Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Malarstwa ...
Pracownia Malarstwa i Rysunku III
Wydział: Tkaniny i Ubioru
Prowadzący: Jarosław Chrabąszcz, prof. nadzw.
Asystent: mgr Jan Wasiński
Typ studiów:
 • stacjonarne I stopnia
 • jednolite studia magisterskie
Pracownia czynna:
 • czwartek (9.00-16.30)
 • piątek (9.00-13.30)
Nr sali:
 • 267

Charakterystyka:

Studia w pracowni malarstwa i rysunku powinny pozwolić zdobyć obiektywną wiedzę o zasadach budowania dzieła sztuki za pomocą określonego medium oraz nauczyć prezentowania subiektywnego stanowiska przez zawarty w tym medium komunikat. Uniwersalność tej metody pozwala zarówno na inspirację otaczającą nas rzeczywistością i twórcze przetwarzanie jej, jak i eksplorację stanów psychicznych, nadrealnych aż do rozważania zjawisk mających charakter czysto konceptualny.

Konsekwencją wszystkich działań związanych z kształceniem jest doprowadzenie studenta do świadomego tworzenia dzieła sztuki, z odpowiedzialnością za wszystkie podejmowane rozwiązania oraz wypracowanie indywidualnego i rozpoznawalnego języka artystycznego wynikającego z ewolucji artystycznej świadomości. Ten priorytetowy cel dydaktyczny realizowany jest za pomocą długofalowego, 5 – letniego procesu, podzielonego na dwa zasadnicze etapy.

Pierwsze dwa lata to kształcenie umiejętności analizowania składników widzialnej rzeczywistości i tworzących ją zjawisk oraz nauka warsztatu i sposobu odpowiedniego doboru stopniowo wypracowanych przez siebie środków, opartego na wnikliwej obserwacji natury i inspiracji nią. Umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących w naturze musi być ściśle związana z umiejętnością doboru odpowiednich środków plastycznych służących zapisowi artystycznemu.

Wykorzystanie tych wartości prowadzić ma do skonsolidowanej i czytelnej wypowiedzi a zdawanie sobie sprawy z zachodzących zmian w obserwowanym zjawisku pozwala studentowi na możliwość interpretacji i przekształceń zastanej natury, oraz na pierwsze próby formowania własnego języka plastycznego.

Wraz z początkiem trzeciego roku studiów studenci rozpoczynają przygotowania do pokazu dyplomowego kończącego etap licencjatu – dla niektórych z nich będzie to koniec edukacji artystycznej. Dla innych jest to wstęp do studiów magisterskich, jednakże z uwagi możliwość elastycznego wyboru przedmiotów obowiązkowych i nieobligatoryjnych może to oznaczać koniec kontaktu z dydaktyką tzw. sztuki czystej – malarstwem, rysunkiem, rzeźbą czy fotografią. Podział ten wymusza niejako nieco bardziej hermetyczne traktowanie studentów nie zamierzających kontynuować dalszej artystycznej edukacji i ograniczenie pracy z nimi do zagadnień mających pomóc im w dalszym życiu zawodowym, zwykle związanym z wzornictwem.
Przez okres trzech lat niezwykle ważne jest nauczenie wszystkich studentów umiejętności doboru środków plastycznych do rozwiązania zadanego problemu. Pomocne w tym jest poznanie podstawowych zasad budowy malarskiego i rysunkowego medium - kontrastów, perspektywy czy typów kompozycji. Oto skrócona lista zagadnień omawianych w owym czasie:

1. Organizacja i kompozycja obrazu

 • proporcje
 • perspektywa
 • kształt
 • dynamika i statyka
 • napięcia
 • rodzaje kompozycji

2. Funkcja linii i plany w obrazie i rysunku

 • ciągłość i czystość linearna
 • aktywność konturu w cieniu i w świetle
 • kontur wewnętrzny i zewnętrzny a stosunki przestrzenne bryły
 • współzależność i odrębność światłocienia a linii konturu
 • wpływ linii na dynamikę lub statykę przedstawienia
 • wpływ koloru i waloru na linię
 • perspektywa a aktywność linearna
 • wpływ linii na ekspresję przedstawienia

3. Hierarchia ważności poszczególnych stref obrazu i rysunku

 • element a zbiór
  • wyodrębnienie pojęć - zjawisko, element, zbiór
  • prawa i zjawiska zachodzące w zbiorze
  • analiza elementu i jego cech w otaczającej przestrzeni
  • wzajemny wpływ i stosunek elementów w budowie statycznej i dynamicznej obrazu
  • element jako kontrast do zbioru
 • plany w obrazie (rysunku)
  • wpływ koloru i waloru na głębię obrazu (rysunku)
  • aktywność linii a zróżnicowanie planów
  • analiza i synteza poszczególnych elementów w zależności od oświetlenia i oddalenia
  • zróżnicowanie przedstawienia pod względem nasycenia walorowego i kolorystycznego
 • wpływ koloru i waloru na aktywność poszczególnych stref obrazu (rysunku)
  • światło a nasycenie koloru i waloru
  • cień i światło jako zjawisko budujące kontrasty
  • kontrasty kolorystyczne
  • kontrasty walorowe

