Ważne informacje

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem z dnia 13 maja 2020 roku dotyczącym znoszenia obostrzeń spowodowanych pandemią informuję, że z dniem 18 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do uczelni będą miały mierzoną temperaturę przez upoważnionego pracownika.
 2. Do podjęcia zajęć dydaktycznych w ograniczonym wymiarze czasu (korekta) i wstępu na uczelnię upoważnieni są, w świetle decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  wyłącznie dyplomanci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 3. Promotorzy powinni wskazać w piśmie do Dziekanów i Kanclerza tylko te osoby, których dyplomy są na tyle zaawansowane, by mogły być obronione w czerwcu br.
 4. Każdy promotor zgłasza nazwisko studenta, konkretną datę oraz godzinę spotkania na terenie uczelni, co zostanie odnotowane przez ochronę budynku. Należy uwzględnić odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami w celu zdezynfekowania mebli, klamek itd.
 5. Należy pamiętać o ograniczeniu liczby osób przebywających na terenie uczelni – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.
 6. Promotor otrzyma w recepcji uczelni przyłbicę, maseczkę, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk, sprzętu i przedmiotów przywiezionych przez studenta, student otrzyma nową maseczkę i rękawiczki, które ma wykorzystać podczas korekty.
 7. Podczas spotkania należy zachować wszelkie środki ostrożności oraz dystans minimum 2 m między osobami.
 8. Udział w tak prowadzonych zajęciach będzie wymagał zgody zarówno studentów, jak i pedagoga prowadzącego.
 9. Po złożeniu pisma do Kanclerza uczelni i za zgodą promotora dopuszcza się obecność studenta na terenie uczelni na warsztatach i w pracowniach warsztatowych w celu zrealizowania pracy dyplomowej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dystansu minimum 2 m między osobami.
 10. Pracownicy pionu wsparcia dydaktycznego muszą poinformować Kanclerza o planowanych działaniach na warsztatach w związku z realizacjami dyplomowymi i dochować wszelkich zaleceń w kontakcie z dyplomantami.
 11. Pracownicy dziekanatów, sekretariatów dziekanów, sekretariatów dyrektorów instytutów, rektoratu, prorektoratu, kancelarii itd. otrzymają przyłbice, maseczki ochronne, rękawiczki i płyn do dezynfekcji. Pomieszczenia zostaną oznakowane tak, by interesanci zachowywali należytą odległość (2 m) podczas załatwiania sprawy.
 12. Pracownicy biblioteki mający bezpośredni kontakt z osobami wypożyczającymi lub zdającymi książki także zostaną zabezpieczeni przyłbicami, maseczkami i rękawiczkami. Zwracane książki będą podlegały 14-dniowej kwarantannie.
 13. Wszystkich pracowników administracji podejmujących pracę na uczelni po przerwie, od 18.05.2020 r., zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń, stosowania maseczek i przyłbic, dezynfekowania rąk i sprzętów oraz zachowywania zalecanego dystansu. Pracownicy administracji będą pracować w systemie dyżurów (plan dyżurów będzie opracowywany przez kierowników poszczególnych działów lub uzgadniany z bezpośrednimi przełożonymi).
 14. Wszystkie pomieszczenia administracji i biblioteki dedykowane interesantom zostaną oznakowane taśmami poziomymi blokującymi bezpośredni dostęp do pracownika.
 15. Dział Gospodarczy zapewni dyżury pań sprzątających w celu dezynfekowania wykorzystywanych pomieszczeń podczas spotkań ze studentami.
 16. Dział Techniczny ma być dyspozycyjny wobec potrzeb zgłaszanych przez promotorów i dyplomantów oraz realizować bieżące zadania ordynowane przez Kanclerza.

Apeluję do Państwa o poważne potraktowanie powyższego zarządzenia w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Od Państwa postawy i odpowiedzialności zależy, czy zniesienie obostrzeń i umożliwienie dyplomantom podejścia do dyplomów stanie się naszym wspólnym sukcesem i nie przyniesie zdrowotnych konsekwencji, czy też uczelnia będzie musiała ponownie wprowadzić ograniczenia.

Z wielką troską o Państwa zdrowie
i pozdrowieniami

Jolanta Rudzka Habisiak

do góry