Historia Wydziału:

Wydział Grafiki istnieje od 1971 roku i został powołany w wyniku dwuletnich starań Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Ryszarda Hungera, Tomasza Jaśkiewicza, Janiny Tworek-Pierzgalskiej i Krystyna Zielińskiego. Funkcję pierwszego Dziekana pełnił Stanisław Fijałkowski.

Od 1994 roku Wydział, oprócz prawa dyplomowania w zakresie grafiki warsztatowej i projektowej, uzyskał uprawnienia w zakresie malarstwa i od tego momentu nosi nazwę: Wydział Grafiki i Malarstwa.
Aktualnie Wydział realizuje zadania dydaktyczne na dwóch kierunkach: "Malarstwo" i "Grafika".
Kształcenie studentów odbywa się w systemie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (studia 5-cio letnie) oraz w systemie studiów niestacjonarnych: I stopnia (licencjat; 3-letnie) oraz II stopnia (studia magisterskie; 2-letnie).

Cel kształcenia:

Zadaniem Wydziału jest nowoczesne kształcenie studentów w czterech specjalnościach — grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, malarstwa, multimediów — oparte o szerokie przygotowanie ogólnoplastyczne i teoretyczne oraz znajomość technologii współczesnych środków realizacyjnych.

Nacisk kładzie się na wyrabianie u studentów umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i nawyku ciągłego poszerzania wiedzy fachowej. Rozwój Wydziału jako silnego ośrodka dydaktycznego i artystycznego, stwarza właściwe warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników dydaktycznych i rozwoju młodych talentów poprzez metody pracy dające możliwości dalszego samokształcenia.

Katedry prowadzą działalność artystyczno-badawczą i zajmują się publikowaniem prac z zakresu właściwych dla nich specjalizacji.

Tok studiów:

Warunkiem studiowania na Wydziale jest zdanie konkursowego egzaminu wstępnego, który składa się z egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmuje rysunek, malarstwo, kompozycję.

Kształcenie ogólnoplastyczne i specjalistyczne to dwa podstawowe kierunki kształcenia.

W systemie studiów jednolitych magisterskich kształcenie ogólnoplastyczne na I i II roku studiów polega na obowiązkowym uczęszczaniu na ustalony zestaw przedmiotów. Studenci mogą jednak dokonywać wyboru wśród prowadzonych równolegle pracowni malarstwa, rysunku, rzeźby i kompozycji. Od III roku student jest zobowiązany wybrać dwie dowolne pracownie ogólnoplastyczne mając do dyspozycji wszystkie pracownie malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie i pracownie z Katedry Grafiki Warsztatowej.

Kształcenie specjalistyczne zaczyna się od I roku studiów w ramach przedmiotów z zakresu wstępnego projektowania grafiki użytkowej i warsztatowej. Od III roku studiów następuje wybór specjalizacji. Nauka w ramach głównej specjalizacji, z której student będzie przystępował do dyplomu, trwa minimum trzy semestry. Student może też wybrać drugi przedmiot specjalistyczny w innej katedrze.

Studia w Katedrze Projektowania Graficznego przygotowują do podjęcia pracy z zakresu projektowania plakatu, grafiki wydawniczej i typografii mediów cyfrowych, grafiki przestrzennej, grafiki multimedialnej, projektowania informacji wizualnej oraz projektowania krojów pism i liternictwa.

Katedra Grafiki Artystycznej przygotowuje grafików do posługiwania się w działalności artystycznej warsztatem podstawowych technik graficznych.

Katedra Malarstwa i Rysunku wszechstronnie przygotowuje studentów do podjęcia twórczości artystycznej. Od III roku studiów Katedra pełni rolę kształcenia ogólnoplastycznego i uzupełniającego, a także specjalistycznego w dziedzinie malarstwa.

Katedra Intermediów przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zakresie sztuki mediów elektronicznych, kreacji obrazów rejestrowanych i przetwarzanych cyfrowo, opracowania prezentacji multimedialnych oraz działań artystycznych o charakterze interaktywnym.

Wydział posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej Grafika i Malarstwo.

+48 42 254-75-30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studia jednolite magisterskie

Pok. 220
piętro II, pawilon B
ul. Wojska Polskiego 121

Renata Czerwińska
– specjalista ds. dziekanatu

+48 42 254 75 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


godziny przyjęć:

poniedziałek – wtorek od 10.00 do 13.00
środa – nieczynne
czwartek – piątek od 10.00 do 13.00


Sekretariat Dziekana:

mgr Lena Szymborska
+48 42 254 75 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pok. 214
piętro II, pawilon B
ul. Wojska Polskiego 121


Dziekan Wydziału:

dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prodziekan Wydziału:

prof. Zdzisław Olejniczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Kompozycji znajduje się na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W Katedrze prowadzone jest nauczanie podstawowe w zakresie kompozycji i mediów cyfrowych oraz specjalistyczne w zakresie sztuki zaawansowanych technologii oraz utworów tworzonych przez łączenie klasycznych i nowych technik realizacyjnych.Pracownie wchodzące w skład Katedry zajmują się szeroką gamą środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych, do wypowiedzi artystycznej o charakterze multimedialnym, opartej przede wszystkim na specyficznych cechach obrazu cyfrowego.Programy poszczególnych pracowni opracowane są dla studiów jednostopniowych oraz dostosowane są do punktacji ECTS i ustalonych efektów kształcenia. Pracownie kształcą studentów wydziałów Grafiki i Malarstwa, Tkaniny i Ubioru oraz Rzeźby i Działań Interaktywnych ale przewidywana jest również współpraca z wydziałami Sztuk Wizualnych a także Wzornictwa i Architektury Wnętrz.Zadaniem Katedry jest dbałość o właściwą obsadę kadrową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i pracowników pomocniczych oraz prowadzenie działalności badawczej.Katedra koordynuje pracę w poszczególnych pracowniach, weryfikuje programy nauczania oraz zapewnia możliwości techniczne konieczne do ich realizacji, przygotowuje i przeprowadza egzaminy wstępne z kompozycji.

Cel kształceniaKształcenie w Katedrze polega na gruntownym przygotowaniu studentów do świadomego wykorzystania klasycznych oraz nowych technik i technologii (szczególnie cyfrowych) do tworzenia różnego typu obrazów funkcjonujących w obszarze współczesnej sztuki.

Głównym celem wszystkich pracowni znajdujących się w Katedrze jest uczenie zasad budowy formy w różnorodnych utworach plastycznych i wizualnych.
Realizowanie zadań programowych powinno wpłynąć na wizerunek absolwentów Wydziału Grafiki i Malarstwa oraz umożliwić im działalność artystyczną w dziedzinie tradycyjnych i nowych mediów.

Znajdujące się w Katedrze pracownie wspomagają w zakresie kształcenia podstawowego z kompozycji inne wydziały w Akademii Sztuk Pięknych a także przygotowują studentów do dyplomu magisterskiego w specjalności multimedia oraz do podjęcia samodzielnej pracy twórczej. Program Katedry Kompozycji uwzględnia zmiany zachodzące we współczesnej sztuce ale  odnosi się także do tradycji i wartości trwałych, nie podlegających nieustannej modyfikacji.Metoda kształceniaZe względu na różnorodność przedmiotów wykładanych w poszczególnych pracowniach Katedry, prowadzący pracownie stosują własne metody nauczania przedstawione w programach pracowni.

Wspólną zasadą nauczania jest stawianie studentom zadań do samodzielnego rozwiązywania oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej i ogólnej w trakcie wykładów, omówień i korekt. W programach poszczególnych pracowni podaje się zestawy lektur obowiązkowych i uzupełniających. Innymi metodami poszerzenia wiedzy studentów są wystawy, spotkania i odczyty prowadzone przez zaproszonych artystów lub teoretyków i krytyków sztuki oraz np. zwiedzanie miejsc, w których zaawansowane technologie informatyczne są stosowane. Organizacja KatedryW skład katedry wchodzą następujące pracownie: w zakresie kształcenia podstawowego - trzy Pracownie Podstaw Kompozycji i Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych oraz w zakresie specjalizacji multimedia - Pracownia Obrazu Cyfrowego i Pracownia Obrazu w Przestrzeni. Pracownie Podstaw Kompozycji uczą studentów Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Zaplecze techniczne stanowią odpowiednio wyposażone pracownie, laboratorium cyfrowe oraz warsztat techniczny.

