Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Katedra Projektowani...
Katedra Projektowania Graficznego

Historia Utworzenie Katedry Grafiki Projektowania Graficznego w ramach powstałego w 1971 roku Wydziału Grafiki poprzedziła wcześniejsza praktyka dydaktyczna. Aby sprostać zewnętrznym potrzebom i standardom innych uczelni artystycznych, od 1964 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Ubioru pojawia się przedmiot „Projektowanie Graficzne", prowadzony przez Stefana Krygiera. W następnych latach zmienia on swą nazwę na „Pracownia Grafiki Użytkowej" i prowadzony jest do czasu powstania Katedry, t.j. do 1971 r. Jej kierownikiem zostaje Stefan Krygier. W pierwszym roku istnienia Katedra liczy cztery pracownie:

  • Pracownia Projektowania Opakowań
  • Pracownia Poligrafii i Żurnalu
  • I Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej
  • II Pracownia Grafiki Reklamowej i Propagandowej

Pracują w niej następujący pedagodzy: Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Mikołaj Dawidziuk, Jerzy Treliński, Tadeusz Wolański (recenzje do pierwszych przewodów z grafiki projektowej dla Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego pisał profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – Henryk Tomaszewski)

Z upływem lat zmieniająca się wokół nas rzeczywistość, standardy życia społecznego i rozwój cywilizacyjny nadają grafice projektowej coraz większe znaczenie. Oddziałuje ona na kształtowanie świadomości społecznej w coraz większym stopniu i dotyczy bardzo szerokiej płaszczyzny porozumiewania się między ludźmi. Trudno przecenić rolę grafiki projektowej – towarzyszy nam ona w każdej dziedzinie życia, bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój cywilizacyjny.

Dlatego Katedra Projektowania bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie studentów do pełnienia ważnej roli projektanta. Poprzez właściwie opracowane programy nauczania oraz metody kształcenia wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym.

Tradycja łódzkiej uczelni artystycznej osadzona jest w awangardowych dokonaniach lat międzywojennych. Formalizm i funkcjonalizm przez długi okres wywierał znaczący wpływ na dokonania artystyczne pedagogów, w łódzkiej grafice projektowej znalazł odzwierciedlenie w twórczości plakatowej Bogusława Balickiego, Stanisława Łabęckiego, Jerzego Trelińskiego oraz ich studentów. Lata 80. i 90. XX w. przynoszą zmiany w podejściu do problemów projektowych. Choć nowe media (komputeryzacja) wpływają znacząco na formę i treść projektowania graficznego, to niezmiennie i niezależnie od tego nadrzędnym zadaniem dydaktycznym Katedry jest przygotowanie studenta do świadomego i racjonalnego podejścia do szeroko rozumianych problemów projektowych, w których istotną rolę pełnią uwarunkowania i odniesienia do współczesnego języka sztuki projektowej oraz jego funkcji. W tym kontekście ważnym obowiązkiem pedagogicznym jest nauka przystosowania studenta do pogłębiania swych umiejętności w szybko rozwijającej się mentalnie i wizualnie rzeczywistości.

Kierownicy Katedry w poszczególnych latach:

1971-1973 Stefan Krygier
1973-1986 i 1992-2005 Bogusław Balicki
1987-1991 Jerzy Treliński
2005-2008 Włodzimierz Matachowski
2008 - 2012 Sławomir Iwański
2012-2013 Piotr Karczewski (p.o.)
od 2013 Sławomir Kosmynka

Od 1971 roku w Katedrze zatrudnione były lub są następujące osoby:

Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński, Tadeusz Wolański, Mikołaj Dawidziuk, Przemysław Brandyk, Piotr Bojanowski, Andrzej Smoczyński, Włodzimierz Matachowski, Grzegorz Przyborek, Mariusz Łukawski, Sławomir Iwański, Tomasz Olszyński, Piotr Karczewski, Krzysztof Tyczkowski, Krzysztof Lenk, Sławomir Kosmynka, Jan Kubasiewicz, Zbigniew Zieliński, Ewa Neubart, Lechosław Miśkiewicz, Maciej Nowakowski, Mirosław Charkot, Mariusz Ammer, Łukasz Chmielewski, Przemysław Hajek, Bogusław BonusDeLuxe Jaworski, Jakub Balicki, Karolina Grudzińska, Aleksandra Niepsuj, Jakub Stępień

Cele dydaktyczne Katedry Projektowania Graficznego
Kluczowym celem dydaktycznym Katedry jest przygotowanie studenta do pełnienia ważnej roli projektanta. Poprzez właściwie opracowane programy nauczania oraz metody kształcenia program dydaktyczny wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym. Fachowa kadra dydaktyczna przygotowuje specjalistów realizując treści dydaktyczne w następujących podmiotach dydaktycznych:

