Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 – 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót

Załącznik nr 10 – STWiOR

Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia – robota budowlana

Załącznik nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia – obsługa serwisowa dźwigu


Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie – grupa kapitałowa


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

do góry
Poprzednia wersja strony ASP