Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – wzór umowy – nieaktualny


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 5 – wzór umowy – nieaktualny


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2

Modyfikacja SIWZ – 2


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik nr 5 – wzór umowy – aktualny


Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do góry
Poprzednia wersja strony ASP