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych kształci grafików projektantów w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego, form wydawniczych, typografii i infografiki. Absolwenci Pracowni posiadają umiejętności tworzenia prostych i złożonych form wydawniczych, wielowarstwowych, strukturalnych periodyków oraz adaptację periodyków i innych form drukowanych na platformy cyfrowe (strony www, iPad, prezentacje multimedialne). Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Program Pracowni Projektowania Plakatu obejmuje zagadnienia z szerokiego obszaru projektowania graficznego. Pracownia realizuje zadania dydaktyczne w oparciu o wykłady i specjalnie opracowane ćwiczenia dotyczące projektowania plakatów reklamowych, społecznych, informacyjnych, kulturalnych. Głowne grupy zagadnień projektowych to: umiejętność budowania złożonych układów typograficznych, aranżowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego, umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych, umiejętność budowania skrótu plastycznego (podstawowej formy plakatu). Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu realizuje treści dydaktyczne w oparciu o wykłady i specjalnie opracowane ćwiczenia, dotyczące projektowania układów typograficznych i elementów graficznych zarówno na płaszczyźnie jak i na obiektach przestrzennych. W Pracowni realizowane są zadania z zakresu: projektowania plakatów, projektowana szaty graficznej opakowań, konstrukcji makiet opakowań, konstrukcji przestrzennych form reklamowych, graficznej aranżacji przestrzeni otwartej i zamkniętej, projektowania bilbordów reklamowych, city-lightów oraz innych przestrzennych form wydawniczych. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej przygotowuje studenta do samodzielniej pracy w zakresie systemowego projektowania informacji wizualnej. Proces dydaktyczny realizowany w oparciu o treści teoretyczne i odpowiednio opracowane ćwiczenia uwzględnia kompleksowe rozwiązywanie zadań projektowych służących kształtowaniu zdolności tworzenia spójnych opracowań wizerunkowych. W skład systemu wchodzą takie elementy jak projekty znaków firmowych, logotypów, druków akcydensowych, reklamy prasowej, plakatów, druków wielkoformatowych, grafiki na środkach transportu, grafiki w przestrzeni architektonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej), layoutów stron www i grafiki na cyfrowych urządzeniach mobilnych.
Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej.
Program pracowni obejmuje zagadnienia związane z problematyką projektowania i technicznej realizacji prac w przestrzeni dwu i trójwymiarowej animacji liniowej lub interaktywnej jak i rozwiązań w zakresie VR. Zadanie to jest realizowane począwszy od ćwiczeń związanych z animacją typograficzną, czy korelacją obrazu i dźwięku, aż po rozwiązania z pogranicza tworzenia gier komputerowych lub projektowania GUI. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Liternictwa
Celem dydaktycznym pracowni jest przygotowanie studenta do samodzielniej pracy w zakresie projektowania projektów typograficznych opartych o stworzone przez siebie kroje pism. W konsekwencji pełnego procesu dydaktycznego student powinien posiąść umiejętność projektowania unikatowej stylistyki literniczej i jednocześnie kreować własną indywidualną postawę artystyczną.
Proces dydaktyczny opiera się na wykładach teoretycznych, projekcjach multimedialnych i ćwiczeniach praktycznych. Jednym z kluczowych celów jest nauczenie studenta podejmowania decyzji projektowych popartych wcześniejszą analizą tematu i konsekwentne wdrażanie ich w samodzielnie projektowane systemy typograficzne. Ważnym czynnikiem jest nauczenie kreatywności oraz stałego poszukiwania własnej odrębności i tożsamości artystycznej na polu wąskiej dziedziny, jaką jest konstruowanie liternictwa i projektów typograficznych. Pracownia przeznaczona jest dla studentów lat III-V.

Podstawy Projektowania Graficznego są obligatoryjnym przedmiotem skierowanym dla studentów I i II roku studiów na kierunku Grafika. Zadaniem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z typografią, kompozycją plastyczną, środkami graficznymi, tworzeniem graficznych wizualizacji w oparciu praktyczną umiejętność pracy w wektorowych/bitmapowych programach komputerowych i wiedzę o technikach cyfrowych, manualnych i poligraficznych. Zdobyta wiedza jest podstawową dla dalszego studiowania w specjalistycznych pracowniach projektowych.

Podstawy Projektowania Grafiki Ekranowej. Celem dydaktycznym przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad projektami w środowisku grafiki ekranowej. W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student nabywa wiedzę na temat grafiki ekranowej oraz praktyczne umiejętności jej projektowania, zapoznaje się z problematyką tworzenia projektów graficznych mających funkcjonować w mediach elektronicznych, takich jak telewizja, video i internet, poznaje różnice pomiędzy grafiką wektorową i rastrową oraz zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do jej tworzenia i obróbki. Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiujących na kierunku Grafika.

Podstawy Projektowania Stron WWW. Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku. W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student nabywa w stopniu podstawowym wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania stron www. Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiujących na kierunku Grafika.

Programy poszczególnych pracowni oraz praktyka dydaktyczna zawierają szczegółowe, specyficzne dla poszczególnych dziedzin projektowych ujęcia problemowe, treściowe, artystyczne i technologiczne. Wszechstronne wykształcenie przyszłego projektanta dopełniają studia z przedmiotów ogólnoplastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia czy grafika warsztatowa.

Aktywność zawodowa pedagogów i dobór młodej kadry na stanowiska asystenckie spośród najzdolniejszych absolwentów zapewniają perspektywicznie prawidłowy rozwój Katedry. Realna wartość programów i praktyka dydaktyczna znajduje potwierdzenie w wysokiej ocenie umiejętności naszych absolwentów, zatrudnionych w wielu renomowanych studiach projektowych w Polsce, Europie i na świecie oraz osiągających znaczące wyróżnienia artystyczne w najważniejszych imprezach z dziedziny projektowania graficznego.

Katedra Projektowania Graficznego: www.kpg.asp.lodz.pl

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych
Sławomir Kosmynka, prof. nadzw.
as. mgr Bogusław Jaworski

Pracownia Projektowania Plakatu
prof. Mariusz Łukawski

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu
prof. Sławomir Iwański
as. mgr Jakub Stępień

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Piotr Karczewski, prof. nadzw.
as. mgr Przemysław Hajek

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej
dr hab. Jakub Balicki

Pracownia Projektowania Krójów Pism i Liternictwa
dr hab. Łukasz Chmielewski

Podstawy Projektowania Graficznego
ad. Tomasz Olszyński
as. mgr Karolina Grudzińska

Podstawy Projektowania Grafiki Ekranowej
mgr Marcin Kostaciński

Projektowanie Stron WWW
mgr Marcin Kostaciński