Pracownię Podstaw Kompozycji I dla studentów I, II roku Wydziału Grafiki i Malarstwa prowadzą: dr hab. Danuta Wieczorek, prof. nadzw. dr Joanna Paljocha, dr Magdalena Kacperska, oraz dla studentów dla studentów I, II roku Wydziału Malarstwa: dr Joanna Paljocha (II rok), dr Magdalena Kacperska (I rok).

Pracownię Podstaw Kompozycji II dla studentów I, II roku Wydziału Grafiki i Malarstwa prowadzą: prof. Lesław Miśkiewicz, dr Tomasz Kawełczyk, oraz dla studentów I roku Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych dr Tomasz Kawełczyk.

Pracownię Podstaw Kompozycji III dla studentów I, II roku Wydziału Tkaniny i Ubioru prowadzą: dr hab. Agnieszka Wasiak (dla Tkaniny) oraz dr Małgorzata Borek (dla Ubioru).

Pracownię Podstaw Mediów Cyfrowych dla studentów I, II roku dla Wydziału Grafiki i Malarstwa oraz dla Wydziału Malarstwa prowadzi mgr Piotr Gryz.

Pracownię Obrazu Cyfrowego dla studentów III, IV i V roku (pracownia dyplomująca lub ogólnoplastyczna) prowadzą: prof. Lesław Miśkiewicz oraz dr Krzysztof Guzek.

Pracownię Obrazu w Przestrzeni dla studentów III, IV i V roku (pracownia dyplomująca lub ogólnoplastyczna) prowadzą: dr hab. Piotr Ciesielski oraz mgr Piotr Gryz.

Katedra funkcjonuje od początku lat 70. XX w. Na ukształtowanie jej profilu wpływ mieli wybitni pedagodzy: Roman Artymowski, Stanisław Fijałkowski, Leszek Rózga, pełniący w różnych okresach funkcje Kierownika Katedry.
Kształcenie rozpoczyna się na II roku w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej. Jego przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych, mająca ułatwić ewentualny wybór specjalizacji. Pozostałe pracownie są pracowniami dyplomującymi. Pracownie dyplomujące kształcą zgodnie z właściwą nazwie specyfiką techniczną studentów III, IV i V roku studiów.

W jednej z pracowni następuje wybór specjalizacji. Studia w pracowni głównej specjalizacji trwają przez minimum trzy ostatnie semestry po to, aby utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego w jednej dyscyplinie. Każda z pracowni posiada warsztat specjalistyczny dla praktycznej realizacji programu dydaktycznego i innych zadań Katedry.

Celem kształcenia studentów jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie ich z problematyką artystyczną i technologiczną grafiki warsztatowej. Studia w Katedrze przygotowują do podejmowania różnorodnych zadań, w realizacji których niezbędne jest swobodne operowanie warsztatem. Absolwenci powinni posiadać rzetelną znajomość problematyki sztuk graficznych (historyczny rozwój technik graficznych, różnorodne warsztaty i technologie i ich możliwe relacje) oraz pogłębioną wiedzę humanistyczną.

Pracownie dyplomujące:

Pracownia Sitodruku
Nauka technik sitodrukowych przebiega w zróżnicowanych ćwiczeniach warsztatowych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej aż do stosowania reprodukcji fotograficznej. Godnym podkreślenia jest fakt współdziałania pracowni z istniejącym w ASP Centrum Sitodruku. Papier dla Pracowni Sitodruku i Pracowni Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych sponsoruje International Paper Polska (zobacz stronę).

Pracownia Technik Cyfrowych
Założeniem pracowni jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z wykorzystywaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego (oprogramowanie graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3dMax; urządzenia peryferyjne: aparat cyfrowy, tablet, ploter itp.). Praca dyplomowa jest sumą doświadczeń graficznych, malarskich i fotograficznych adoptowanych na grunt grafiki cyfrowej.

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Przedmiotem studiów w tej pracowni jest szeroko rozumiana problematyka artystyczna i techniczna związana z różnorodnymi rodzajami druku wypukłego takimi, jak: linoryt, drzeworyt, metaloryt, gipsoryt, techniki mieszane, itd.

Pracownia Technik Litograficznych
Zakres studiów obejmuje naukę technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.

