Design jako nośnik potencjału kreatywnego województwa łódzkiego

0

ue belka fundusze polska a1d7e

Projekt pn. „Design jako nośnik potencjału kreatywnego województwa łódzkiego”
RPLD.02.02.02-10-0009/20 dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu:
431 029,41 zł

Dofinansowanie:
308 441,69 zł

Wkład własny:
52 750,47

Okres trwania projektu:
01.02.2020 r. – 31.12.2022

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy światem nauki, sztuk projektowych a MŚP w tym z obszaru przemysłu włókienniczego i mody (w tym projektowania) z regionu łódzkiego, w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego projektowania, w celu zwiększenia promocji gospodarczej regionu i poziomu handlu zagranicznego MŚP.

Cel ten zostanie osiągnięty przez:

  • budowanie sieci współpracy (intrregionalnej i międzynarodowej) dla trzech środowisk: nauki, biznesu i sztuk projektowych, oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, potrzeb i opinii pomiędzy pionierami i innowatorami z różnych dziedzin,
  • umożliwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami zagranicznymi a młodymi projektantami poprzez promocję polskiej i angielsko-języcznej wersji platformy internetowej Akademickiego Centrum Designu (dalej ACD)
  • dostęp do innowacyjnych rozwiązań i specjalistycznej wiedzy z zakresu designu dla przedsiębiorców z reg. Łódzkiego,
  • wzrost świadomości marki ACD oraz wartości dobrego designu przedstawicieli łódzkiego nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody poprzez kampanię medialną promującą łódzki akademicki design w mediach tradycyjnych i internetowych,
  • zdobycie nowych rynków zbytu, a w konsekwencji wzrost eksportu regionalnych produktów poprzez udział w Vienna Design Week 2021 w Wiedniu
  • rozwój handlu zagr. w szeroko pojętej branży włókienniczej dzięki wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagr. poprzez udział i promocję na międzynarodowym festiwalu designu w Wiedniu.
do góry