Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna P Kazimierz Piotrowski

Galeria wykładowców

Kazimierz Piotrowski

Wydział Sztuk Wizualnych
Kazimierz Piotrowski


dr Kazimierz Piotrowski (ur. w 1964) – historyk, krytyk i filozof sztuki. W latach 1984 - 89 studiował historię sztuki i dodatkowo filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawę doktorską Awangarda w defensywie. Chwistek, Strzemiński, Hiller i Ozenfant, Gleizes w latach 30-tych, napisana pod kierunkiem prof. Stefana Morawskiego, obronił w 2000 roku w Instytucie Sztuki PAN w 2000 roku. Od 1990 do 2003 roku pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, pełniąc jako kustosz w 2001 roku funkcję kuratora Zbiorów Rzeźby, a następnie kuratora Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni. W roku akademickim 2003/2004 wykładał estetykę w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie, w następnym 2004 / 2005 roku historię sztuki w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz filozofię kultury na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi. Od 2005 roku jest adiunktem w Katedrze Teorii i Historii Sztuki ASP w Łodzi, gdzie wykłada filozofię i historię sztuki XX wieku, w tym malarstwa współczesnego, oraz wybrane zagadnienia sztuki aktualnej. Jest autorem ponad 160 publikacji z zakresu krytyki, historii i filozofii sztuki XX i XXI wieku, oraz kuratorem wystaw.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


WYBRANE PUBLIKACJE

The Veer Towers of the New Modernism: Proceduralism or Timocracy?, „Art Inquiry” 2016, nr 18, s. 67 - 86, cejsh.icm.edu.pl

Tmesis – Cutting Age. System mody: od bazy do para-bazy, [w:] Teatr, teatralizacja, performatywność, pod red. T. Pękali, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 345 - 364.

Barthes a kontekstualizm, [w:] Imperium Rolanda Barthesa, pod red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, A. Machtyl, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 107 - 115.

The Linguistic Turn in Conceptualism and After, „Art Inquiry” 2015, nr 17, s. 145 - 166, cejsh.icm.edu.pl

Kontekstualizm 'zamazujący' postmodernizmu we 'Freedom and Limitation' (1985) Jana Świdzińskiego [w:] 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red.: K. Budrowskiej, W. Gardeckiego i E. Jurkowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 391 - 402.

The Taming of Irreligion. Essay on Abuse of the Non-Sacred Idea, „Art Inquiry” 2014, nr 16, s. 215 - 242, cejsh.icm.edu.pl

Metafizyka i perwersja. Problem ontogenezy w monadologii Witkacego, [w:] Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a problem metafizyki, pod red. T. Pękali, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 127 - 139.

Potwierdzenie braku wiary. O bluźnierstwie i rytualizacji irreligii, „Studia Kulturoznawcze” 2014, nr 2, s. 87 - 100, issuu.com

O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania, „Sztuka i Dokumentacja” 2013, nr 9, s. 79 - 91, cejsh.icm.edu.pl

O rozkwicie i upadku kultu gracji. Śmiałość vs świętość – tymotejski motyw rzeźby, (red.) K. Flader, D. Jaszewska, W. Kawecki, B. Klocek di Biasso, E. Mazur, N. Mojżyn, J. S. Wojciechowski, M. Wrześniak, D. Żukowska - Gardzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2013, s. 217 - 251.

Appendix do „Demona intelektu" Witkacego. Wokół sporu o metafizykę, logistykę i dziejowy optymizm, [w:] Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17 - 19 września 2009, pod red. J. Deglera, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2013, s. 289 - 305.

Czy człowiek istnieje tylko konceptualnie? Antropologiczny wątek w myśli Kosutha i Świdzińskiego, „Dyskurs” 2013, nr 16, s. 250 - 274, cejsh.icm.edu.pl

Acutum ingenium. Asteiologiczny motyw w estetyce i sztuce, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 24, s. 151 - 168, cejsh.icm.edu.pl

The Promises of Unism, Zonism, Contextualism, and (Dia)Critical Art. Some Aspects of Performativity in Polish Art (1923 - 2008), „Art Inquiry” 2012, nr 14, s. 119 - 146.

