Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Kompozycji
Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji znajduje się na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W Katedrze prowadzone jest nauczanie podstawowe w zakresie kompozycji i mediów cyfrowych oraz specjalistyczne w zakresie sztuki zaawansowanych technologii oraz utworów tworzonych przez łączenie klasycznych i nowych technik realizacyjnych.

Pracownie wchodzące w skład Katedry zajmują się szeroką gamą środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych, do wypowiedzi artystycznej o charakterze multimedialnym, opartej przede wszystkim na specyficznych cechach obrazu cyfrowego.

Programy poszczególnych pracowni opracowane są dla studiów jednostopniowych oraz dostosowane są do punktacji ECTS i ustalonych efektów kształcenia. Pracownie kształcą studentów wydziałów Grafiki i Malarstwa, Tkaniny i Ubioru oraz Rzeźby i Działań Interaktywnych ale przewidywana jest również współpraca z wydziałami Sztuk Wizualnych a także Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

Zadaniem Katedry jest dbałość o właściwą obsadę kadrową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i pracowników pomocniczych oraz prowadzenie działalności badawczej.

Katedra koordynuje pracę w poszczególnych pracowniach, weryfikuje programy nauczania oraz zapewnia możliwości techniczne konieczne do ich realizacji, przygotowuje i przeprowadza egzaminy wstępne z kompozycji.


Cel kształcenia

Kształcenie w Katedrze polega na gruntownym przygotowaniu studentów do świadomego wykorzystania klasycznych oraz nowych technik i technologii (szczególnie cyfrowych) do tworzenia różnego typu obrazów funkcjonujących w obszarze współczesnej sztuki.
Głównym celem wszystkich pracowni znajdujących się w Katedrze jest uczenie zasad budowy formy w różnorodnych utworach plastycznych i wizualnych.
Realizowanie zadań programowych powinno wpłynąć na wizerunek absolwentów Wydziału Grafiki i Malarstwa oraz umożliwić im działalność artystyczną w dziedzinie tradycyjnych i nowych mediów.

Znajdujące się w Katedrze pracownie wspomagają w zakresie kształcenia podstawowego z kompozycji inne wydziały w Akademii Sztuk Pięknych a także przygotowują studentów do dyplomu magisterskiego w specjalności multimedia oraz do podjęcia samodzielnej pracy twórczej.

Program Katedry Kompozycji uwzględnia zmiany zachodzące we współczesnej sztuce ale  odnosi się także do tradycji i wartości trwałych, nie podlegających nieustannej modyfikacji.


Metoda kształcenia

Ze względu na różnorodność przedmiotów wykładanych w poszczególnych pracowniach Katedry, prowadzący pracownie stosują własne metody nauczania przedstawione w programach pracowni.
Wspólną zasadą nauczania jest stawianie studentom zadań do samodzielnego rozwiązywania oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej i ogólnej w trakcie wykładów, omówień i korekt. W programach poszczególnych pracowni podaje się zestawy lektur obowiązkowych i uzupełniających.

Innymi metodami poszerzenia wiedzy studentów są wystawy, spotkania i odczyty prowadzone przez zaproszonych artystów lub teoretyków i krytyków sztuki oraz np. zwiedzanie miejsc, w których zaawansowane technologie informatyczne są stosowane.

Organizacja Katedry

W skład katedry wchodzą następujące pracownie: w zakresie kształcenia podstawowego - trzy Pracownie Podstaw Kompozycji i Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych oraz w zakresie specjalizacji multimedia - Pracownia Obrazu Cyfrowego i Pracownia Obrazu w Przestrzeni. Pracownie Podstaw Kompozycji uczą studentów Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Zaplecze techniczne stanowią odpowiednio wyposażone pracownie, laboratorium cyfrowe oraz warsztat techniczny.
 
Pracownię Podstaw Kompozycji I dla studentów I, II roku Wydziału Grafiki i Malarstwa prowadzą: dr hab. Danuta Wieczorek, prof. nadzw. dr Joanna Paljocha, dr Magdalena Kacperska, oraz dla studentów dla studentów I, II roku Wydziału Malarstwa: dr Joanna Paljocha (II rok), dr Magdalena Kacperska (I rok).
 
Pracownię Podstaw Kompozycji II dla studentów I, II roku Wydziału Grafiki i Malarstwa prowadzą: prof. Lesław Miśkiewicz, dr Tomasz Kawełczyk, oraz dla studentów I roku Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych dr Tomasz Kawełczyk.
 
Pracownię Podstaw Kompozycji III dla studentów I, II roku Wydziału Tkaniny i Ubioru prowadzą: dr hab. Agnieszka Wasiak (dla Tkaniny) oraz dr Małgorzata Borek (dla Ubioru).
 
Pracownię Podstaw Mediów Cyfrowych dla studentów I, II roku dla Wydziału Grafiki i Malarstwa oraz dla Wydziału Malarstwa prowadzi mgr Piotr Gryz.
 
Pracownię Obrazu Cyfrowego dla studentów III, IV i V roku (pracownia dyplomująca lub ogólnoplastyczna) prowadzą: prof. Lesław Miśkiewicz oraz dr Krzysztof Guzek.
 
Pracownię Obrazu w Przestrzeni dla studentów III, IV i V roku (pracownia dyplomująca lub ogólnoplastyczna) prowadzą: dr hab. Piotr Ciesielski oraz mgr Piotr Gryz.