: CPM 03/15

Charakterystyka:

Celem pracowni Mediów Cyfrowych jest zapoznanie z elementarnymi cechami, właściwościami i parametrami szeroko pojętego obrazu generowanego i przetwarzanego cyfrowo. Zdobycie podstawowych umiejętności dotyczących technicznego przygotowania statycznych i dynamicznych obrazów cyfrowych dla różnych potrzeb (video, projekcje, druk). Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem służącym do kreacji w obszarze mediów cyfrowych. Na późniejszym etapie wykorzystanie zdobytej w ten sposób wiedzy technicznej w realizacji bardziej złożonych zadań ściślej związanych z mediami cyfrowymi o określonych zastosowaniach (np. TV, Internet). Również nabycie umiejętności tworzenia utworu wizualnego w określonej konwencji i technice, spełniającego postawione wymagania dotyczące przekazu konkretnego komunikatu. Poznanie możliwości urządzeń technicznych jako narzędzia kreacji. Pogłębienie wiedzy o specyfice obrazu cyfrowego. Umieszczenie zdobytej wiedzy w kontekście współczesnego dyskursu związanego z Nowymi Mediami, w tym efektywnych sposób wykorzystania osobistej intuicji, wyobraźni, potencjału  twórczego i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów nie tylko w działalności zawodowej, ale również artystycznej. Włączenie się w twórczy nurt szeroko pojętych Nowych Mediów, współczesnej sztuki zawłaszczenia, sztuki krytycznej i działań transmedialnych i interdyscyplinarnych.  

Treści programowe obejmują m.in. techniczne aspekty obrazowania cyfrowego (w tym cechy i różnice grafiki rastrowej, wektorowej, 3D, metod zapisu, przetwarzania, kompresji, zagadnienia wpływające na jakość, omówienie parametrów drukarskich, cechy obrazów ruchomych, mediów dynamicznych, metody przechwytywani i reprodukcji). Kształcenie na kolejnych semestrach porusza również bardziej ogólne kwestie problemowe, w tym: zagadnienia mediów cyfrowych w kontekście współczesnych metod ich propagacji (telewizja, Internet, kanały mobilne i wielkozasięgowe), cechy obrazów generowanych w czasie rzeczywistym (np. dynamiczne wizualizacje 3D, gry), zagadnienia interfejsu (interfejs jako narzędzie w sztuce, interfejs jako sztuka, sztuka jako interfejs), zagadnienia interdyscyplinarności we współczesnych mediach cyfrowych na przykładzie geometrii dyskursywnych, infografik, mediów dynamicznych.

Studenci pracowni mogą w niej zrealizować swój dyplom licencjacki.

Pracownia Obrazu Cyfrowego

Kierownik pracowni: dr Krzysztof Guzek

współpraca prof. Lesław Miśkiewicz

asystent mgr Daria Łuka

p.o. asystenta Julia Pieczyńska

Nr sali: CPM 03/15

Charakterystyka:

Pracownia Obrazu Cyfrowego rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w obecnej formule od 2016 roku na ówczesnym Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pod kierownictwem prof. Lesława Miśkiewicza. Obecnie jest prowadzona przez dr. Krzysztofa Guzka w Instytucie Nowych Mediów i Kompozycji na Wydziale Sztuk Pięknych ASP w Łodzi realizując zajęcia dla studentów kierunku nowe media, grafika oraz malarstwo.

W obszarze nowych mediów elektronicznych, obraz cyfrowy stanowi podstawowy środek wyrazu artystycznego, nośnik formy wizualnej. W pracowni realizowany jest autorski program koncentrujący się wokół unikatowych cech obrazu cyfrowego, jakimi są zmienność w czasie, generatywność i interaktywność. Interaktywność w sztuce jest problemem znanym, jednak media cyfrowe stwarzają na tym polu zupełnie nowe możliwości (np. obraz współtworzony przez widza; zmieniający się, „reagujący” na dźwięk, na światło czy na ruch). Projekty realizowane w pracowni z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz projekcji przestrzennych stanowią oryginalny język multimedialnej wypowiedzi artystycznej.

Pracownia Obrazu w Przestrzeni

Kierownik pracowni: prof. Piotr Ciesielski

p.o asystenta: dr Ignacy Oboz

współpraca: dr Piotr Gryz, adiunkt

Nr sali: 11

Charakterystyka:

Obraz towarzyszy ludzkości od zawsze. Najróżniejsze były też miejsca w których się pojawiał. Jednak ambicją Pracowni jest odwołanie się nie tylko do przestrzeni dla dzieła w sensie fizycznym, czy w dziele kojarzonym z iluzją. Przestrzeń interesujące nas również w znaczeniu symbolicznym i wyobrażeniowym, może odnosić się do innych, pomocnych pojęć – przestrzeni duchowej, kulturalnej, społecznej, publicznej, doświadczonej.

Przestrzeń w odniesieniu do zjawisk społecznych jest areną, na której krzyżują się różne obszary aktywności ludzkiej, w tym sztuki. Przestrzeń nie jest związana tylko z naturą, ale jest w różnorodny sposób kreowana przez człowieka.

Pracownia Obrazu Przestrzennego kształci studentów w zakresie manualnych, analogowych i cyfrowych technologii uzyskiwania i powielania obrazu. Daje szanse na poszerzenie możliwości tworzenia poprzez wprowadzenie różnorodnych estetyk, eksperymentów formalnych i rozwój warsztatu plastycznego. Ćwiczenia mają na celu eksploracje własnej osobowości i wrażliwości, gdyż te cechy artysty są istotne we współczesnym świecie sztuki, w którym nie ma wiodących kierunków i trendów. Poprzez rozwijanie intuicji i indywidualnej ekspresji uczą wyrażać współczesne treści charakterystyczne dla młodego pokolenia. Jednocześnie poruszają istotne problemy dotyczące teraźniejszości i nowych mediów stosowanych w twórczości.

Celem działań w pracowni jest Pracowni jest łączenie tradycji z nowoczesnym myśleniem, integracja nowych i klasycznych mediów. Program Pracowni zakłada, że współczesny artysta nie może obejść się bez znajomości nowoczesnych technologii jak i klasycznej edukacji. Rośnie znaczenie sztuki warsztatowej, jednak nie może się ona obyć bez nowych mediów. Tą pozorną dychotomią zajmuje się Pracownia Obrazu w Przestrzeni. Leon Battista Alberti, twierdził, że obraz ma być oknem na świat. Można to potwierdzić używając tak starych jak i nowych mediów.

Skokowy rozwój cywilizacji informatycznej wpływa na mentalność twórców i uczestników kultury w stopniu dotąd niespotykanym. Jednak program Pracowni zakłada, że podważane w ciągu ostatnich stu lat pryncypia dotyczące sztuki nie znikną bezpowrotnie, ponieważ są bardziej istotne od technologii, która jest zmienna i odpowiada na pytanie „jak”, podczas gdy istotniejsze jest pytanie „dlaczego”. 

do góry