Konceptualizm jako konceptyzm, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6, s. 109 - 117, www.doc.art.pl

The Metacritic of Mieczysław Wallis, [w:] History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, ed. by J. Malinowski, Society of Modern Art in Toruń, Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń 2012, p. 35 - 40.

Jan Świdziński i nieszczęśliwa świadomość (od unistycznej do kon-tekstualnej redukcji), „Sztuka i Dokumentacja” 2011, nr 5, s. 91 - 93.

Dialektyka i doskonałość brzydoty (od satanizmu do nowoczesności totalitarnej), [w:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Wydawnictwo Libron, Kraków 2011, s. 23 - 29.

Estetyka niemonotoniczna. Implikacje sporu konceptualizm vs kontekstualizm, [w:] Konteksty sztuki – konteksty estetyki. Perspektywy estetyki, pod red. K. Wilkoszewskiej i A. Zeidler-Janiszewskiej, Officyna Wydawnictwo, Łódź 2011, s. 259 - 268.

Ingenium – zmysłowość – rozum, [w:] Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, pod red. A. Pobojewskiej, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, s. 157 - 168.

Wstrętna prostytucja duszy. O apostazji Stanisława Przybyszewskiego, „Czas Kultury” 2010, nr 2, s. 62 - 68.

Spektakularne ucieczki ze spektaklu (scientia ludorum dzisiaj), [w:] Spektakle zmysłów, pod red. A. Wieczorkiewicz i M. Kostaszuk-Romanowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 205 - 220.

Witkacy jako taumaturg, [w:] Przyszłość Witkacego, pod red. T. Pękali, Universitas, Kraków 2010, s. 61 - 70.

Autokracja materii (estetyka jako asteiologia), [w:] Materia sztuki, pod. red. M. Ostrowickiego, Universitas, Kraków 2010, s. 355 - 364.

Historia sztuki wobec daru (między odpowiedzialnością a taumaturgią), [w:] Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, 19 - 21 listopada 2009, pod red. J. Jarzewicza, J. Pazdera, T. J. Żuchowskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2010, s. 81 - 89.

Skopofilia a problem transmedialności w sztuce, [w;] Sztuka w przestrzeni transmedialnej, pod. red. T. Załuskiego, wyd. ASP w Łodzi, Łódź 2010, s. 112 - 122. Estetyka jako asteiologia, „Sztuka i Filozofia” 2010, t. 36, s. 30 - 37, bazhum.muzhp.pl

The Trauma of Sense. Declarations, Manifestations and Institutions of Andrzej Partum, „Art Inquiry” 2010, nr 12, s. 143 - 168.

Prawda prowokacji (o dziejowej misji irreligii), [w:] Artystów gry z kulturą, pod. red. A. Kisielewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 91 - 109.

Jan Świdziński w poszukiwaniu logiki bez cierni / Jan Świdziński in Search of Logic without Thorns, [w:] Global Communication Festival, pod red. Ł. Guzka i B. Łukasiewicza, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Radom 2009, s. 20 - 25.

Krzysztof Zarębski. Erotematy słabnącego Erosa. Przyczynek do dziejów sztuki performance w Polsce i Stanach Zjednoczonych po 1968 roku, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Radom 2009.

Hommage à Jan Świdziński (Próba wprowadzenia do 'sztuki jako sztuki kontekstualnej'), „Sztuka i Dokumentacja” 2009, nr 1, s. 5 - 21, www.doc.art.pl

Chrystus jest zasadą twórczej nowości (kwestia artystycznej modernizacji chrystologii), [w:] Antoni Rząsa. Los człowieka. Rozważania wokół problemu duchowości w sztuce, „Seminaria Orońskie”, t. VI, pod red. M. Knorowskiego, CRP w Orońsku, Orońsko 2008, s. 49 - 56.

Estetyka jako asteiologia, [w:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, pod red. A. Brożek i J. Jadackiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 491- 492.

