I

  1. Wszystkie zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty, zajęcia WF, seminaria i proseminaria oraz inne zajęcia (w tym na studiach podyplomowych), których realizacja z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest możliwa, przechodzą w tryb kształcenia zdalnego. 
  2. W przypadku zajęć artystycznych, warsztatowych, projektowych, których realizacja nie może być prowadzona w całości z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość, ich realizacja może się odbywać w siedzibie uczelni przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i  przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach (informacja w intranecie – zakładka budynki Akademii).
  3. W przypadku zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich mogą być one prowadzone w siedzibie uczelni przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.  
  4. Dziekani, Kierownik Doktoranckich Studiów Środowiskowych w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia ustalą listę zajęć, które będą się odbywać w siedzibie uczelni zgodnie z ustępami 2 i 3. 

II

  1. W związku z zajęciami prowadzonymi bezpośrednio w siedzibie uczelni oraz korzystaniem z jej infrastruktury obowiązują zasady określone w Komunikacie nr 2/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10 września 2020 r. 

Komunikat Rektora nr 4

do góry