Pracownia Technik Łączonych
Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie i pielęgnowanie oryginalnych metod i koncepcji artystycznej wypowiedzi, opartych na eksperymentach warsztatowych i poszukiwaniach formalnych wolnych od rygorów i konwencji technik drukarskich

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych
Studenci poznają warsztat graficzny technik wklęsłodrukowych (metalowych) takich, jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, suchoryt, sztych, mezzotinta, itd.

Indywidualna twórczość pedagogów Katedry Grafiki Warsztatowej znana jest nie tylko w Polsce, wielu spośród nich cieszy się międzynarodową renomą. Uwaga ta odnosi się także do niemałej liczby absolwentów. Również studenci studiujący grafikę warsztatową odnoszą sukcesy w kraju oraz z powodzeniem uczestniczą w międzynarodowym życiu artystycznym.

Pracownia Sitodruku
dr hab. Agata Stępień
ad. II st. Wiesław Przyłuski

Pracownia Technik Cyfrowych
prof. Grzegorz Chojnacki
as. mgr Robert Jundo

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Dariusz Kaca, prof. nadzw.
as. dr Andrzej Stall

Pracownia Technik Litograficznych
Witold Warzywoda, prof. nadzw.
as. mgr Tomasz Matczak

Pracownia Technik Łączonych
Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.
as. mgr Paweł Kwiatkowski

Pracownia Technik Metalowych
prof. Krzysztof Wawrzyniak
as. dr Alicja Habisiak-Matczak

Podstawy Grafiki Warsztatowej
dr hab. Krzysztof Wieczorek

Historia Utworzenie Katedry Grafiki Projektowania Graficznego w ramach powstałego w 1971 roku Wydziału Grafiki poprzedziła wcześniejsza praktyka dydaktyczna. Aby sprostać zewnętrznym potrzebom i standardom innych uczelni artystycznych, od 1964 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Ubioru pojawia się przedmiot „Projektowanie Graficzne", prowadzony przez Stefana Krygiera. W następnych latach zmienia on swą nazwę na „Pracownia Grafiki Użytkowej" i prowadzony jest do czasu powstania Katedry, t.j. do 1971 r. Jej kierownikiem zostaje Stefan Krygier. W pierwszym roku istnienia Katedra liczy cztery pracownie:

  • Pracownia Projektowania Opakowań
  • Pracownia Poligrafii i Żurnalu
  • I Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej
  • II Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej

Pracują w niej następujący pedagodzy: Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Mikołaj Dawidziuk, Jerzy Treliński, Tadeusz Wolański (recenzje do pierwszych przewodów z grafiki projektowej dla Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego pisał profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – Henryk Tomaszewski)

Z upływem lat zmieniająca się wokół nas rzeczywistość, standardy życia społecznego i rozwój cywilizacyjny nadają grafice projektowej coraz większe znaczenie. Oddziałuje ona na kształtowanie świadomości społecznej w coraz większym stopniu i dotyczy bardzo szerokiej płaszczyzny porozumiewania się między ludźmi. Trudno przecenić rolę grafiki projektowej – towarzyszy nam ona w każdej dziedzinie życia, bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój cywilizacyjny.

Dlatego Katedra Projektowania bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie studentów do pełnienia ważnej roli projektanta. Poprzez właściwie opracowane programy nauczania oraz metody kształcenia wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym.

Tradycja łódzkiej uczelni artystycznej osadzona jest w awangardowych dokonaniach lat międzywojennych. Formalizm i funkcjonalizm przez długi okres wywierał znaczący wpływ na dokonania artystyczne pedagogów, w łódzkiej grafice projektowej znalazł odzwierciedlenie w twórczości plakatowej Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego oraz ich studentów. Lata 80. i 90. XX w. przynoszą zmiany w podejściu do problemów projektowych. Choć nowe media (komputeryzacja) wpływają znacząco na formę i treść projektowania graficznego, to niezmiennie i niezależnie od tego nadrzędnym zadaniem dydaktycznym Katedry jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego podejścia do szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcji. W tym kontekście ważnym obowiązkiem pedagogicznym jest nauka przystosowania studenta do pogłębiania swych umiejętności w szybko rozwijającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości.

Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

1971-1973 Stefan Krygier
1973-1986 i 1992-2005 Bogusław Balicki
1987-1991 Jerzy Treliński
2005-2008 Włodzimierz Matachowski
2008 - 2012 Sławomir Iwański
2012-2013 Piotr Karczewski (p.o.)
od 2013 Sławomir Kosmynka

Od 1971 roku w Katedrze zatrudnione były lub są następujące osoby:

Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński, Tadeusz Wolański, Mikołaj Dawidziuk, Przemysław Brandyk, Piotr Bojanowski, Andrzej Smoczyński, Włodzimierz Matachowski, Grzegorz Przyborek, Mariusz Łukawski, Sławomir Iwański, Tomasz Olszyński, Piotr Karczewski, Krzysztof Tyczkowski, Krzysztof Lenk, Sławomir Kosmynka, Jan Kubasiewicz, Zbigniew Zieliński, Ewa Neubart, Lechosław Miśkiewicz, Maciej Nowakowski, Mirosław Charkot, Mariusz Ammer, Łukasz Chmielewski, Przemysław Hajek, Bogusław BonusDeLuxe Jaworski, Jakub Balicki, Karolina Grudzińska, Aleksandra Niepsuj, Jakub Stępień

Cele dydaktyczne Katedry Projektowania Graficznego
Kluczowym celem dydaktycznym Katedry jest przygotowanie studenta do pełnienia ważnej roli projektanta. Poprzez właściwie opracowane programy nauczania oraz metody kształcenia program dydaktyczny wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym. Fachowa kadra dydaktyczna przygotowuje specjalistów realizując treści dydaktyczne w następujących podmiotach dydaktycznych:

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych kształci grafików projektantów w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego, form wydawniczych, typografii i infografiki. Absolwenci Pracowni posiadają umiejętności tworzenia prostych i złożonych form wydawniczych, wielowarstwowych, strukturalnych periodyków oraz adaptację periodyków i innych form drukowanych na platformy cyfrowe (strony www, iPad, prezentacje multimedialne). Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Program Pracowni Projektowania Plakatu obejmuje zagadnienia z szerokiego obszaru projektowania graficznego. Pracownia realizuje zadania dydaktyczne w oparciu o wykłady i specjalnie opracowane ćwiczenia dotyczące projektowania plakatów reklamowych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych. Głowne grupy zagadnień projektowych to: umiejętność budowania złożonych układów typograficznych, aranżowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego, umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych, umiejętność budowania skrótu plastycznego (podstawowej formy plakatu). Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu realizuje treści dydaktyczne w oparciu o wykłady i specjalnie opracowane ćwiczenia, dotyczące projektowania układów typograficznych i elementów graficznych zarówno na płaszczyźnie jak i na obiektach przestrzennych. W Pracowni realizowane są zadania z zakresu: projektowania plakatów, projektowana szaty graficznej opakowań, konstrukcji makiet opakowań, konstrukcji przestrzennych form reklamowych, graficznej aranżacji przestrzeni otwartej i zamkniętej, projektowania bilbordów reklamowych, city-lightów oraz innych przestrzennych form wydawniczych. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej przygotowuje studenta do samodzielniej pracy w zakresie systemowego projektowania informacji wizualnej. Proces dydaktyczny realizowany w oparciu o treści teoretyczne i odpowiednio opracowane ćwiczenia uwzględnia kompleksowe rozwiązywanie zadań projektowych służących kształtowaniu zdolności tworzenia spójnych opracowań wizerunkowych. W skład systemu wchodzą takie elementy jak projekty znaków firmowych, logotypów, druków akcydensowych, reklamy prasowej, plakatów, druków wielkoformatowych, grafiki na środkach transportu, grafiki w przestrzeni architektonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej), layoutów stron www i grafiki na cyfrowych urządzeniach mobilnych.
Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej. 
Program pracowni obejmuje zagadnienia związane z problematyką projektowania i technicznej realizacji prac w przestrzeni dwu i trójwymiarowej animacji liniowej lub interaktywnej jak i rozwiązań w zakresie VR. Zadanie to jest realizowane począwszy od ćwiczeń związanych z animacją typograficzną, czy korelacją obrazu i dźwięku, aż po rozwiązania z pogranicza tworzenia gier komputerowych lub projektowania GUI. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Liternictwa
Celem dydaktycznym pracowni jest przygotowanie studenta do samodzielniej pracy w zakresie projektowania projektów typograficznych opartych o stworzone przez siebie kroje pism. W konsekwencji pełnego procesu dydaktycznego student powinien posiąść umiejętność projektowania unikatowej stylistyki literniczej i jednocześnie kreować własną indywidualną postawę artystyczną.
Proces dydaktyczny opiera się na wykładach teoretycznych, projekcjach multimedialnych i ćwiczeniach praktycznych. Jednym z kluczowych celów jest nauczenie studenta podejmowania decyzji projektowych popartych wcześniejszą analizą tematu i konsekwentne wdrażanie ich w samodzielnie projektowane systemy typograficzne. Ważnym czynnikiem jest nauczenie kreatywności oraz stałego poszukiwania własnej odrębności i tożsamości artystycznej na polu wąskiej dziedziny, jaką jest konstruowanie liternictwa i projektów typograficznych. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Podstawy Projektowania Graficznego są obligatoryjnym przedmiotem skierowanym dla studentów I i II roku studiów na kierunku Grafika. Zadaniem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z typografią, kompozycją plastyczną, środkami graficznymi, tworzeniem graficznych wizualizacji w oparciu praktyczną umiejętność pracy w wektorowych/bitmapowych programach komputerowych i wiedzę o technikach cyfrowych, manualnych i poligraficznych. Zdobyta wiedza jest podstawową dla dalszego studiowania w specjalistycznych pracowniach projektowych.