Rzeźba asteiczna (próba konstrukcji pojęcia), [w:] Rzeźba w Polsce (1945 - 2008), „Rocznik – Rzeźba Polska”, t. XIII, pod red. K. Chrudzimskiej - Uhery i B. Gutowskiego, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2008, s. 39 - 46.

Mamidło. Kobieta jako fenomen nasycony, wyd. Fundacji PSW Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa 2007 [pol., ang.].

Sztuka w czasach pogardy. Moderna w pułapce szaleństwa albo przestępstwa, ,,Czas Kultury” 2006, nr 1, s. 54 - 61.

Rytm jako podżegacz czy narzędzie naprawy człowieka? Eurytmia a pojęcie rytmu w dyskursie awangardy (od bohemy do kryzysu lat 30-tych – diagnoza Alberta Gleizesa), [w:] W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, pod. red. K. Nowakowskiej - Sito, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 183 - 198.

Religia, muzeum i uzupełnienie – historia sztuki bez historii sztuki (w Polsce), [w:] Historia sztuki po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004 r., pod red. Ł. Kiepuszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 213 - 226.

Esej o instynkcie, ,,A.S.P. - Zeszyty” 2006, nr 20/21, s. 2 - 10.

Zagadnienie anomii w religii i w sztuce, Rocznik ,,Rzeźba Polska”, t. XII: Sztuka w przestrzeni duchowej, CRP w Orońsku, Orońsko 2006, s. 83 - 87.

Strzemiński i Chwistek – spór o esencjalizm w kontekście krytyki pseudomodernizmu, [w:] Władysław Strzemiński – uniwersalne oddziaływanie idei, pod. red. G. Sztabińskiego, wyd. ASP w Łodzi, Łódź 2005, s. 37 - 50.

Rzeźbienie architektury – architektonizacja rzeźby (impuls Secesji a projektowanie Dunikowskiego, Szukalskiego i Kobro), [w:] Rzeźba – Architektura. Wzajemne relacje i strategie, ,,Rzeźba Polska”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2005, s. 33 - 39.

Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), Galeria XX1 i Galeria Program, Warszawa 2004.

Wittig a sztuka sanacyjna – od sztuki niedoli do sztuki narodowej, ,,Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 2004, nr 4, s. 53 - 57.

Dunikowski i Brzozowski – kwestia bezdziejowości: między chrystianizmem a modernizmem, ,,Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 2004, nr 3, s. 40 - 46.

Przemyśleć granice sztuki w granicach (filozofii) religii, ,,A.S.P. – Zeszyty” 2004, nr 16/17, s. 8 - 12.

Antyunizm Leona Chwistka – o defensywnej fazie awangardy lat trzydziestych, ,,Artium Questiones” 2004, Rocznik XV, s. 138 - 179, repozytorium.amu.edu.pl

Zwycięstwo pseudoawangardy – socjomorficzne aspekty sztuki i krytyki lat 90., [w:] Sztuka lat 90., „Seminaria Orońskie”, t. V, CRP w Orońsku, Orońsko 2003, s. 19 - 28.

Irreligia Buntu. Geneza i morfologia poznańskiej apostazji, [w kat.:] Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917 - 1925, pod red. G. Hałasy i A. Salamon, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2004, s. 119 - 139.

Nowe widzenie i tropizmy (Hiller i Ozenfant). O defensywnej fazie awangardy, [w kat.:] Karol Hiller 1891 - 1939. Nowe widzenie, opr. Z. Karnicka i J. Ładnowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2002, s. 16 - 26.

Witkacy wobec strefizmu, [w:] Witkacy, pod red. A. Żakiewicz, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk 2000, s. 37 - 52.

Czy kobiety w ogóle mogą być sprawiedliwe? – perspektywa kobiety wg. Nietzschego, [w:] Sztuka kobiet, pod. red. J. Ciesielskiej i A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 2000, s. 108 - 119.

Awangarda w defensywie – o awangardyzacji aisthesis, ,,Kultura Współczesna” 2000, nr 3, s. 19 - 39, kulturawspolczesna.pl

On the Originality of Shrewdness – How Can One Escape from the Postmodernist Kingdom of Difference?, [w:] Challenge. International Seminar, pod red. A. Ekwińskiego we współ. z J. S. Wojciechowskim, The Vard - Seminar Foundation – Institute of Culture, Stockholm - Warszawa 1999, s. 87 - 97.

