O nas

Historia Wydziału

Wydział Tkaniny i Ubioru jest jednym z najstarszym wydziałem łódzkiej uczelni. Jego początki sięgają roku 1946/47. Nosił wówczas nazwę Wydział Włókienniczy, a jego kierownikiem był prof. Leon Ormezowski.
W skład pierwszego Wydziału Włókienniczego wchodził:

  • Zakład Druku na Tkaninie - prowadzony przez prof. Marię Obrębską-Stieber,
  • Zakład Tkactwa - wykładowca Regina Kańska-Piotrowska,
  • Wydział Filmowy z Zakładami Scenografii i Operatorskim - kierownikiem Wydziału był prof. Marian Wimmer.

Od 1948 roku Wydział wyraźnie poszerzył swoją strukturę. Kadrę dydaktyczną Wydziału stanowili tacy pedagodzy, jak: Władysław Strzemiński, Roman Modzelewski, Marian Jaeschke, Teresa Tyszkiewicz, Maria Obrębska - Stieber. Zasługi ich, zarówno w sztuce, jak i w tworzeniu wizerunku Wydziału, są bezsporne. Od czasu powstania do chwili obecnej Wydział ulegał wielu zmianom strukturalno-programowym i niejednokrotnie zmieniał swoją nazwę. Istniał jednak w strukturze uczelni zawsze.
Od 1992 r. Wydział powrócił do nazwy z lat 60-tych - Wydział Tkaniny i Ubioru.
Jako jedyny wśród państwowych uczelni artystycznych kształci projektantów tkaniny i ubioru w tak szerokim zakresie i różnorodnych specjalnościach.

Tok studiów

Kierunek kształcenia: wzornictwo.
Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o zintegrowane programowo kształcenie w dwóch pionach: ogólnoplastycznym i specjalistycznym.

Kształcenie ogólnoplastyczne to główny człon wspomagający kształcenie specjalistyczne. Na I i II roku studiów jest obowiązkowe. Studenci dokonują wyboru spośród wszystkich istniejących równolegle pracowni takich, jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, kompozycja.
Od III roku student zobowiązany jest do wyboru dwóch dowolnych pracowni ogólnoplastycznych mając do dyspozycji wszystkie pracownie malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, pracownię fotografii i pracownię grafiki.
Kształcenie specjalistyczne zaczyna się od II roku studiów poprzez wybór jednej pracowni w ramach specjalizacji.
Na III roku student jest zobowiązany do wyboru drugiej pracowni w ramach tej samej lub innej katedry specjalistycznej. Po II roku następuje wybór pracowni dyplomowej. Studia głównej specjalizacji, z której student będzie przygotowywał się do dyplomu, trwają minimum trzy semestry.
Studia na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w skład którego wchodzą cztery katedry specjalistyczne (Katedra Ubioru, Katedra Tkaniny, Katedra Biżuterii, Katedra Druku, oraz Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego, w skład której wchodzą pracownie malarstwa i rysunku, rzeźby, kompozycji oraz pracownia grafiki warsztatowej i fotografii) przygotowują do podjęcia pracy z zakresu projektowania ubioru, tkaniny, dziewiarstwa i druku na tkaninie.

Na bazie kształcenia ogólnoplastycznego odbywa się i następuje formułowanie odpowiedniego języka artystycznego niezbędnego w kreacji formy projektowej. Studentom pozostawia się swobodny wybór specjalizacji w kontekście własnych zainteresowań, predyspozycji i potencjału twórczego.

Katedry objęte są limitami przyjęć na poszczególne specjalizacje.

Cel kształcenia

Zadaniem Wydziału jest kształcenie projektantów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej. Realizowane jest ono w oparciu o szerokie przygotowanie specjalistyczno-technologiczne, na bazie wiedzy i doświadczeń z zakresu ogólnoplastycznego i teoretycznego. Rozwijanie Wydziału jako silnego i aktywnego ośrodka dydaktyczno - artystycznego sprzyja przygotowaniu studentów do samodzielnego formułowania i rozwiązywani problemów plastycznych oraz kształtowania ich twórczej i aktywnej osobowości. Wydział zakłada dużą elastyczność programów i metod kształcenia, dostosowując je do osiągania najbardziej właściwych warunków do rozwoju młodych talentów, pogłębiania wiedzy i kwalifikacji, do świadomego twórczego reagowania na zmiany zachodzące we współczesnym profesjonalnym i artystycznym świecie XXI wieku.

Egzamin wstępny

Warunkiem studiowania na Wydziale Tkaniny i Ubioru jest zdanie konkursowego egzaminu wstępnego, specyficznego dla kierunku studiów.

Od 2008 r. studia są dwustopniowe. Nabór odbędzie się tylko na stopień I.

Egzamin składa się: etap I – przegląd prac kandydatów, etap II –rysunek studyjny, malarstwo i zadania kierunkowe.

Warunku i tryb rekrutacji na studia określa Uchwała Senatu nr 25/2007 – pobierz (.pdf)

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy obejmuje:

  • Przedstawienie prac projektowych i realizacji w zakresie głównej specjalizacji na zatwierdzony wcześniej temat.
  • Przedstawienie prac z IX semestru z wybranej pracowni ogólnoplastycznej.
  • Przedstawienie pracy pisemnej będącej historycznym lub teoretycznym opracowaniem zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej, bądź referującej i dokumentującej problematykę artystyczną i techniczną realizowanych prac projektowych.
  • Ustną obronę pracy dyplomowej przed Komisją ds. Egzaminów Dyplomowych.

Absolwent Wydziału Tkaniny i Ubioru uzyskuje tytuł magistra sztuki na kierunku wzornictwo w zakresie wybranej specjalności: ubiór, tkanina, biżuteria, tkanina drukowana.

Wydział posiada uprawnienia do przewodów kwalifikacyjnych doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w zakresie dyscyplin: tkanina i ubiór.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP