Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Kompozycji
Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji znajduje się na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W Katedrze prowadzone jest nauczanie podstawowe w zakresie kompozycji i mediów cyfrowych oraz specjalistyczne w zakresie sztuki zaawansowanych technologii oraz utworów tworzonych przez łączenie klasycznych i nowych technik realizacyjnych.

Pracownie wchodzące w skład Katedry zajmują się szeroką gamą środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych, do wypowiedzi artystycznej o charakterze multimedialnym, opartej przede wszystkim na specyficznych cechach obrazu cyfrowego.

Programy poszczególnych pracowni opracowane są dla studiów jednostopniowych oraz dostosowane są do punktacji ECTS i ustalonych efektów kształcenia. Pracownie kształcą studentów wydziałów Grafiki i Malarstwa, Tkaniny i Ubioru oraz Rzeźby i Działań Interaktywnych ale przewidywana jest również współpraca z wydziałami Sztuk Wizualnych a także Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

Zadaniem Katedry jest dbałość o właściwą obsadę kadrową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i pracowników pomocniczych oraz prowadzenie działalności badawczej.

Katedra koordynuje pracę w poszczególnych pracowniach, weryfikuje programy nauczania oraz zapewnia możliwości techniczne konieczne do ich realizacji, przygotowuje i przeprowadza egzaminy wstępne z kompozycji.


Cel kształcenia

Kształcenie w Katedrze polega na gruntownym przygotowaniu studentów do świadomego wykorzystania klasycznych oraz nowych technik i technologii (szczególnie cyfrowych) do tworzenia różnego typu obrazów funkcjonujących w obszarze współczesnej sztuki.
Głównym celem wszystkich pracowni znajdujących się w Katedrze jest uczenie zasad budowy formy w różnorodnych utworach plastycznych i wizualnych.
Realizowanie zadań programowych powinno wpłynąć na wizerunek absolwentów Wydziału Grafiki i Malarstwa oraz umożliwić im działalność artystyczną w dziedzinie tradycyjnych i nowych mediów.

Znajdujące się w Katedrze pracownie wspomagają w zakresie kształcenia podstawowego z kompozycji inne wydziały w Akademii Sztuk Pięknych a także przygotowują studentów do dyplomu magisterskiego w specjalności multimedia oraz do podjęcia samodzielnej pracy twórczej.

Program Katedry Kompozycji uwzględnia zmiany zachodzące we współczesnej sztuce ale  odnosi się także do tradycji i wartości trwałych, nie podlegających nieustannej modyfikacji.


Metoda kształcenia

Ze względu na różnorodność przedmiotów wykładanych w poszczególnych pracowniach Katedry, prowadzący pracownie stosują własne metody nauczania przedstawione w programach pracowni.
Wspólną zasadą nauczania jest stawianie studentom zadań do samodzielnego rozwiązywania oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej i ogólnej w trakcie wykładów, omówień i korekt. W programach poszczególnych pracowni podaje się zestawy lektur obowiązkowych i uzupełniających.

Innymi metodami poszerzenia wiedzy studentów są wystawy, spotkania i odczyty prowadzone przez zaproszonych artystów lub teoretyków i krytyków sztuki oraz np. zwiedzanie miejsc, w których zaawansowane technologie informatyczne są stosowane.

Organizacja Katedry

W skład Katedry wchodzą następujące pracownie: w zakresie kształcenia podstawowego - cztery Pracownie Podstaw Kompozycji, Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych, oraz w zakresie specjalizacji multimedia - Pracownia Obrazu Cyfrowego i Pracownia Obrazu w Przestrzeni. Zaplecze techniczne stanowią odpowiednio wyposażone pracownie i laboratorium cyfrowe oraz warsztat wyposażony w narzędzia tradycyjne.Pracownia Podstaw Kompozycji I

dr hab. Danuta Wieczorek, prof. nadzw.
as. mgr Joanna Paljocha

Pracownia Podstaw Kompozycji II
prof. Lesław Miśkiewicz
as. mgr Tomasz Kawełczyk

Pracownia Podstaw Kompozycji III
prof. Henryk Hofman
as. dr Małgorzata Borek

Pracownia Podstaw Kompozycji IV
dr hab. Agnieszka Wasiak
as. mgr Monika Czarska

Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych
as. mgr Piotr Gryz

Pracownia Obrazu Cyfrowego
prof. Lesław Miśkiewicz
dr inż. Krzysztof Guzek

Pracownia Obrazu w Przestrzeni
dr hab. Piotr Ciesielski
as. mgr Piotr Gryz