Jestże transwersalny rozum tylko personifikacją powierzchni?, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, pod red. R. Kubickiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 57 - 68.

Perspektywy dla designu przyszłości – od estetyki do anestetyki, [w:] Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, pod red. J. S. Wojciechowskiego i A. Zeidler - Janiszewskiej, Instytut Kultury, Warszawa 1998, s. 145 - 173.

Wprowadzenie; Anestetyczna perspektywa rozumu (w ujęciu Wolfganga Welscha), [w:] Promieniowanie myślokształtów – od estetyki do anestetyki, pod. red. K. Piotrowskiego, „Seminaria Orońskie”, t. III, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 1998, s. 11 - 20, 24 - 42.

Sztuka jako sztuka kontekstualna. Jan Świdziński o koegzystencji absolutyzmu i relatywizmu kulturowego, „Exit” 1996, 2, s. 1220 - 1231.

Sztuka somatycznego społeczeństwa, „Magazyn Sztuki” 1995, nr 6, s.17 - 30.

The Diacritics of Unism, [w:] Władysław Strzemiński 1893 - 1952. Materials of the Conference, Biblioteka Muzeum Sztuki, nr 3, Łódź 1995, s.138 - 151.

Diakrytyka unizmu, [w:] Władysław Strzemiński 1893 - 1952. Materiały z Sesji, Biblioteka Muzeum Sztuki, nr 2, Łódź 1994, s. 139 – 151.

Wallisowska teoria rozumienia sztuki, [w:] Wobec sztuki. Historia – krytyka – teoria, Wydawnictwo FiS, Lublin 1992, s. 97 – 106.KONFERENCJE

Obywatel sentymentalny. Janusz Bogucki w 'totalnej niemożliwości', referat wygłoszony na konferencji PRL-owskie re-sentymenty, zorganizowanej przez Zakład Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 22 - 23 XI 2016.

Biżuteria w Cutting Age. Od bazy do para-bazy, referat wygłoszony na konferencji Biżuteria miejska, zorganizowanej przez Katedrę Biżuterii i Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 21 - 22 X 2016.

Autonomia w Quarternarium. Publiczne użycie rozumu, referat wygłoszony na konferencji Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura, zorganizowanej przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Zakopane, 2 - 5 VI 2016.

Symbol (w) Cutting Age. Ceremonia odtwarzania małpy, referat wygłoszony na konferencji Rzeczy – znaki – obrazy. Kultura symboliczna w późnej nowoczesności, zorganizowanej przez Katedrę Antropologii Kultury Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, Zakład Edukacji Wizualnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Zakład Wiedzy o Kulturze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 13 V 2016.

Motywizm Leona Chwistka, referat wygłoszony na konferencji Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce, zorganizowanej przez Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 18 - 19 IV 2016.

Tmesis – Cutting Age. System mody: od bazy do parabazy, referat wygłoszony na konferencji Teatr, teatralizacja, performatywność, zorganizowanej przez Zakład Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Zakopane, 28 - 31 V 2015.

Barthes a kontekstualizm, referatu wygłoszony na konferencji Imperium Rolanda Barthesa, zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa i Zakład Semiotyki Kultury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 7 - 8 V 2015.

Kontekstualizm 'zamazujący' postmodernizmu w 'Freedom and Limitation' (1985) Jana Świdzińskiego, referat wygłoszony na konferencji 1984'. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, zorganizowanej przez Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL (UwB), Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB, Zakład Historii Społecznej XX wieku UMCS, Zakład Literatury Współczesnej UMCS, Uniwersytet w Białymstoku, 23 - 24 IV 2015.

Podwójne przyczynowanie IP. Paradoks moralności S. I. Witkiewicza, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia?, Muzeum Pomorza Środkowego, 17 - 20 IX 2014.

Metafizyka i perwersja. Problem ontogenezy w monadologii Witkacego, referat wygłoszony na konferencji Witkacy w kontekstach, zorganizowanej przez Zakład Estetyki, Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Zakopane, 22 - 25 V 2014.

