Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz oferty – nieaktualny

Załącznik nr 2a – JEDZ w formacie xml

Załącznik nr 2b – JEDZ w formacie pdf

Załącznik nr 3 – instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 3 do umowy – wzór harmonogramu

Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5 – przedmiary robót

Załącznik nr 6 – pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 – wykaz robót budowlanych

Klucz publiczny


Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertyaktualny


Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Informacja z otwarcia ofert

Wzór – oświadczenie o grupie kapitałowej


Zawiadomienie o wyborze oferty

do góry
Poprzednia wersja strony ASP