4. Kontrasty i podobieństwa zachodzące w obserwowanym zjawisku

 • typy kontrastów i ich znaczenie w organizacji obrazu
 • różnorodność kontrastów jako element porządkujący budowę obrazu
 • hierarchia kontrastów jako czynnik porządkujący proces oglądania
 • kontrasty kształtu i wielkości a budowa przestrzeni
 • wpływ kontrastu linii i plamy na rozkład napięć wewnętrznych w obrazie
 • wpływ światła na powstawanie kontrastów kolorystycznych i walorowych
 • podobieństwa zachodzące w obserwowanym zjawisku a rytm w nim występujący
 • rytm jako zjawisko porządkujące
 • rytm a powtarzalność elementu

5. Walor i kolor jako elementy budowy obrazu

 • walor i kolor jako czynniki formowania bryły
 • wpływ waloru na zanik granic bryły (konturu)
 • kolor lokalny
 • analiza zmiany koloru pod wpływem światła i cienia
 • zagadnienia temperatury koloru (kolory ciepłe i zimne)
 • oddziaływanie koloru na kolor
 • kontrasty kolorystyczne i walorowe jako układ sił dynamicznych budujących napięcia wewnątrz obrazu czy rysunku
 • walor i kolor jako elementy deformujące bryłę
 • wpływ waloru i koloru na syntezę i analizę zjawiska
 • relatywność barw
 • deformacja natury pod wpływem silnych bodźców kolorystycznych
 • kolor jako środek ekspresji

6. Kreacje

 • obiektywna i subiektywna obserwacja zjawisk
 • deformacja jako środek ekspresji
 • interpretacja oglądanych zjawisk jako element formowania własnego języka wypowiedzi artystycznej
 • nowe rozwiązania techniczne i technologiczne jako wyraz własnej osobowości

Znakomita część tych zagadnień omawiana jest także w rozszerzonej formie podczas kolejnego, drugiego etapu kształcenia – dwuletnich studiów magisterskich. Od studentów wybierających pracownię malarstwa bądź rysunku na czwartym i piątym roku oczekujemy dwojakiego rodzaju zaangażowania – zarówno chęci ciągłego udoskonalania umiejętności operowania medium, jak i stopniowego zawierania w nim indywidualnego, artystycznego komunikatu.

Wraz z rozwojem artystycznym wzrastają wymagania wobec studenta, aż do możliwości podejmowania samodzielnych decyzji formalnych, będących sprawdzianem dotychczasowego wykształcenia. Należy zwrócić uwagę aby podejmowane rozwiązania wynikały z konsekwencji rozwoju artystycznego i były wewnętrzną potrzebą studenta. Z uwagi na specyficzny rodzaj poruszanych zagadnień i odmienny sposób rozwoju świadomości plastycznej i predyspozycji studentów, realizacja programu będzie dostosowana do poszczególnych osób indywidualnie. Niezmiernie istotną rolą w dojrzewaniu świadomości plastycznej młodych artystów jest stworzenie odpowiedniego klimatu pracowni i atmosfery twórczych poszukiwań. Indywidualna praca ze studentem ma na celu dopingować go do samodzielności, nowatorstwa rozwiązań oraz do samodoskonalenia się.

Przeprowadzane przeglądy dorobku studentów, w trakcie semestru, mają na celu uświadomienie popełnianych błędów i wskazanie dalszej drogi w rozwiązywaniu postawionych problemów. Indywidualne korekty polegające na rozmowie ze studentem na temat powstającej pracy mają być pomocne w werbalizacji artystycznych dokonań, jak również uświadomić mu skutki jego działań w poszczególnych fazach powstawania obrazu czy rysunku.

Mając na uwadze łatwość dostępu do innych mediów, przewidziana jest również możliwość wykorzystania komputera jako innego środka wyrazu w fazie projektowej przy powstawaniu obrazu, oraz wypróbowanie aktywności w przestrzeni (instalacja, działanie, video) jako cykl ćwiczeń poszerzających horyzonty intelektualne i artystyczne. Sztuka XXI wieku zaciera bowiem scholastyczne podziały na malowane farbami malarstwo i rysowany ołówkiem lub węglem rysunek. Na konkursy malarskie coraz częściej dopuszcza się prace video czy drukowane na ploterach, coraz więcej powstaje para-malarskich instalacji. Studenci studiów magisterskich zainteresowani sztuką czysta mają na tym etapie możliwość konfrontacji swoich pierwszych artystycznych idei z jakże jeszcze łagodną i wyrozumiałą krytyką pedagogów a zarazem niepowtarzalną szansę eksplorowania różnorodnych obszarów sztuki bez brutalnej konfrontacji z zawodowymi krytykami.


Anna Sienkiewicz Anna Sienkiewicz Patrycja Piotrowska
Patrycja Piotrowska Anna Szmit Patrycja Piotrowska
Patrycja Piotrowska Emilia Staniszewska Emilia Staniszewska
Emilia Staniszewska Emilia Staniszewska Milena Sobierajska
Milena Sobierajska Magda Koziej Pracownia 267
Alina Szyszko Martyna Sowik Martyna Sowik
Martyna Sowik Klaudyna Eluke Angelika Węjcik
Joanna Pieczyńska Pracownia 267 Pracownia 267
Pracownia 267 Pracownia 267 Pracownia 267
Pracownia 267