Ważne informacje

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że z dniem 25 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

 1. W świetle decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. można prowadzić w siedzibie uczelni zajęcia dydaktyczne w ograniczonym wymiarze czasu (korekta) dla:
  • dyplomantów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  • studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których prace zaliczeniowe wymagają realizacji na warsztatach uczelni (zgodnie z załączonym harmonogramem),
  • dla studentów i doktorantów, których kształcenie w ramach zajęć nie może być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, albo zajęć, w których wykorzystanie tych metod i technik mogłoby znacząco wpływać na efektywność kształcenia.
 2. Promotorzy oraz pozostali pedagodzy zgłaszają nazwiska studentów, konkretną datę oraz godziny pobytu na terenie uczelni, co zostanie odnotowane przez ochronę budynku. Należy uwzględnić odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami i pobytami w celu zdezynfekowania mebli, klamek itd.
 3. Należy pamiętać o ograniczeniu liczby osób przebywających na terenie uczelni – nie więcej niż 1 osoba na 15 m.
 4. Promotorzy i pozostali pedagodzy otrzymają w recepcji uczelni przyłbicę, maseczkę, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk, sprzętu i przedmiotów przywiezionych przez studenta, studenci otrzymają nową maseczkę i rękawiczki, które mają wykorzystać podczas korekty czy pracy na terenie uczelni.
 5. Podczas spotkania i samodzielnej pracy należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz dystans minimum 2 m między osobami.
 6. Udział w tak prowadzonych zajęciach będzie wymagał zgody zarówno studentów, jak i pedagoga prowadzącego.
 7. W przypadku dyplomów w Instytucie Ubioru wyklucza się realizację pokazu z wykorzystaniem modelek oraz poza terenem uczelni. Dozwolone są tylko stacjonarne prezentacje kolekcji na manekinach przygotowane osobiście przez dyplomantów na terenie Akademii.
 8. Pracownicy pionu wsparcia dydaktycznego muszą poinformować Kanclerza o planowanych działaniach na warsztatach w związku z realizacjami dyplomowymi i dochować wszelkich zaleceń w kontakcie z dyplomantami.
 9. Pracownicy dziekanatów, sekretariatów dziekanów, sekretariatów dyrektorów instytutów, rektoratu, prorektoratu, kancelarii itd. otrzymają przyłbice, maseczki ochronne, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. Pomieszczenia zostaną oznakowane tak, by interesanci zachowywali należytą odległość (2 m) podczas załatwiania sprawy (według komunikatu kanclerza).
 10. Wszystkie obrony dyplomów oraz zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2019/2020 mogą się odbywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 11. Pracownicy biblioteki mający bezpośredni kontakt z osobami wypożyczającymi lub zdającymi książki także zostaną zabezpieczeni przyłbicami, maseczkami i rękawiczkami. Zwracane książki będą podlegały 14-dniowej kwarantannie (według komunikatu kanclerza).
 12. Wszystkich pracowników administracji podejmujących pracę na uczelni po przerwie, od 25.05.2020 r., zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń, stosowania maseczek i przyłbic, dezynfekowania rąk i sprzętów oraz zachowywania zalecanego dystansu. Pracownicy administracji będą pracować w systemie dyżurów (plan dyżurów będzie opracowywany przez kierowników poszczególnych działów lub uzgadniany z bezpośrednimi przełożonymi).
 13. Wszystkie pomieszczenia administracji i biblioteki dedykowane interesantom zostaną oznakowane taśmami poziomymi blokującymi bezpośredni dostęp do pracownika.
 14. Dział Gospodarczy zapewni dyżury pań sprzątających w celu dezynfekowania wykorzystywanych pomieszczeń podczas spotkań ze studentami.
 15. Dział Techniczny ma być dyspozycyjny wobec potrzeb zgłaszanych przez promotorów i dyplomantów oraz realizować bieżące zadania ordynowane przez Kanclerza.
 16. Wszystkie osoby wchodzące do uczelni będą miały mierzoną temperaturę przez upoważnionego pracownika.
 17. W odniesieniu do załączonego rozporządzenia organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, Senat, rady wydziału, kolegia kierunkowe, Rada ds. Stopni, Rada Uczelni, Komisja Wyborcza Akademii (organizacja wyborów) oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

Zwracam się do Państwa o rozważne decyzje dotyczące obecności studentów i pedagogów na terenie uczelni i analizę możliwości przeprowadzenia jak największej liczby zaliczeń i egzaminów drogą elektroniczną.

W nadziei, że pozostajecie w zdrowiu
serdecznie pozdrawiam
Jolanta Rudzka Habisiak

do góry