Senat

Uchwały Senatu

Uchwała nr 186/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 listopada 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborczego członków pierwszej Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi funkcjonującej w roku akademickim 2019/2020. oraz terminarza wyborów do tej Rady.


Uchwała nr 185/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2019 roku

W sprawie: dostosowania programów studiów prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin artystycznych..


Uchwała nr 179/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 września 2019 roku

W sprawie: uchwalenia przez Senat Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 178/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 września 2019 roku

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr. hab. Macieja Rawluka.


Uchwała nr 176/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 września 2019 roku

W sprawie: dostosowania programów studiów prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin artystycznych.


Uchwała nr 175/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie: zmiany treści uchwały nr 162/19/ k16-2o Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla członków pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 174/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy PROMESY


Uchwała nr 173/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie: przyjęcia przez Senat projektu Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 172/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Izabeli Wyrwy.


Uchwała nr 171/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Małgorzaty Lachman-Alwasiak.


Uchwała nr 170/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie: zmiany wzoru dyplomów doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki.


Uchwała nr 169/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 czerwca 2019 roku

W sprawie: prowizorium rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 168/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Magdaleny Soboń.


Uchwała nr 167/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie: ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2023/2024.


Uchwała nr 166/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021


Uchwała nr 165/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, oraz sposobu jej przeprowadzenia, zakresu egzaminu wstępnego a także limitu przyjęć, na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020


Uchwała nr 164/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za 2018 rok


Uchwała nr 162/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi


Uchwała nr 161/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie: powołania przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 160/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Senatu: - nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki - nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych - nr 155/19/k16-20 z dnia 20.05.2019 w sprawie: zmiany uchwały Senatu nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki oraz uchwały Senatu nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych.


Uchwała nr 159/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Senatu nr 32/13/k12-16 z dnia 15.04.2013 roku w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagari Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego


Uchwała nr 158/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: zgłoszenia kandydatury na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.


Uchwała nr 157/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 156/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat.


Uchwała nr 155/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Senatu nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólno akademicki oraz uchwały Senatu nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych.


Uchwała nr 154/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz uczestnika studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 153/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie: prowizorium rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 152/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Senatu z dnia 25 marca 2019 nr 144A/19/K 16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi


Uchwała nr 151/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Senatu: - z dnia 25 marca 2019 nr 144/19/K16-20 w sprawie: ustaleń związanych z projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - oraz z dnia 25 marca 2019 nr 144A/19/K 16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 150/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

W sprawie: uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 149/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

W sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemitiskiego w Łodzi.


Uchwała nr 148/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

W sprawie: prowizorium rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 147/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2019 r.

W sprawie: uzupełnienia składu komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów człoknów Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 146/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów liii stopnia, stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz niestacjonarnych studiów liii stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020


Uchwała nr 145/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych.


Uchwała nr 144B/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: powołania komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 144A/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 144/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: ustaleń związanych z projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania pierwszej Rady Uczelni Akadmii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 143/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 142/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie: zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 141/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie: limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia liii stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 140/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie: ustalenia osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 139/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa Zbigniewowi Jerzemu Antkowiakowi


Uchwała nr 138/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie: zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Malarstwa i Rysunku na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 137/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 lutego 2019 r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 136/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r.

W sprawie: prowizorium rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 135/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: zmieniająca Uchwałę nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.


Uchwała nr 134/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.


Uchwała nr 133/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.


Uchwała nr 132/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 131/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 130/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 129/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Jerzemu Antkowiakowi.


Uchwała nr 128/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: zmiany osobowej w składzie senackiej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich


Uchwała nr 127/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia zmian do Regulaminu Samorządu Studenckiego zatwierdzone przez Senat uchwała dnia 26.04.2018 nr 95/18/k 16-20


Uchwała nr 126/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 125/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2019 rok


Uchwała nr 124/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 123/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.

W sprawie: zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 122/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Przemysława Tomaszewskiego.


Uchwała nr 121/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.

W sprawie: zmiany osobowej w składzie senackiej Komisji ds. statutu


Uchwała nr 120/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.

W sprawie: uzupełnienia i zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 119/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 118/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Grendy.


Uchwała nr 117/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Wojciecha Ledera.