Podstawy Projektowania Grafiki Ekranowej. Celem dydaktycznym przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad projektami w środowisku grafiki ekranowej. W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student nabywa wiedzę na temat grafiki ekranowej oraz praktyczne umiejętności jej projektowania, zapoznaje się z problematyką tworzenia projektów graficznych mających funkcjonować w mediach elektronicznych, takich jak telewizja, video i internet, poznaje różnice pomiędzy grafiką wektorową i rastrową oraz zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do jej tworzenia i obróbki. Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiujących na kierunku Grafika.

Podstawy Projektowania Stron WWW. Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku. W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student nabywa w stopniu podstawowym wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania stron www. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiujących na kierunku Grafika.

Programy poszczególnych pracowni oraz praktyka dydaktyczna zawierają szczegółowe, specyficzne dla poszczególnych dziedzin projektowych ujęcia problemowe, treściowe, artystyczne i technologiczne. Wszechstronne wykształcenie przyszłego projektanta dopełniają studia z przedmiotów ogólnoplastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia czy grafika warsztatowa.

Aktywność zawodowa pedagogów i dobór młodej kadry na stanowiska asystenckie spośród najzdolniejszych absolwentów zapewniają perspektywicznie prawidłowy rozwój Katedry. Realna wartość programów i praktyka dydaktyczna znajduje potwierdzenie w wysokiej ocenie umiejętności naszych absolwentów, zatrudnionych w wielu renomowanych studiach projektowych w Polsce, Europie i na świecie oraz osiągających znaczące wyróżnienia artystyczne w najważniejszych imprezach z dziedziny projektowania graficznego.

Katedra Projektowania Graficznego: www.kpg.asp.lodz.pl

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych
Sławomir Kosmynka, prof. nadzw.
as. mgr Bogusław Jaworski

Pracownia Projektowania Plakatu
prof. Mariusz Łukawski
mgr Sebastian Komicz

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu
prof. Sławomir Iwański
as. mgr Jakub Stępień

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Piotr Karczewski, prof. nadzw.
as. mgr Przemysław Hajek

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej
dr hab. Jakub Balicki

Pracownia Projektowania Krójów Pism i Liternictwa
dr hab. Łukasz Chmielewski

Podstawy Projektowania Graficznego
ad. Tomasz Olszyński
as. mgr Karolina Grudzińska

Podstawy Projektowania Grafiki Ekranowej
mgr Marcin Kostaciński

Projektowanie Stron WWW
mgr Marcin Kostaciński

dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzw.

prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz

dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.

prof. Zdzisław Olejniczak

dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.

Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów III roku 
studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
[2018 / 2019] 

III rok – plan zajęć wychowania fizycznego

UWAGA!!!

Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się w sali gimnastycznej ASP przy ul. Księży Młyn 13/15 (wejście przez furtkę od strony skweru przy Kocim Szlaku).

Dyżur koordynatora zajęć wychowania fizycznego - mgr. Tomasza Lisowskiego:
piątki 10.00 – 11.00, główny budynek ASP, pokój 307
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP