Instytut Rzeźby

Instytut Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi prowadzi studia dwustopniowe dzienne na unikatowym w skali kraju kierunku rzeźba o profilu praktycznym. Praktyczność kierunku oznacza możliwie najlepsze dostosowanie programu kształcenia tej klasycznej już dyscypliny sztuki, jaką jest rzeźba, do wymogów współczesnego rynku pracy.    Absolwenci kierunku rzeźba, prowadzonego w Instytucie Rzeźby po ukończonych studiach I i II stopnia są w stanie podjąć szeroko rozumianą aktywność zawodową – zarówno jako autonomiczni artyści rzeźbiarze, jak i w ramach zespołów projektowo-realizacyjnych, czy też w szeregu branż kreatywnych, przemysłu i usług, wymagających od pracownika kompetencji rzeźbiarskich. 

Takiemu wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu zawodowemu sprzyja program i organizacja studiów. Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje na zajęciach w fakultatywnie wybieranych autorskich pracowniach dyplomujących, uzupełnianych o obligatoryjny, wszechstronny, podstawowy kurs uniwersalnych technologii rzeźbiarskich. Istotną częścią programu studiów są zajęcia z rzeźby wirtualnej, zapoznające studentów z technologiami cyfrowymi, przydatnymi w rzeźbie, a także wszechstronne, utylitarne przygotowanie teoretyczne, które w ramach profilu praktycznego oznacza nie tylko znajomość zagadnień z historii i teorii sztuki, czy anatomii ale także istotne z zawodowego punktu widzenia przedmioty z zakresu marketingu i autoprezentacji.

Sposób prowadzenia zajęć ma w jak największym stopniu przygotować absolwenta do skutecznej aktywności w samodzielnym życiu zawodowym. Stąd nacisk, jaki kładziony jest na weryfikację umiejętności nie tylko poprzez egzaminy i oceny, ale w dużej mierze w warunkach zbliżonych do przyszłej, samodzielnej pracy. Studenci otrzymują dużą autonomię w organizacji własnego miejsca pracy, a także stymulowani są do aktywności zawodowej w trakcie studiów, mając szansę udziału w wyjazdach twórczych, kursach, konkursach i innych imprezach, szlifujących nie tylko kunszt i indywidualność artystyczną, ale także umiejętność współpracy w warunkach terminowej realizacji, czy konkurencji. Dzięki temu nasi absolwenci, czy nawet studenci już w trakcie studiów mają w dorobku liczące się, rzeźbiarskie realizacje.

Oprócz edukacji kierunkowej Instytut Rzeźby prowadzi zajęcia obligatoryjne z przedmiotu rzeźba dla studentów innych instytutów Uczelni.


Pracownie dyplomujące:

I stopień:

Pracownia Rzeźby w Architekturze

Pracownia Rzeźby Kameralnej

Działania Przestrzenne i Site-Specific

Pracownia Oboektu Artystycznego

II stopień:

Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej

Pracownia Rzeźby Autonomicznej

Pracownia Rzeźby i Kreacji Przestrzeni

Warsztaty:

Metal, Kamień, Drewno, Ceramika, Fusing szkła, 

do góry