Ważne informacje

Szanowni Państwo,

W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń spowodowanych pandemią informuję że od dnia 18.05.2020 r. w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi obowiązywać będzie:

Regulamin bezpiecznego powracania do pracy przez Administrację ASP w Łodzi

Po zidentyfikowaniu zagrożenia fizycznego, biologicznego, chemicznego oraz przeprowadzeniu oceny ryzyka w środowisku uczelni wprowadza się następujące zasady wykonywania pracy przez Administrację ASP w Łodzi:

  • Pracownicy Administracji wchodząc na teren uczelni będą mieć mierzoną temperaturę przez upoważnionego pracownika. Następnie otrzymają przyłbice, maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.
  • Wszystkich pracowników administracji powracających do pracy od dnia 18.05.2020 r., zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń, stosowania maseczek i przyłbic, dezynfekowania rąk i sprzętów oraz zachowywania zalecanego dystansu.
  • Pracownicy administracji będą pracować w systemie dyżurów (plan dyżurów będzie opracowywany przez kierowników poszczególnych Działów lub uzgadniany z bezpośrednimi przełożonymi). Praca powinna odbywać się w systemie rotacyjnym, tak aby w każdym pomieszczeniu przebywał tylko jeden pracownik.
  • Informacja o obowiązujących dyżurach w ramach danego Działu Administracji powinna zostać wywieszona na drzwiach pomieszczeń biurowych, aby umożliwić studentom - dyplomantom studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także pracownikom uczelni kontakt i uzyskanie potrzebnej informacji. Rekomenduję dyżury pracowników w godzinach: 10.00 – 13.00, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do kierowników poszczególnych Działów. Kierownicy Działów powinni zadbać o wywieszenie na drzwiach pomieszczeń swojego Działu informacji z numerami telefonów do osób wyznaczonych do kontaktów ze studentami i osobami z zewnątrz, które będą chciały uzyskać informację poza godzinami obowiązujących dyżurów (powyższe informacje zostaną również umieszczone na stronie internetowej uczelni).
  • Wszystkie pomieszczenia administracji dedykowane obsłudze interesantów zostaną oznakowane taśmami poziomymi blokującymi bezpośredni dostęp do pracownika. Pomieszczenia zostaną oznakowane tak, by interesanci zachowywali należytą odległość (2 m) podczas załatwiania sprawy.
  • Pracownicy Administracji, którzy nie zostaną wyznaczeni do pełnienia dyżurów od dnia 18.05.2020 r, kontynuują pracę zdalną.

Z poważaniem
Piotr Statucki
Kanclerz ASP w Łodzi

 

Pismo Kanclerza

do góry