Galeria OdNowa

2
 • miniatura
  Filename: piotr-mastalerz-miniatura-strona-540x277px.jpg
  Size: 109.97 KB
 • plakat
  Filename: plakat-asp-mastalerz-internet.jpg
  Size: 311.98 KB
 • 01.jpg
  Filename: 01.jpg
  Size: 254.05 KB
 • 02.jpg
  Filename: 02.jpg
  Size: 234.23 KB
 • 03.jpg
  Filename: 03.jpg
  Size: 222.48 KB
 • 04.jpg
  Filename: 04.jpg
  Size: 346.83 KB
 • 05.jpg
  Filename: 05.jpg
  Size: 437.58 KB
 • 06.jpg
  Filename: 06.jpg
  Size: 444.53 KB
 • 07.jpg
  Filename: 07.jpg
  Size: 380.9 KB
 • 08.jpg
  Filename: 08.jpg
  Size: 364.85 KB
 • 09.jpg
  Filename: 09.jpg
  Size: 375.88 KB
 • 10.jpg
  Filename: 10.jpg
  Size: 418.44 KB
 • 11.jpg
  Filename: 11.jpg
  Size: 398.23 KB

Doktor Michał Rybiński - Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - serdecznie zaprasza na indywidualną wystawę prac Piotra Mastalerza „Pomiędzy”, której wernisaż odbędzie się 1 grudnia 2022 (czwartek) o godz. 12.00.

Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty ceramiczne. W warstwie technicznej to właśnie użycie gliny ceramicznej jest ich wspólnym mianownikiem. Odpowiedź na pytanie, czy są one obrazami, czy formami rzeźbiarskimi, dla ich odbioru nie ma żadnego znaczenia.

Część z nich to obiekty nieprzedstawiające, choć w obszarze wrażeń i odczuć – zdecydowanie wszystkie przedstawiają. I bez względu na to, czy są to obiekty, w których autor zamyka żywioł gliny w drewniane ramy (dokonując gwałtu lub dając schronienie), czy też formy inspirowane wprost światem zwierzęcym, to trudno oprzeć się refleksji, że wszystkie one mają źródło w obserwacji otaczającego świata i praw nim rządzących. Są też odniesieniem do przestrzeni świata wewnętrznego, do którego czasem zakradają się „dirthy thoughts". (...)

Joanna Trzcińska

Kurator wystawy: dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni
Autor identyfikacji graficznej wystawy: dr Izabela Jurczyk

Piotr Mastalerz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, uzyskując dyplom w pracowni prof. Jacka Jagielskiego. W 2013 roku obronił tytuł doktora w macierzystej uczelni.

W latach 1994–1999 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli, gdzie zdobył tytuł technika plastyka w specjalności ceramika artystyczna. Następnie od roku 1999 do 2000 uczęszczał do Studium Technik Teatralno-Filmowych w Łodzi. W latach 2000–2002 studiował w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2006–2008 prowadził warsztat ceramiczny na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2014 roku był asystentem w Pracowni Ceramiki w Architekturze UAP pod kierunkiem prof. Ewy Twarowskiej-Siody. Od 2022 roku pełni obowiązki kierownika w Pracowni Ceramiki w Architekturze Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Więcej: uap.edu.pl

Piotr Mastalerz | Pomiędzy /obiekty ceramiczne/

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
Galeria odNOWA
II piętro, pawilon E, sala 261 

Czas trwania wystawy: 01-31.12.2022 r.
Wernisaż: 1.12.2022 r. (czwartek), godz. 12.00


Dr Michał Rybiński, Dean of the Faculty of Fine Arts in the Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź would like to invite you to the individual exhibition of works “Between” by Piotr Mastalerz. The opening will take place on December 1, 2022 (Thursday) at 12.00.

During the exhibition ceramic objects will be presented. At the technical level the use of ceramic clay is their common denominator.

The answer to the question whether they are paintings or sculptural forms has no meaning for their perception.

Some of them are non-representing objects, although in the area of ​​impressions and feelings, absolutely all of them are definitely representing ones.

And regardless of whether these are objects in which the author encloses the element of clay in a wooden frame (violating or giving shelter), or forms directly inspired by the animal world, it is hard to resist the reflection that all of them have their source in the observation of the surrounding world and the laws that govern it. They are also a reference to the space of the inner world, into which "dirty thoughts" sometimes sneak in. (…)

Joanna Trzcińska

Curator of the exhibition: dr hab. Joanna Trzcińska, prof. University
Author of the graphic identification of the exhibition: Dr. Izabela Jurczyk

Piotr Mastalerz is a graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań. He graduated from the Faculty of Sculpture and Spatial Activities, obtaining a diploma in the studio of prof. Jacek Jagielski. In 2013, he earned his PhD from his Alma Mater

In the years 1994–1999 he studied at the State Secondary School of Fine Arts in Zduńska Wola, where he obtained the title of visual art technician, specializing in artistic ceramics.

Then, from 1999 to 2000, he attended the School of Theater and Film Techniques in Łódź. In the years 2000–2002 he studied in Kalisz at the Faculty of Pedagogy and Art of the Adam Mickiewicz University in Poznań. In the years 2006–2008 he ran ceramics workshops at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Poznań. From 2014, he was an assistant at the Studio of Ceramics in Architecture of the UAP under the supervision of prof. Ewa Twarowska-Sioda. Since 2022, he has been the head of the Magdalena Abakanowicz Studio of Ceramics in Architecture at the University of Arts. in Poznań.

More info: uap.edu.pl

Piotr Mastalerz | Between /ceramic objects/

Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź
121 Wojska Polskiego Street
Galeria OdNowa
II floor, pavilion E, room 261

Opening: 1.12.2022 r. (Thursday),  12.00
Opening hours: 01-31.12.2022 r.

do góry