Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do góry
Poprzednia wersja strony ASP