Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Wydarzenia Stypendium Ministra ...
Stypendium Ministra dla studentów

logo mnisw plZapraszamy studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.
Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia można złożyć w Dziekanacie od 3 września 2018 r. do 20 września 2018 r.


Należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 (3 egzemplarze) - pobierz (.docx)
  • komplet dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia (1 egzemplarz - tzw. portfolio). Portfolio ma zawierać stronę tytułową. Dokumenty w portfolio winny być ułożone starannie, zgodnie z porządkiem osiągnięć wykazanych we wniosku. W przypadku przyznania stypendium, portfolio zostanie umieszczone w aktach osobowych studenta.
  • oświadczenie o niepobieraniu stypendium ministra na innym kierunku studiów (3 egzemplarze) - pobierz (.pdf)
  • wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy (1 egzemplarz należy złożyć w pokoju 310) - pobierz (.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra należy również wypełnić elektronicznie (czcionka Cambria 12) i wysłać na adres poczty elektronicznej Dziekanatu.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o przyznanie stypendium ministra przekazywane są przez uczelnię w terminie do 15 października 2018 r.
Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.


UWAGA!!!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, chyba że kontynuuje on studia (II stopnia lub jednolite magisterskie) po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.


Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się i przyznawania stypendium ministra można znaleźć na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html