Uchwała nr 116/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: uzupełnienia komisji senackich o przedstawicieli studentów


Uchwała nr 115/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: opinii o nadanie prof. Stefanowi Gierowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Uchwała nr 114/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 czerwca 2018 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie środków na realizację inwestycji budowlanej na Księżym Młynie w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu


Uchwała nr 113/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: zmiany osobowej w składzie senackiej Komisji ds. statutu


Uchwała nr 112/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: wzoru umów O warunkach odpłatności za studia dla studentów rozpoczynających studia oraz wznawiających studia w roku akademickim 2018/2019.


Uchwała nr 111/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r.

W sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.


Uchwała nr 110/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28.05.2018 r.

W sprawie: wzoru dyplomów 


Uchwała nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 r.

W sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze mińskiego w Łodzi niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępn ego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów


Uchwała nr 108/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28.05.2018 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 107/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia opracowania opinii Panu profesorowi Grzegorzowi Sztabińskiemu o kandydacie, do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w osobie Pana profesora Stefana Gierowskiego


Uchwała nr 106/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Zbigniewa Nowickiego.


Uchwała nr 105/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Sztuk Wizualnych na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 104/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 103/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zmiany osobowej w składzie senackiej Komisji ds. Regulaminu Studiów


Uchwała nr 102/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: Senat uchyla własną uchwałę z dnia 24.04.2017 nr 47/17/k16-20 W sprawie utworzenia funduszu stypendialnego stypendiów doktoranckich dla doktorantów stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich.


Uchwała nr 101/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: uchwalenia zmian do regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 100/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 99/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów l i II stopnia na Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 98/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów l i II stopnia na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Tkaniny i Ubioru w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 97/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie:
- studiów stacjonarnych
- studiów niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019.


Uchwała nr 96/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zmian do Regułaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego Uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałą nr 131/15/kI2-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą nr 43/17/kI6-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do Regułaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 56/17/kI6-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/kI6-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r. 


Uchwała nr 95/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego


Uchwała nr 94/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.

W sprawie: zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 93/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za 2017 rok


Uchwała nr 92/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 91/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9.02.2018r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ludwiki Żytkiewicz-Ostrowskiej.


Uchwała nr 90/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów Ii II stopnia na Wydział Sztuk Wizualnych, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rysunku w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 89/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.

W sprawie:limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia liii stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 


Uchwała nr 88/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.

W sprawie: zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Tkanina i Ubiór na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 87/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.02.2018r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 86/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.02.2018r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok Dokonuje się następujące zmiany: w kosztach utrzymania domu studenta zwiększa się o 3,4 tys. zł 


Uchwała nr 85/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marty Tomczyk.


Uchwała nr 84/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r.

W sprawie: uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii


Uchwała nr 83/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 82/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r.

W sprawie: uzupełnienia składu komisji senackich


Uchwała nr 81/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.

W sprawie: zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 80/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok


Uchwała nr 79/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 78/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jakuba Balickiego.


Uchwała nr 77/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Ciesielskiego. 


Uchwała nr 76/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Habisiak-Matczak.


Uchwała nr 75/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Wasiak.


Uchwała nr 74/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok bez działalności kulturalnej


Uchwała nr 73/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 72/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów dostosowanych do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 


Uchwała nr 71/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku dostosowanych do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 


Uchwała nr 70/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: dotycząca zmiany Uchwały nr 40/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 w zakresie Wydziału Tkaniny i Ubioru. 


Uchwała nr 69/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych, na kadencję 20 16-2020


Uchwała nr 68/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.09.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marka Saka.


Uchwała nr 67/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: wyłonienia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Uchwała nr 66/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.

W sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa prof. Józefowi Robakowskiemu


Uchwała nr 65/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.09.2017 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 64/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.

W sprawie: wzorów umów za usługi edukacyjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności za studia


Uchwała nr 63/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.

W sprawie: wzoru dyplomów 


Uchwała nr 62/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 61/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.

W sprawie: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego a Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za Iata 2017-2019. 


Uchwała nr 60/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Grafiki i Malarstwa „ Radzie Wydziału Tkaniny i Ubioru, Radzie Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz, na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 59/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających


Uchwała nr 58/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia


Uchwała nr 57/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów stacjonarnych nieodpłatnych oraz prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych odpłatnych.


