Komunikaty – COVID-19

Zasady uczestnictwa studentów w zajęciach realizowanych
na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje (zgodnie z Komunikatem Kanclerza ASP z dnia 04.09.2020 r.) na terenie budynku uczelni z wyjątkiem następujących pomieszczeń: sale dydaktyczne/ pracownie, warsztaty, sale gimnastyczne. Na terenie uczelni obowiązuje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego - 1,5 metra.
 2. Uczelnia nie zapewnia maseczek i przyłbic. Osoby bez maseczki lub przyłbicy nie będą wpuszczone na teren ASP.
 3. W zajęciach organizowanych na terenie ASP może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję takich: gorączka, duszności, kaszel, utrata węchu lub smaku.
 4. W zajęciach organizowanych na terenie ASP nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Podczas zajęć w sali dydaktycznej/ pracowni mogą przebywać wyłącznie studenci (zgodnie z planem zajęć) i wykładowca prowadzący zajęcia.
 6. Na pierwszych zajęciach w roku akademickim studenci składają na obowiązującym w ASP wzorze Oświadczenie o stanie zdrowia i dobrowolności przystąpienia do zajęć w uczelni. Po zakończeniu zajęć wykładowca przekazuje otrzymane Oświadczenia do odpowiedniego Dziekanatu.
 7. Przed każdymi zajęciami prowadzący powinien sprawdzić listy obecności, aby w sytuacji ewentualnego zakażenia uczelnia mogła szybko ustalić osoby, które miały kontakt z osobą chorą.
 8. Studenci biorący udział w zajęciach są zobowiązani do posiadania własnych środków zasłaniających usta i nos - maseczki jedno lub wielorazowej, przyłbicy (w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Decyzja o tym czy studenci w trakcie zajęć dydaktycznych powinni mieć na sobie maseczki/ przyłbice należy do prowadzącego zajęcia.
 9. Każdy wykładowca sam decyduje czy będzie prowadził zajęcia w maseczce/ przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczkach.
 10. Jeśli prowadzący zaobserwuje w trakcie zajęć u studenta objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności kaszel lub katar, należy poprosić studenta o natychmiastowe opuszczenie sali dydaktycznej. Student musi zorganizować powrót do miejsca zamieszkania transportem własnym a także skontaktować się z lekarzem swojej przychodni w celu ustalenia terminu porady osobistej lub teleporady. O zaistniałej sytuacji prowadzący zajęcia ma obowiązek powiadomić Kanclerza uczelni. W przypadku zlecenia przez lekarza wykonania przez studenta testu na COVID-19 i jego pozytywnego wyniku student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową wykładowcy prowadzącego zajęcia w których uczestniczył.
 11. Dział gospodarczy uczelni każdego dnia, przed rozpoczęciem zajęć, będzie dezynfekować wszystkie powierzchnie w salach, w których będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. W ciągu dnia, w miarę możliwości, sale będą dezynfekowane na bieżąco.

Do pobrania:

Oświadczenie studenta przystępującego do zajęć realizowanych na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Instrukcje WHO dotyczące zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic

do góry