Jerzy Bereś w 'totalnej niemożliwości' – referat wygłoszony na sympozjum poświęconym życiu i twórczości Jerzego Beresia, zorganizowanym przez Katedrę Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu, 7 V 2014, ASP we Wrocławiu.

Władysław Strzemiński i problem podstaw unizmu, referat wygłoszony na konferencji Władysław Strzemiński: unizm w estetyce i sztuce, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, 20 XI 2013.

Oswajanie irreligii, referat wygłoszony podczas seminarium Sacrum i sakralizacja profanum – Profanum i profanacja sacrum?, w ramach seminarium profesorskiego Locus theologicus w sztukach wizualnych oraz grantu Locus theologicus w kulturze wizualnej, Instytut Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 12 VI 2012.

O rozkwicie i upadku kultu gracji, referat wygłoszony podczas seminarium Locus theologicus w rzeźbie, w ramach grantu Locus theologicus w kulturze wizualnej, Instytut Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 22 IV 2012.

Jan Świdziński i nieszczęśliwa świadomość (od unistycznej do kon-tekstualnej redukcji), referat wygłoszony na festiwalu Konteksty w Sokołowsku, 14 VIII 2011.

Estetyka niemonotoniczna. Implikacje sporu konceptualizm vs kontekstualizm, referat wygłoszony na II Polskim Kongresie Estetyki – 'Konteksty sztuki – Konteksty estetyki', zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, SWPS w Warszawie, 21 - 23 IX 2010.

The Metacritic of Mieczysław Wallis, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, Wydział Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 14 - 16 IX 2010.

Konceptualizm jako konceptyzm, referat wygłoszony na konferencji Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne, ludzie, znaczenia, zorganizowanej w ramach Fokus Łódź Biennale 2010, przy udziale Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 24 - 25 VI 2010.

Skopofilia a problem transmedialności w sztuce, referat wygłoszony na konferencji Sztuka w przestrzeni transmedialnej, zorganizowanej przez Międzywydziałowy Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, 7 - 8 XII 2009.

Dialektyka i doskonałość brzydoty (od satanizmu do nowoczesności totalitarnej), referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej Sztuki Nowoczesnej 'Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej', zorganizowanej przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, Toruń, 26 - 28 XI 2009.

Historia sztuki wobec daru (między odpowiedzialnością a taumaturgią), referat wygłoszony na LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 'Historia sztuki dzisiaj', zorganizowanej przez Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, 19 - 21 XI 2009.

Przyszłość parezji, referat wygłoszony na konferencji Wokół granic swobody wypowiedzi, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UŚ, Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ, Pracownia Estetyczna Instytutu Nauk o Kulturze UŚ oraz Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” w Katowicach, Katowice, 28 - 29 X 2009.

Appendix do „Demona intelektu” Witkacego. Wokół sporu o metafizykę, logistykę i dziejowy optymizm, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Witkacy: bliski czy daleki?, zorganizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Słupsk, 17 - 19 IX 2009.

Witkacy, Łódź Kaliska i czort wie kto jeszcze... (przyczynek do dziejów walki schizoidów z pyknikami w polskiej historii sztuki), referat wygłoszony na konferencji Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej (oraz dawnej) – Anarchizm grupy „Łódź Kaliska” a dyscyplina rocznicowa, zorganizowanej przez Urząd Miasta Darłowo, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum w Darłowie - Zamek Książąt Pomorskich oraz grupę „Łódź Kaliska", Darłowo, 10 - 13 IX 2009.

Jan Świdziński w poszukiwaniu logiki bez cierni, referat wygłoszony na konferencji W kontekście teraz, poświęconej doktrynie Jana Świdzińskiego w ramach Global Communication Festival, org. Ł. Guzek i B. Łukasiewicz, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Radom, 10 - 11 VIII 2009.

Spektakularne ucieczki ze spektaklu (scientia ludorum dzisiaj), referat wygłoszony na konferencji Spektakle zmysłów, zorganizowanej przez Zakład Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego, Białystok, 4 - 6 VI 2009.

