Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opz

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 – wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do góry
Poprzednia wersja strony ASP