Uchwała nr 56/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: sprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich StudiówbŚrodowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.


Uchwała nr 55/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: uchwalenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 


Uchwała nr 54/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: uchwalenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. oraz na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych (cudzoziemców) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 53/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - rekrutacja na rok akademicki 2017/2018


Uchwała nr 52/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego i limitu przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek malarstwo Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018


Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów


Uchwała nr 50/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 49/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2017 r.

W sprawie: warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Srodowiskowych prowadzonych w formie:
- studiów stacjonarnych
- studiów niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018. 


Uchwała nr 48/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Stachlewskiego. 


Uchwała nr 47/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.

W sprawie: utworzenia funduszu stypendialnego stypendiów doktoranckich dla doktorantów stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich


Uchwała nr 46/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Józefowi Robakowskiemu.


Uchwała nr 45/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.

W sprawie: uzupełnienia składu komisji senackich


Uchwała nr 44/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 43/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego Uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 131/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Srodowiskowych zatwierdzonego uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. 


Uchwała nr 42/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. 


Uchwała nr 41/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.

W sprawie: uchwalenia zmian do regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 40/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych l i ll stopnia na rok akademicki 2017/2018


Uchwała nr 39/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok


Uchwała nr 38/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za 2016 rok


Uchwała nr 37/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.

W sprawie: limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów l i ll stopnia oraz stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich na rok akademicki 2017/2018


Uchwała nr 36/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.

W sprawie: limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia l i ll stopnia oraz stacjonarne studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018 w ramach potwierdzania efektów uczenia się wAkademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 35/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.

W sprawie: zmiany Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uchwalonego uchwałą nr 158/16/k12-16 z dnia 15 lutego 2016 r.


Uchwała nr 34/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKiDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.


Uchwała nr 33/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: Uchwały nr 1/l/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 stycznia 2017 roku w sprawie: poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.


Uchwała nr 32/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Leszka Orlewicza.


Uchwała nr 31/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Malarstwa i Rysunku


Uchwała nr 30/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKiDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.


Uchwała nr 29/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok


Uchwała nr 28/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.

W sprawie: zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 27/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.

W sprawie: składu ilościowego Rady Wydziału Malarstwa i Rysunku na kadencję 2016- 2020


Uchwała nr 26/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.

W sprawie: składu ilościowego Kolegium Elektorów Wydziału Malarstwa i Rysunku na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 25/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.

W sprawie: Wyrażenie zgody na podjęcie oraz kontynuowanie dodatkowe zatrudnienie Prorektora Mariusza Łukawskiego


Uchwała nr 24/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.

W sprawie: Stawki wynagrodzeń na studiach podyplomowych dla prowadzących zajęcia ze szczególnymi osiągnięciami, a nieposiadającymi tytułu naukowego


Uchwała nr 23/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.

W sprawie: utworzenia kierunku studiów MALARSTWO na Wydziale Malarstwa i Rysunku


Uchwała nr 22/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 21/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.

W sprawie: powołania przewodniczących stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016-2020.


Uchwała nr 20/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016r.

W sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok


Uchwała nr 19/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016r.

W sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKIDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.


Uchwała nr 18/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.

W sprawie: przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za rok 2016.


Uchwała nr 17/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Tyczkowskiego.


Uchwała nr 16/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Rafała Sobiczewskiego. 


Uchwała nr 15/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Michalika.


Uchwała nr 14/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Kucharskiego.


Uchwała nr 13/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Wojtyniak-Dębińskiej.


Uchwała nr 12/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.0 9.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Sak.


Uchwała nr 11/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Czudak.


Uchwała nr 10/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Lidii Choczaj.


Uchwała nr 9/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pi~knych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Gabriela Kołata.


Uchwała nr 8/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza Kacy.


Uchwała nr 7/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Karczewskiego.


Uchwała nr 6/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 września 2016 r.

W sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności za studia


Uchwała nr 5/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 września 2016 r.

W sprawie: zmiany limitów przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017


Uchwała nr 4/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie: wprowadzająca wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe na Doktoranckich Studiach Środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 3/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie: określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 2/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016r.

W sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok


Uchwala nr 1/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.

W sprawie: powołania składu stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016-2020. 

do góry
Poprzednia wersja strony ASP