Witkacy jako taumaturg, referat wygłoszony na XXXV(1) Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej 'Przyszłość Witkacego', zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Estetyczne, Zakład Estetyki UMCS i Zakład Filozofii Kultury UG, Zakopane, 29 V - 1 VI 2009.

Ingenium – zmysłowość – rozum, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Kategoria podmiotu w filozofii Wschodu i Zachodu, zorganizowanej przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Łódź, 11 - 12 V 2009.

Zmutowana progresja łódzkich artystów, referat wygłoszony na konferencji Imiona sztuki łódzkiej. Problemy malarstwa, grafiki, rzeźby i intermediów po 1956 roku, zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, 27 XI 2008.

Rzeźba asteiczna, referat wygłoszony na konferencji Rzeźba w Polsce (1945 - 2008), zorganizowanej przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Orońsko, 10 - 11 X 2008.

Estetyka jako asteiologia, referat wygłoszony na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym, zorganizowanym przez Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina i Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15 - 20 IX 2008.

Autokracja materii (estetyka jako asteiologia), referat wygłoszony na XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej 'Materia sztuki', zorganizowanej przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Estetyczne, Kraków – Przegorzały, 19 - 21 V 2008.

Prawda prowokacji (o dziejowej misji irreligii), referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej Artystów gry z kulturą, czyli Sztuka jako prowokacja, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział w Białymstoku, Zakład Kulturoznawstwa i Zakład Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu w Białymstoku, Supraśl 15 - 17 V 2008.

Chrystus jest zasadą twórczej nowości (kwestia artystycznej modernizacji chrystologii), referat wygłoszony na konferencji Antoni Rząsa. Los człowieka. Rozważania wokół problemu duchowości w sztuce, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 19 - 20 X 2007.

Ambient Painting, referat wygłoszony na konferencji Obrazy jak malowane, zorganizowanej 20 XII 2006 roku w Galerii Bielskiej BWA w związku z promocją wystawy i książki – Obrazy jak malowane, red. Jarosław Lubiak, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 2006.

Zagadnienie anomii w religii i w sztuce (wokół myśli Jeana Marie Guyau), referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji 'Sztuka w przestrzeni duchowej', Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 17 - 18 XI 2006.

Skándalon tou staurou (w perspektywie estetycznej, etycznej, religijnej i irreligijnej), referat wygłoszony na konferencji Granice sztuki globalnej. Skandal bez granic?, zorganizowanej przez Galerię Sztuki w Legnicy w ramach Legnickiego Festiwalu Srebra 2006, Hotel Qubus w Legnicy, 27 V 2006.

Les Types de réceptions de l’exposition ,,Irreligia” en Pologne, referat wygłoszony na konferencji L'exposition ,,Irreligia” (2001-2002) attaquée en justice!, Atelier 340 Muzeum, Bruksela, 19 XII 2005.

Rzeźbienie architektury – architektonizacja rzeźby. Typy relacji pomiędzy rzeźbą i architekturą (impuls Secesji a projektowanie Dunikowskiego i Szukalskiego), referat wygłoszony na konferencji poświęconej relacjom rzeźby i architektury w sztuce XX wieku, zorganizowanej przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 14 - 15 X 2005.

Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w Polsce (próba diagnozy), referat na konferencji Granice sztuki globalnej: Dekonstrukcja – Rekonstrukcja, zorganizowanej przez Galerię Sztuki w Legnicy, Hotel Qubus, 14 V 2005.

Sztuka jako gra z kontekstem, referat na konferencji Wokół znaku, zorganizowanej z okazji finisażu wystaw Inc. i Signal Box / Nastawnia, Galeria Bielska, Bielsko Biała, 4 III 2005.

Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), referat na konferencji Od monumentu do marketu. Sztuka wobec przestrzeni publicznej, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundację WRO Centrum Sztuki Mediów, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 25 - 26 XI 2004.

Irreligia – inne spojrzenie do wnętrza religii, referat na konferencji Spór o ,,Irreligię”, Teatr Nowy w Łodzi, 11 XI 2004.

Uwagi o tzw. sztuce krytycznej – na przykładzie twórczości Zbigniewa Libery, referat na konferencji Pomiędzy awangardą a postmodernizmem, Teatr Nowy w Łodzi, 22 - 23 V 2004.

Przemyśleć granice sztuki w granicach (filozofii) religii, referat wygłoszony na konferencji Granice sztuki, zorganizowanej przez Międzywydziałową Pracownię Otwartą na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 26 IV 2004.

Religia, muzeum i uzupełnienie – p o d w ó j n a historia sztuki (w Polsce), referat wygłoszony na sesji Cóż po Derridzie?, zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w Pałacu w Rogalinie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 22 - 23 IV 2004.

Strzemiński i Chwistek – spór o esencjalizm w kontekście krytyki pseudomodernizmu, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Władysław Strzemiński – uniwersalne oddziaływanie idei, ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, 20 - 21 XI 2003.

Witkacy wobec strefizmu, referat wygłoszony na konferencji Witkacy. Rozważania w sześćdziesiątą rocznicę śmierci, Muzeum Pomorza Środkowego - Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, 13 - 14 IX 1999.

On the Originality of Shrewdness – How Can One Escape from the Postmodernist Kingdom of Difference?, referat wygłoszony na polsko-szwedzkim seminarium Challenge / Wyzwanie, zorganizowanym przez The Vard - Seminar Foundation w Stockholmie i Instytut Kultury w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 23 - 24 II 1998.

Jestże transwersalny rozum tylko personifikacją powierzchni?, referat wygłoszony na sesji z udziałem prof. Wolfganga Welscha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20 III 1997.

Wprowadzenie; Anestetyczna perspektywa rozumu (w ujęciu Wolfganga Welscha), referaty wygłoszone podczas seminarium Promieniowanie myślokształtów – od estetyki do anestetyki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 24 - 27 X 1996.

Czy kobiety w ogóle mogą być sprawiedliwe? – perspektywa kobiety według Nietzschego, referat wygłoszony na seminarium poświęconym twórczości polskich artystek oraz ogólnej problematyce feminizmu, z okazji wystawy Kobieta o kobiecie, Galeria Bielska BWA w Bielsku Białej, 21 IX 1996.

Strzemińskiego krytyka poetyki 'układu rozkwitania' Tadeusza Peipera, referat wygłoszony podczas seminarium dotyczącego relacji słowa i obrazu zorganizowanego z okazji otwarcia wystawy poezji konkretnej Stanisława Dróżdża Eschatologia egzystencji, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 24 XI 1995.

Diakrytyka unizmu, referat wygłoszony na konferencji Władysław Strzemiński. W setną rocznicę urodzin, zorganizowanej przez PWSSP i Muzeum Sztuki w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, 26 - 27 XI 1993.

Wallisowska teoria rozumienia sztuki, referat wygłoszony podczas seminarium metodologicznego Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych, zorganizowanego przez oddział SHS w Lublinie, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20 - 22 XI 1990.WYSTAWY

Utopia – Dystopia – Atopia. 70 lat sztuki w łódzkiej ASP (koncept z Mody), Galeria Kobro i Centrum Promocji Mody, ASP w Łodzi, 21 I - 29 II 2016 [folder], issuu.com

Marek Wagner. Moje zabawki i zabaweczki w Galerii XX1 w Warszawie, 21 X - 29 XI 2014 [folder].

Jacek Adamas. Ograniczenie ograniczenia, MDS - Galeria Sztuki Współczesnej ASP we Wrocławiu, 28 IV - V 2012.

Thymós. Sztuka gniewu 1900 - 2011, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, 28 X 2011 - 15 I 2012 [folder], youtube.com

Krąg Współistnienia – Ambalangua. Instalacja – foto – wideo – muzyka. Czesław Chwiszczuk, Krzysztof Knittel, Ryszard Piegza, Lech Twardowski, Galeria Off w Piotrkowie Trybunalskim, 12 XI - 31 XII 2010 [kat.].

Filogeneza. Krzysztof Zarębski, Galeria Off w Piotrkowie Trybunalskim, 30 VI - VII 2010 [kat.].

