Promocja polskiego designu

0

ue belka fundusze europejskie lodzkie efrr 6666e

Projekt pn. Promocja polskiego designu jako elementu kompleksowej oferty promocji gospodarczej regionu” RPLD.02.02.02-10-0010/16-00 dofinansowany w ramach Osii Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu:

757 220,87 zł

Wydatki kwalifikowane Projektu:

303 231,60 zł

Wkład własny:

45 487,74 zł 

Okres trwania projektu:

wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Celem bezpośrednim projektu pn. jest: zacieśnienie współpracy pomiędzy światem nauki i sztuki a przedsiębiorcami i co za tym idzie - zwiększenie promocji gospodarczej regionu oraz poziomu handlu zagranicznego MŚP. Projekt realizowany jest przez Akademickie Centrum Designu z siedzibą w Łodzi na ul. Wojska Polskiego 121.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szereg celów pośrednich, wśród których wymienić należy:

  • zwrócenie większej uwagi przedsiębiorców branży nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody (w tym wzornictwa) na znaczenie designu oraz poprawa umiejętności sprzedaży na rynku międzynarodowym poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów dla sektora MŚP pn. „Kreowanie łódzkich marek – jak się sprzedać na rynku międzynarodowym””,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy MŚP a młodymi projektantami poprzez utworzenie platformy internetowej Akademickiego Centrum Designu
  • wzrost świadomości marki i wartości dobrego brendingu przedstawicieli polskiego nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody poprzez kampanię medialną promującą łódzki studencki design obejmującą cykl programów telewizyjnych, artykuły w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz spoty radiowe
  • zdobycie nowych rynków zbytu, a w konsekwencji wzrost eksportu polskich produktów dzięki prezentacji i promocji kompleksowej oferty gospodarczej regionu łódzkiego na Międzynarodowych Targach “Salone Internazionale del Mobile”w Mediolanie.
  • rozwój handlu zagranicznego w szeroko pojętej branży włókienniczej dzięki wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi poprzez aktywny udział i promocję na międzynarodowych targach w Mediolanie
do góry