Andrzej Dłużniewski – przed / po, galeria Art New media w Warszawie, 17 VI - VII 2010.

Strefa kontaktu: Zarębski – Żebrowska (spotkanie po latach), Galeria Manhattan w Łodzi, 14 V - 4 VI 2010.

Krzysztof Zarębski’70. Erotematy słabnącego Erosa, galeria Art NEW media w Warszawie, 22 I - 21 II 2009.

Kamil Kuskowski. Obrazy sztuki, Galeria XX1 w Warszawie, 14 - 30 IV 2008.

Dowcip i władza sądzenia. Asteizm w Polsce, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski i Galeria Program w Warszawie, 26 VII - 2 IX 2007; BWA w Zielonej Górze, 5 X - 28 X 2007; Galeria Arsenał w Poznaniu, 9 XI - 2 XII 2007; Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, 2 II – 24 III 2008 [folder], www.tvp.pl

Mamidło. Św. Bernadetta. Kobieta jako fenomen nasycony, Galeria Program w Warszawie, VI - VII 2007 [wystawa w trzech odsłonach, książka].

Mamidło. Lilit. Kobieta jako fenomen nasycony, Galeria Program w Warszawie, V - VI 2007 [j. w.].

Mamidło. Kobieta jako fenomen nasycony, Galeria Program w Warszawie, IV - V 2007 [j. w. ].

Julian H. Raczko. Septuaginta, Galeria XX1, Warszawa, 26 X - XI 2006 [kat.] wystawa prezentowana też na kolejnej odsłonie cyklicznego wydarzenia Ikony zwycięstwa J. Żuka Piwkowskiego: 13 grudnia. Ikony Zwycięstwa – ciąg dalszy..., 13 XII 2006 w Łódź Art Center – Tymienieckiego 3 w Łodzi.

Marcin Berdyszak – Sztuczny instynkt kultury, Galeria BLOK, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, V - VI 2006.

Marcin Berdyszak – Sztuczny instynkt kultury, Galeria XX1, III - IV 2006.

Grzegorz Sztabiński. Między-rzeczy, Galeria XX1 w Warszawie, VI - VII 2005 [kat.].

Neuropa, Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (nowa plemienność w Polsce), BWA we Wrocławiu (IV – V 2005); Galeria Sztuki w Legnicy – Galeria na Piekarach (V - VI 2005).

Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce), Galeria XX1 i Galeria Program w Warszawie (XI - XII 2004); BWA w Zielonej Górze (XII 2004 - I 2005); Galeria Bielska w Bielsku Białej (lI - III 2005) [książka].

InteGracja. Sztuka wobec acedii po 7 - 8 czerwca 2003, Galeria Program w Warszawie, VI - VII 2003 [kat.];

Neuropa. Sztuka, patronimikum i nowa plemienność, Galeria XX1 w Warszawie, V - VI 2003 [okolicznościowa broszura propagandowa].

Robert Szczerbowski – obrazy fraktalne, Galeria XX1 w Warszawie, III - IV 2003 [kat.].

Wytyczanie obrazu – Bożenna Biskupska, Muzeum Rzeźby im. Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni, X - XII 2002 [kat:].

Irreligia. Morfologie du non-sacré dans l’art polonais du XXe siècle, Atelier 340 Muzeum, Bruxelles, 6 X 2001 - 27 I 2002 [ulotka].

Villa Dei Misterii. Malarstwo Jerzego Nowosielskiego, Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni, 5 X - 10 XII 2001.

Xawery Dunikowski. Na drogach duszy. Między chrystianizmem a modernizmem, Centrum Kultury w Niepołomicach, Zamek w Niepołomicach, 17 IX - 10 XII 2001 [ulotka].

Ryszard Grzyb. Bajecznie strojne zwierzęta – wystawa prac malarskich z lat 1986 - 1996, Galeria PBK, Warszawa, X 1998 - I 1999 [kat.].

Ryszard Woźniak. Dom Tęcz – wystawa prac malarskich z lat 1982 - 1998, Galeria PBK, VII - IX 1998 [kat.].